Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

PhDr. Hana Urbancová, DrSc.

Hana Urbancová opäť riaditeľkou

3. 5. 2013 | zhliadnuté 1336-krát

Predsedníctvo SAV vymenovalo od 1. mája 2013 na ďalšie 4 roky PhDr. Hanu Urbancovú, DrSc.,  do funkcie riaditeľky Ústavu hudobnej vedy SAV.

 

 

Hana Urbancová sa narodila 3. mája 1956 v Bratislave. Vysokoškolské štúdium v odbore hudobná teória ukončila na Katedre hudobnej teórie Hudobnej fakulty Vysokej školy múzických umení v Bratislave v roku 1980, titul CSc. obhájila v roku 1998, DrSc. v roku 2011. Od roku 1992 pôsobí v Ústave hudobnej vedy SAV.

 

Ako etnomuzikologička sa venuje tradičnej piesňovej kultúre, porovnávacím štúdiám, hudbe etnických menšín, historickým prameňom hudobného folklóru, vzťahom ľudovej a umelej hudby a teórii a dejinám etnomuzikológie. Je autorkou troch knižných monografií, spoluautorkou dvoch zahraničných monografií, na vydanie pripravila kritickú edíciu antológie vianočného repertoáru z polovice 19. storočia.

 

Viedla sedem grantových projektov VEGA z oblasti etnomuzikológie a prierezových tém s ďalšími disciplínami hudobnej vedy (hudobná historiografia, systematická hudobná veda) a medzinárodné projekty s Poľskom, Českom a Maďarskom.  

 

Je členkou redakčných rád viacerých časopisov (Polski Rocznik Muzykologiczny, Musicologica Istropolitana, Slovenská hudba), vedie časopis Musicologica Slovaca a edičný rad Studia ethnomusicologica.

 

Ako externý pedagóg pôsobí na Katedre hudobnej vedy Filozofickej fakulty UK v Bratislave (od roku 2000) a na Katedre tanečnej tvorby Hudobnej a tanečnej fakulty VŠMU v Bratislave (od roku 2009), kde vedie kurzy etnomuzikológie; v rokoch 2005 – 2011 pôsobila na Katedre hudobnej výchovy Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.  

 

Okrem viacerých krátkodobých pobytov v zahraničí absolvovala v roku 2004 štipendijný pobyt v rámci DAAD v Nemecku. 

 

Od roku 1997 je členkou medzinárodnej organizácie International Council for Traditional Music, kde pracuje v študijných skupinách Historical Sources for Traditional Music a Music and Minorities.