Aktuality

Exkurzia "výskumníkov - pouličníkov" z Holíča

Vložil(a): S. Ščepán, 7.12.2017, videné 501-krát

Koncom novembra 2017 sme na pôde Slovenskej akadémie vied  - v Ústave vied o Zemi SAV a v Centre biológie rastlín a biodiverzity SAV v Bratislave privítali školákov zo ZŠ na Bernolákovej ulici v Holíči, ktorí si ako víťazi video súťaže "Výskumník - Pouličník", organizovanej neziskovou organizáciou SOVVA (Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity) v rámci Európskej Noci výskumníkov 2017, vybrali tieto dva akademické ústavy ako ciele ich exkurzie na vedecké pracoviská SAV.

Program pre školákov na geovednom pracovisku pozostával z dvoch častí: návšteva seizmologického laboratória v Geofyzikálnom odbore ÚVZ SAV - Dátového a analyzačného centra Národnej siete seizmických staníc a návšteva mikroskopického laboratória na Geologickom odbore ÚVZ SAV.

Seizmológovia mladým výskumníkom vysvetlili, ako vznikajú zemetrasenia a akým spôsobom sa monitorujú. Videli prístroj, ktorý zaznamenáva otrasy v Zemi aj grafické záznamy zo zemetrasení, ktoré vznikli v  rôznych regiónoch na Zemi. Školáci sa dozvedeli, že v prípade zemetrasenia okrem meraní, ktoré zachytávajú prístroje, sú pre seizmológov dôležité aj dotazníky, ktoré by mali vypĺňať občania z hľadiska ich subjektívneho postrehu účinkov zemetrasenia. Všetky informácie sa vysvetľovali zrozumiteľnou formou aj s praktickými ukážkami. Žiaci si mohli vytvoriť dupnutím nohy malé zemetrasenie, ktoré bolo následne aj zaznamenané. Veľmi pútavé bolo aj video s vysvetlením ako vznikajú vlny cunami. Žiaci ocenili, akým jednoduchým spôsobom sa dá názorne ukázať šírenie seizmických vĺn a pohyb tektonických dosiek.

Geológovia umožnili žiakom pozrieť si rôzne fosílie pod mikroskopom a v binokulárnej lupe študovať zlatinky z nánosov z Dunaja, ako aj "ťažký piesok"- pestrú zmes minerálov so zlatom, ktorá ostane na dne ryžovacej misky po preplavení piesku.  Zaujal aj pestrofarebný svet minerálov obyčajných hornín po presvietení tenkých platničiek - výbrusov hornín v mikroskope pod polarizovaným svetlom. V zasadacej miestnosti si mohli pozrieť aj vzorky rôznych minerálov a hornín, modely meteoritov, ktoré sa našli na Slovensku. Hostia sa dozvedeli o vzniku rudných žíl v sopečných masívoch. Na záver tejto časti exkurzie si žiaci urobili krátky test, ktorého otázky tvorili práve nadobudnuté informácie z exkurzie. Osem najlepších riešiteľov testu dostalo za odmenu knihu a DVD „Planéta, na ktorej žijeme“, ktorej autori sú pracovníkmi Ústavu vied o Zemi SAV.

Exkurzia ďalej pokračovala na Botanickom ústave CBRB SAV, kde žiaci navštívili laboratóriá elektrónovej a konfokálnej mikroskopie na Oddelení fyziológie rastlín, ako aj molekulárno-genetické a karyologické laboratóriá Oddelenia taxonómie vyšších rastlín.

Na Oddelení fyziológie rastlín žiaci videli, ako sa pestujú niektoré z používaných modelových rastlín, konkrétne arábkovka Thalova (Arabidopsis thaliana) a tabak (Nicotiana tabacum). Okrem rastlín mali možnosť vidieť pod stereoskopickou lupou aj semenáčiky arábkovky rastúce na agarovej pôde a zaujala najmä kalusová kultúra odvodená od tabaku. Oboznámili sa aj s princípom, postupom prípravy vzoriek a ukážkami využitia elektrónovej mikroskopie. Priestor dostala aj konfokálna mikroskopia, kde sa žiaci dozvedeli, z akých častí sa konfokálny mikroskop skladá, o využití lasera ako zdroja svetla a o spôsobe skenovania vzoriek. Vedci doplnili teóriu názornými ukážkami – obrázkami a videom, najviac však upútala priestorová animácia aktínových filamentov koreňa. Súčasťou exkurzie bola aj prehliadka prístrojového vybavenia laboratória, kde sa vykonáva analýza DNA a proteínov.

Ako úvodnú časť na Oddelení taxonómie vyšších rastlín si žiaci vypočuli prednášku o základoch genetického výskumu na poli evolúcie taxonómie a biogeografie cievnatých rastlín. Následne mali možnosť navštíviť laboratórium prietokovej cytometrie, kde videli celý postup merania absolútneho ako aj relatívneho obsahu DNA u rastlín. Stručne im predstavili záchranu rastlinného genofondu na základe zberu semien divorastúcich druhov Slovenska, ktoré sú následne zasielané a dlhodobo uskladnené v Millenium Seed Bank v Kráľovskej botanickej záhrade KEW. V záverečnej časti exkurzie študenti navštívili laboratóriá molekulárnej systematiky. Tu mohli vidieť rôzne prístroje a zoznámili sa s metódami izolácie DNA, amplifikácie konkrétnych úsekov DNA ako aj s vizualizáciou DNA pomocou gélovej elektroforézy.

Všetci pracovníci ústavov boli milí a trpezliví pri vysvetľovaní. Správny prístup  a motivácia  môžu v žiakoch vyvolať záujem, cez ktorý budú mať snahu viac sa dozvedieť o vedeckej práci. Exkurzia na pracoviská SAV bola náročná z hľadiska vnímania a pochopenia mnohých faktov, ale čo my vieme.... možno o pár rokov, práve tento výlet bude podnetom pre budúcu orientáciu žiakov na štúdium a prácu v prírodných vedách.

Text: K. Štrbová, J. Madarás, R. Fiala, M. Slovák, A. Melichárková

Foto: K. Štrbová, K. Vaňková, D. Starek, J. Madarás

Príloha

Vyhlásenie víťazov video súťaže
Príloha

Dátové a analyzačné centrum Národnej siete seizmických staníc v Geofyzikálnom odbore ÚVZ SAV
Príloha

"Ako vzniká zemetrasenie" - praktické ukážky princípu pohybu zemských dosiek.
Príloha

Návšteva laboratórnych pracovísk Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV.