Aktuality

Ekológovia diskutovali o zelenej infraštruktúre

Vložil(a): A. Nozdrovická, 14.11.2017, videné 326-krát

Zelená infraštruktúra – pod týmto názvom sa 10. novembra 2017 v Kongresovom centre SAV Smolenice v rámci Týždňa vedy a techniky konala konferencia, ktorú organizoval Ústav krajinnej ekológie SAV (ÚKE). Aj tento ročník sa odborný program podujatia niesol v duchu osloviť čo najširšiu verejnosť s krajinno-ekologickou tematikou.  

Ústav krajinnej ekológie SAV má oblasť svojho záujmu a výskumu veľmi širokú. Či už spomenieme integrovaný manažment krajiny, udržateľný rozvoj, hodnotenie kvality životného prostredia, revitalizáciu krajiny, hodnotenie prírodného kapitálu a ekosystémových služieb, alebo hodnotenie historických štruktúr krajiny a mnoho ďalších.

Z tohto širokého spektra si ústav pre Týždeň vedy a techniky vybral tému zelenej infraštruktúry. Ide o vysoko aktuálnu a dôležitú tému, o čom svedčí množstvo riešených projektov na lokálnej, regionálnej, národnej aj medzinárodnej úrovni. Záchrane biodiverzity a diverzity krajiny, racionálnemu využívaniu prírodných zdrojov, ochrane prírody a ochrane životného prostredia je potrebné venovať úsilie vo všetkých sférach nášho života cez štátne a verejné inštitúcie, vedecké organizácie, školy, záujmové organizácie, neziskové organizácie a pod.

V odbornom programe preto okrem pracovníkov Ústavu krajinnej ekológie SAV (riaditeľka ústavu doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD., tiež RNDr., Milena Moyzeová, PhD.) vystúpili aj pozvaní hostia, ktorí túto problematiku prezentovali zo svojho profesijného zamerania. Za Ministerstvo životného prostredia SR s príspevkom s názvom Zelená infraštruktúra z pohľadu environmentálnej politiky vystúpil generálny riaditeľ sekcie environmentálnej politiky, EÚ a medzinárodných vzťahov Mgr. Milan Chrenko, MSc. Za Slovenskú agentúru životného prostredia o súčasnom stave a nových trendoch v tvorbe územných systémov ekologickej stability prítomných informoval zástupca generálneho riaditeľa pre informatizáciu a spoluprácu RNDr. Michal Klaučo, PhD. Využitie územných systémov ekologickej stability v pozemkových úpravách prezentovala doc. Ing. Zlatica Muchová z Katedry krajinného plánovania a pozemkových úprav FZKI, SPU Nitra. Ing. Milan Hulka z Poľovníckeho združenia Dolinky Zvončín zaujal prítomných s praktickými ukážkami z výsadby prvkov územného systému ekologickej stability na lokálnej úrovni v katastrálnych územiach obcí Suchá nad Parnou a Zvončín.

Súčasťou programu bolo aj slávnostné uvedenie knižnej publikácie Hodnotenie kvality životného prostredia vidieckych sídiel (ed.) Milena Moyzeová z ÚKE SAV. Tejto úlohy sa zhostili členka Predsedníctva SAV pre 2. oddelenie vied a zástupkyňa vedeckého sekretára SAV Ing. Mária Omastová, DrSc. a starostka obce Suchá nad Parnou Ing. Daniela Balážová, PhD.

Bohatá diskusia na záver podujatia iba umocnila príjemnú a tvorivú atmosféru celého dňa.

Milena Moyzeová

Foto: Edita Adamčeková

 

Príloha

Aktivity ÚKE SAV v oblasti zelenej infraštruktúry prezentovala riaditeľka ústavu doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.
Príloha

O zelenej infraštruktúre z pohľadu environmentálnej politiky hovoril Mgr. Milan Chrenko, MSc.
Príloha

Do bohatej diskusie prispel aj RNDr. Michal Klaučo, PhD.
Príloha

Knižnú publikáciu Hodnotenie kvality životného prostredia vidieckych sídiel ed. Milena Moyzeová slávnostne uviedli členka Predsedníctva SAV Ing. Mária Omastová, DrSc. a starostka obce Suchá nad Parnou Ing. Daniela Balážová, PhD.