Aktuality

Nové kométy, obdobie disentu aj nanoliečivá

Vložil(a): S. Ščepán, 14.11.2017, videné 681-krát

Program „Ľudia“ priniesol Slovenskej akadémií vied od roku 2015 špičkových vedcov zo zahraničia, ktorí opustili svoje prestížne pracoviská a prišli robiť vedu na Slovensko. V programe SASPRO je zapojených 16 Slovákov a 22 zahraničných výskumníkov, ktorí reprezentujú krajiny z rôznych kútov sveta. Práve táto schéma je dnes v našich podmienkach najúčinnejším prostriedkom, ako bojovať proti odlivu mozgov do zahraničia.

Andrea Bábelová z Biomedicínskeho centra SAV sa po desiatich rokoch výskumnej práce v Nemecku vrátila na Slovensko a venuje sa výskumu v oblasti nanomedicíny.

„Nanotechnológie sa dostávajú do všetkých oblastí nášho života, no zatiaľ nevieme, ktoré nanomateriály sú pre nás bezpečné, a ktoré naše zdravie poškodzujú. Môj projekt skúma účinky nanočastíc najmä v obličkách. Sledujeme ich terapeutický potenciál a zároveň ich bezpečnosť pre naše zdravie. V lekárskej praxi sa potom budú používať len terapeuticky funkčné a pre pacienta nezávadné nanoliečivá, čiže bez vážnych vedľajších účinkov, čo je pri súčasných liekoch veľký problém,“ povedala Andrea Bábelová z Biomedicínskeho centra SAV. Vďaka programu SASPRO sa jej podarilo na Slovensku zastabilizovať, vytvoriť si vlastný výskumný tím a v našich podmienkach úspešne využíva skúsenosti, ktoré si priniesla zo zahraničia. „Program SASPRO nám umožňuje ukázať ľuďom, že naša veda je živá a má zmysel. Ale aj to, že by sme potrebovali podporu, aby sa potenciál mladých a šikovných ľudí mohol naplno rozvinúť. Práve programy ako SASPRO môžu pritiahnuť ľudí so skúsenosťami zo zahraničia, ktorí môžu ukázať ten funkčný model, ako by to malo vyzerať a kam by sme sa mali uberať,“ dodala Andrea Bábelová.

Oleksandra Ivanová má svoje domovské pracovisko na Astronomickom ústave v Kyjeve. Na Slovenskú akadémiu vied prišla skúmať fyzikálne vlastnosti nových komét, ktoré porovnáva s kométami ostatných dynamických skupín. „V súčasnej dobe evidujeme pokusy zaviesť klasifikáciu komét na základe ich zloženia a prepojiť to s miestami ich vzniku. Kométy mohli vznikať na rôznych miestach v ranej Slnečnej sústave a podľa toho sa budú mierne odlišovať svojim zložením. Veľa nám o tom môže povedať aj sonda Rosetta,  ktorá skúmala z malej vzdialenosti periodickú kométu Čuryumov Gerasimenko, na výskume ktorej spolupracujem,“ povedala Oleksandra Ivanova z Astronomického ústavu SAV.

Svoj výskumný pobyt na Slovensku hodnotí Oleksandra kladne a pochvaľujú si ho aj jej kolegovia z Astronomického ústavu SAV, ktorým pomáha so zavedením polarimetrie ako metódy výskumu komét.„Predpokladám, že naša spolupráca bude pokračovať aj po skončení projektu SASPRO, rada by som tu zostala, ak bude možnosť. Dôvodom sú lepšie pracovné a osobné podmienky ako na mojom domovskom pracovisku, hlavne možnosť aktívne sa zúčastňovať medzinárodných vedeckých konferencií a pracovať v medzinárodných tímoch,“ dodala Oleksandra Ivanova.

Dirk Dalberg sa narodil v Nemecku, no pre svoj výskum si vybral naše dejiny70-tych a 80-tych rokov 20. storočia, konkrétne politické myslenie českého a slovenského disentu v tomto  období.„Konkrétne sa zaoberám Miroslavom Kusým, Milanom Šimečkom, Egonom Bondym a Petrom Uhlom a ich kritikou reálneho socializmu a čiastočne aj ich predstavami novej spoločnosti. Momentálne riešim otázkou pozitívnych programov tých autorov. Môj projekt pomôže lepšie pochopiť obdobie tzv. reálneho socializmu, čo je zároveň kľúčom k lepšiemu pochopeniu súčasných politických a spoločenských vývojov na Slovensku,“ povedal Dirk Dalberg z Ústavu politických vied SAV. O svojej kariére vedca zatiaľ Dirk hovorí s neurčitosťou. Vie si predstaviť, že zostane na Slovensku, no pri výskume mu chýba viac dostupnej literatúry. Jeho životným cieľom je napísať dejiny slovenského a českého politického myslenie od 19. do začiatku 21. storočia.

SASPRO je program Slovenskej akadémie vied zameraný na mobilitu vedcov. Vznikol na základe projektu spolufinancovaného EÚ zo 7. rámcového programu – Akcií Marie Curie – schémy Ľudia. SAV sa v tomto roku uchádza o podobný program v rámci programu Horizontu 2020 v spolupráci s Univerzitou Komenského a Slovenskou technickou univerzitou. 

Monika Hucáková

Foto: Vladimír Šimíček

Príloha

Andrea Bábelová a Olexandra Ivanová prezentovali svoje skúsenosti z využívania programu SASPRO.
Príloha

Na pôde SAV sa hovorilo o ambíciách udržať mladých špičkových vedeckých odborníkov na Slovensku.