Aktuality

Marcový výjazd nasmerovali mladí vedci na východ

Vložil(a): A. Nozdrovická, 13.3.2018, videné 467-krát

Marcový výjazd mladých vedcov do škôl v rámci projektu Roadshow mladých vedcov SAV po školách Slovenska mal cieľovú stanicu východné Slovensko. Presne na MDŽ – 8. marca – trojica mladých vedkýň postupne odučila hodiny biológie, občianskej náuky a geológie v Košiciach, Prešove a Vranove nad Topľou.

Ranný príchod do Gymnázia na Opatovskej v Košiciach bol mimoriadne radostný pre Mgr. Zuzanu Kožárovú zo Spoločenskovedného ústavu CPSV SAV. „Ja to tu dôverne poznám, som absolventkou tejto školy,“ vyznala sa a hneď zostra sa vybrala odučiť hodinu občianskej náuky. Venovala sa téme uplatnenia sa mladých ľudí na trhu práce. Hovorila o typických znakoch tradičnej kariéry, ako ju poznali rodičia mladých (Generácia X) a o súčasných prístupoch ku kariére a zmenách na trhu práce, ktorý je ovplyvnený neustálymi zmenami, globalizáciou či vývojom technológií a s tým spojenou automatizáciou. „Apelovala som na to, že prvý krok mladého človeka (z Generácie Y a Z) pri plánovaní svojej kariéry by malo byť nájdenie vhodnej oblasti pre sebarealizáciu, a to tak, aby zodpovedala jeho osobnosti, silným a slabým stránkam, záujmom a podobne. V tom zohráva dôležitú úlohu kariérové poradenstvo, ktoré v súčasnosti využíva inovatívne metódy, napríklad čoraz populárnejší kariérový  koučing či rozvojové tréningové programy.“ Dala študentom praktické tipy, ako sa uplatniť v súčasných podmienkach. „Lebo diplom a dobré známky už nestačia. U mladých ľudí sa cení proaktivita, flexibilita, vysoká úroveň kľúčových kompetencií (soft skillov), ale aj podnikavosť. Tie si môžu rozvíjať vzdelávaním sa aj vo voľnom čase, napríklad účasťou na rôznych projektoch, workshopoch, online vzdelávaní, ďalej získavaním pracovných skúseností už počas štúdia formou dobrovoľníctva, stáží, brigád alebo tiež cestovaním, povedzme, prostredníctvom projektu ERASMUS,“ poradila.

Svoju prednášku RNDr. Mária Bačová z Neurobiologického ústavu BMC SAV v Košiciach nazvala Prečo študovať vedu  na Slovensku? Cez vlastný príbeh žiakom načrtla, ako sa dostala na doktorandské štúdium. „Pre mňa to bola výzva, pretože nervový systém bola vždy časť biológie, ktorej som sa najviac bála. Dnes to hodnotím ako dobré rozhodnutie, lebo ako doktorandi máme veľa príležitostí a možností, ako efektívne využiť toto štúdium vo svoj prospech,“ vyzdvihla. Na vyučovacej hodine biológie sa venovala traumatickému poškodeniu centrálneho nervového systému, predovšetkým miechy. Žiakom načrtla viacero terapeutických prístupov, ktoré sa v ústave využívajú. Tohtoročných i budúcich maturantov zaujali predovšetkým informácie o experimentálnych zvieratách – laboratórnych potkanoch, s ktorými výskumníci pracujú. V súvislosti s tým popísala, a pomocou videí aj názorne ukázala, viacero behaviorálnych testov. Na záver prednášky predstavila vlastný projekt, na ktorom v rámci doktorandského štúdia pracuje spoločne so svojím školiteľom RNDr. Jánom Gálikom, CSc.: „Pokúšame sa implantovať miniatúrny elektrický stimulátor do okolia miesta poškodenej miechy laboratórnych potkanov s cieľom poukázať na to, že takto navodená elektrická stimulácia dokáže pozitívne ovplyvniť následnú regeneráciu.“

V triu mladých vedkýň na cestách po východnom Slovensku bola tiež Mgr. Zuzana Bártová z Ústavu geotechniky SAV v Košiciach. Vyštudovaná biologička sa venuje výskumu environmentálnych záťaží so zameraním najmä na vodu. Na hodine geografie predstavila Slovensko ako druhú krajinu na svete s najväčšími zásobami vody, čo je naša strategická výhoda. „Najväčšou zásobárňou pitnej vody u nás je Žitný ostrov, ktorý však ohrozujú pozostatky výroby chemických látok pred niekoľkými desaťročiami.“  Žiakom bližšie vysvetlila problémy so skládkou vo Vrakuni, ktoré aktuálne rezonujú v médiách. Po dostavbe Gabčíkova stúpla podzemná voda a dostali sa do nej cudzorodé látky z úložísk po niekdajšej chemickej výrobe. Vysvetlila systém monitorovacích vrtov. Problémy s čistotou vody sú aj na východnom Slovensku v trojuholníku v okolí Strážskeho. Predstavila aj spôsoby monitorovania kyslých banských vôd v Smolníku, ktorej sa venuje pri svojom doktorandskom štúdiu.

Mladé vedkyne vyučovali popri Košiciach aj na European English School v Prešove. Potom sa presunuli do Gymnázia dr. C. Daxmera vo Vranove nad Topľou, kde sa k nim pridal ako prekvapenie aj Mgr. Martin Venhart, PhD., vedúci oddelenia jadrovej fyziky Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave, člen Predsedníctva SAV, pôsobiaci aj v CERN-e.

V apríli a v máji sa mladí vedci chystajú do okolia Trenčína a Žiliny. 

Katarína Čižmáriková

Foto: Monika Hucáková

Príloha

Zuzana Bártová z Ústavu geotechniky SAV vysvetlila žiakom dôvody, prečo sa stať vedcom na Slovensku.
Príloha

Mária Bačová z Neurologického ústavu BMC SAV sa venovala traumatickému poškodeniu centrálneho nervového systému, predovšetkým miechy. Prednášku spestrila videami o laboratórnych potkanoch.
Príloha

Praktické tipy, ako sa uplatniť v súčasných podmienkach na trhu práce, poskytla žiakom počas svojej vyučovacej hodiny občianskej náuky Zuzana Kožárová zo Spoločenskovedného ústavu CPSV SAV Košice.
Príloha

Spoločná fotka pred cestou po východe Slovenska - a ideme učiť. Mladé vedkyne (zľava) Mária Bačová, Zuzana Bártová a Zuzana Kožárová, ktorá sa po rokoch vrátila do gymnázia, v ktorom zmaturovala.