Aktuality

Hrubá stavba Promatechu je už hotová

Vložil(a): M. Španková, 2.6.2014, videné 1223-krát

Od jesene 2013 sa výrazne zmenil vzhľad areálu SAV na Watsonovej ulici v Košiciach. Medzi budovou Ústavu experimentálnej fyziky SAV a Ústavu materiálových vied SAV a objektom, v ktorom sídli Ústav geotechniky a Technicko-hospodárska správa ústavov SAV Košice, za osem mesiacov vyrástol nový pavilón. Na májovom kontrolnom dni vládla spokojnosť. 

 

Na stretnutí k výstavbe výskumného centra PROMATECH - Progresívne materiály a technológie pre súčasné a budúce aplikácie sa zúčastnili vedúci Úradu SAV v Bratislave Ing. Ján Malík, CSc., člen predsedníctva SAV a vedúci projektu prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc., riaditeľ Ústavu materiálového výskumu SAV RNDr. Peter Ševc, PhD., riaditeľ Ústavu experimentálnej fyziky SAV doc. RNDr. Karol Flachbart, DrSc., Ústav geotechniky SAV zastupoval predseda vedeckej rady prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc., Technicko-hospodársku správu ústavov SAV jej riaditeľka JUDr. Glória Gajdošová. Ďalej boli prítomní výrobný riaditeľ stavebnej firmy HANT-BA a.s. Ing. Peter Drábek a stavebný dozor SAV Ing. Rastislav Pipek. Práve on sa ujal úvodného slova, v ktorom predstavil nový pavilón. „Vítam vás na ukončení hrubej stavby, na osadení glajchy na novostavbe pavilónu výskumného centra. Stavba je založená na vŕtaných pilótach s priemerom 900 a 1200 mm, na ktorých je základová doska. Celý objekt je železobetónový, budova má 7 nadzemných podlaží s tým, že prvé nadzemné podlažie budú tvoriť seminárne miestnosti a technické zázemie, vrátane kotolne. Ostatné podlažia – druhé až siedme je určené pre vedecké laboratóriá, kancelárie a na každom poschodí je aj sociálne zariadenie. V objekte, ktorý bude vykurovaný kotolňou, je plánovaný jeden osobný výťah. Laboratóriá budú klimatizované v zmysle potrieb prevádzkových  teplôt vedeckých pokusov a experimentálnych prác. Objekt bude zateplený.“

 

Spokojnosť s priebehom stavebných prác vyjadril aj vedúci Úradu SAV Ján Malík: „Chcem poďakovať všetkým stavbárom aj vám, odborníkom z akadémie, za súčinnosť, ktorú ste poskytli. Vďaka za odbornú pomoc a rady, spresnili ste spolu detaily pri budovaní laboratórií a umiestnení prístrojov a ďalšie veci. Veľká vďaka patrí aj stavbárom, ich zásluhou sme v predstihu zhruba dva mesiace, čo nie je bežná vec.“

 

Spokojný bol aj vedúci projektu, člen predsedníctva SAV profesor Ján Dusza, ktorý pôsobí na Ústave materiálového výskumu SAV. „Projekt Promatech ukázal, že  ústavy SAV – ÚMV, ÚEF, ÚMMS a ÚGt - vedia perfektne spolupracovať aj so školami, konkrétne s Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika a Technickou univerzitou v Košiciach,“ povedal. „Sme úspešní v získavaní projektov, pričom Promatech je najsilnejší projekt. Budujeme alebo rekonštruujeme dohromady 41 laboratórií, čím výrazne posilníme našu výskumnú infraštruktúru. Budujeme nové technológie ako ultrarýchle spekanie, laboratórium pre supertvrdé povlaky, pre progresívne zliatiny, pre nanovlákna. Máme excelentné laboratóriá pre mikroštruktúrnu analýzu a v tejto oblasti sme pravdepodobne momentálne najlepší v republike. Napríklad, pred vyše mesiacom sme dostali takú techniku, že materiál môžeme mikroskopom sledovať  aj opracovať na nano – úrovni, elektrónovým lúčom ho sledujeme, iónovým lúčom opracovávame. Máme nové skúšobné stroje na meranie nano-tvrdosti za vysokých teplôt, fyzikálnych vlastnosti za ultranízkych teplôt, atď. Mám taký dojem, že tak koncentrovane ako u nás v Košiciach nie je vybavený žiadny iný výskumný ústav v oblasti materiálového výskumu v strednej Európe. Vyzerá to veľmi dobre. Ďakujeme stavbárom, za nás všetkých môžem povedať, že sa nám s nimi spolupracovalo bez problémov. To isté platí o kolegoch, ktorí dodávajú prístroje. Klobúk dole a tešíme, keď si pripijeme na úplné dokončenie diela.“

 

Tá chvíľa by mala podľa projektu nastať v júli 2015. Pripomeňme, že v tomto projekte v rámci operačného programu Výskum a vývoj s poskytnutým nenávratným finančným príspevkom 22 192 045,17 eura, financovanom z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (85%) a zo štátneho rozpočtu SR (15%), je prijímateľom SAV so štyrmi svojimi ústavmi - Ústavom materiálového výskumu, Ústavom experimentálnej fyzik y, Ústavom geotechniky v Košiciach a Ústavom materiálov a mechaniky strojov v Bratislave (pracovisko Žiar nad Hronom). Piatym partnerom je UPJŠ a šiestym Technická univerzita v Košiciach.  Hlavnou myšlienkou realizácie projektu je absencia a potreba platformy na koordináciu v súčasnosti excelentných, ale značne rozptýlených výskumných a vývojových aktivít v oblasti progresívnych materiálov a technológií a potreba skvalitniť infraštruktúru pre udržateľný a konkurencieschopný výskum. V posledných rokoch sa síce investovalo mnoho tisíc eur do prístrojovej techniky a vybavení laboratórií, ale budovy zostávali v pôvodnom stave. Košický vietor už preveril kvalitu hrubej stavby, ktorá sa  nekníše a stojí. Len kamsi odfúkol glajchu...

 

Text: Katarína Čižmáriková, foto: Tomáš Čižmárik a archív

Príloha

Hrubá stavba výskumného centra Promatech v Košiciach je hotová (máj 2014)
Príloha

Dvojmesačný predstih stavbárov oproti plánu ocenil aj vedúci Úradu SAV v Bratislave Ján Malík. Vľavo je Glória Gajdošová, riaditeľka Technicko-hospodárskej správy ústavov SAV v Košiciach
Príloha

Pohľad na účastníkov kontrolného dňa
Príloha

Stavebný dozor SAV Rastislav Pipek pri predstavovaní nového pavilónu po stavebnej stránke
Príloha

Z postupu prác na výstavbe a rekonštrukcii nových laboratórií a ich technického vybavenia má radosť aj vedúci projektu prof. Ján Dusza, člen predsedníctva SAV
Príloha

Takto má vyzerať konečná podoba nového objektu v júli 2015