Aktuality

Lúčime sa s prof. MUDr. Viktorom Bauerom, DrSc.

Vložil(a): S. Ščepán, 16.5.2018, videné 551-krát

Dňa 11. mája 2018 zomrel vo veku nedožitých 76 rokov vedecký pracovník a bývalý riaditeľ Ústavu experimentálnej farmakológie a toxikológie Centra experimentálnej medicíny SAV prof. MUDr. Viktor Bauer, DrSc. Dlhé roky vzdoroval ťažkým zdravotným problémom, ktoré si nakoniec vyžiadali svoju krutú daň.

Prof. Viktor Bauer sa narodil 31. mája 1942 v Nových Zámkoch. Po ukončení vysokoškolského štúdia na Lekárskej fakulte UK v Bratislave pôsobil krátko ako lekár v OÚNZ v Nových Zámkoch. V rokoch 1966 – 1972 bol interným ašpirantom a neskôr vedeckým pracovníkom vo Farmakologickom ústave ČSAV v Prahe, kde získal vedeckú hodnosť kandidáta vied. Vedeckú hodnosť doktora vied získal na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 1985 vo vednom odbore farmakológia. V roku 1994 habilitoval na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave. Inauguračnú prednášku mal na Univerzite Komenského v Bratislave v roku 1995, keď ho vymenovali za profesora farmakológie. Od roku 1972 pôsobil v pôvodnom Ústave experimentálnej farmakológie SAV, kde zastával viaceré významné posty, od vedeckého pracovníka, vedúceho oddelenia až po riaditeľa ústavu v rokoch 1990 – 1999. Od roku 1987 bol členom korešpondentom SAV. Od roku 1998 bol akademikom Maďarskej akadémie vied a vedeckým tajomníkom Slovenskej farmakologickej spoločnosti pri SLS. V rokoch 1991 – 1995 predsedal Maďarskej vedeckej spoločnosti na Slovensku. Absolvoval niekoľko dlhodobých pobytov na farmakologických pracoviskách lekárskych fakúlt v zahraničí (Veľká Británia, Japonsko). Mal bohatú funkcionársku činnosť v rôznych vedeckých organizáciách a výboroch v rámci Slovenskej republiky. Bol nositeľom viacerých cien za vedeckú činnosť, napr. Jesseniovej striebornej plakety SAV. Od roku 1999 bol členom Akreditačnej komisie, poradného orgánu vlády SR. V rokoch 2003 – 2007 bol veľvyslancom SR v Tureckej republike. Prof. Bauer bol členom Gastroenterologickej sekcie IUPHAR, členom Worldwide Hungarian Medical Academy a od roku 1992 členom Rady vlády SR pre národnosti. Bol členom redakčných rád viacerých významných vedeckých časopisov.

Medzi najvýznamnejšie výsledky jeho vedeckej činnosti patrí odhalenie existencie podtypov adrenergických receptorov na črevnom hladkom svale a ich inervácii, zistenie podstaty excitačnej časti neadrenergicko-necholínergickej inervácie čreva, charakterizácia pôsobenia pôvodných slovenských lokálnych anestetík a pyridoindolových antioxidantov na hladké svaly zažívacieho systému. Vedecká a publikačná činnosť prof. Bauera je bohatá. Publikoval jednu monografiu, vyše 350 vedeckých publikácií, desiatky vedecko-popularizačných článkov a je autorom 14 patentov. Jeho vedecké práce sú doposiaľ citované vyše 1500-krát.

Náš kolega a priateľ, Viktor Bauer, zasvätil celý svoj život vede a výchove mladých farmakológov. Patril medzi nestorov česko-slovenskej farmakológie. Bol jednou zo zakladateľských osobností nášho ústavu, ktorému ostal verný po celý svoj život, s výnimkou niekoľkých rokov, keď bol veľvyslancom Slovenskej republiky v Turecku. Ani vtedy však nezabúdal na svoje materské pracovisko a aktívne podporoval vedeckú spoluprácu  medzi oboma krajinami.

V práci bol neúnavný, priamočiary a vo vedeckých otázkach nekompromisný. Bol spravodlivým a láskavým vedúcim, vždy ochotným pomôcť pri riešení nielen pracovných, ale aj osobných problémov. Napriek zdravotným tažkostiam v poslednom období sa do poslednej chvíle aktívne zúčastňoval vedeckého života ústavu. Spomíname si na neho ako na spoločenského a pohostinného človeka a vážime si ho aj pre jeho príkladný rodinný život.

Milý Viktor, neodišiel si navždy – ostaneš v našich mysliach a srdciach.

RNDr. Michal Dubovický, CSc. a RNDr. Ružena Sotníková, CSc.4

* * *

Posledná rpozlúčka so zosnulým bude 19. mája o 15.00 hod. na cintoríne v Šamoríne.

 

Príloha

Prof. MUDr. Viktor Bauer, DrSc.