Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Konferencia o životnom prostredí - Zita Izakovičová

Oslavy Dňa zeme

29. 4. 2013 | zhliadnuté 873-krát

Od roku 1970 sa začala tradícia osláv Dňa Zeme, ktorá vznikla ako reakcia na rozsiahle poškodzovanie životného prostredia.  Jeho cieľom je pripomenutie si našej závislosti na cenných daroch, ktoré nám poskytuje naša  Zem. Vzhľadom k tomu, že prírodné zdroje nie sú nevyčerpateľné a stále viac a viac sú poškodzované a degradované preto je potrebné   otázkam životného prostredia venovať značnú pozornosť. Jednou z veľmi pozitívnych osvetovo-propagačných akcií sú práve oslavy Dňa Zeme.

Ústav krajinnej ekológie SAV každoročne organizuje rôzne podujatia ku Dňu Zeme. Nebolo tomu inak ani tento rok. ÚKE SAV organizoval, spoluorganizoval a participoval na rôznorodých podujatiach venovaných oslavám Dňa Zeme:

  • Konferencia o životnom prostredí v Trnavskom samosprávnom kraji, ktorá sa konala 22. apríla 2013 v Senici  pod záštitou predsedu Trnavského samosprávneho kraja Tibora Mikuša. Hlavným cieľom podujatia bola prezentácia širokého spektra aktivít zameraných na podporu ochrany a tvorby životného prostredia na území Trnavského samosprávneho kraja. Na konferencii sa zúčastnili a prezentovali svoje aktivity v oblasti životného prostredia zástupcovia rôznorodých organizácií: univerzít a vysokých škôl, ostatní pedagogickí a výchovno-vzdelávací pracovníci, zástupcovia výskumných a odborných ústavov, primátori, starostovia, zástupcovia NGO, predstavitelia cirkví ako aj podnikateľského sektora. Hoci prednášajúci ako i účastníci boli z rôznorodých sfér všetkých navzájom spájala láska k životnému prostrediu, o čom svedčila bohatá diskusia a tvorivá atmosféra počas celej doby konferencie. Súčasťou konferencie bolo aj udeľovanie cien predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Jednu z cien za výskumné aktivity v rámci Trnavského regiónu získal aj Ústav krajinnej ekológie. Medzi ocenenými osobnosťami – jednotlivcami boli tiež aj dvaja medzinárodne uznávaní pracovníci Ústavu krajinnej ekológie prof. RNDr. László Miklós, DrSc. a Ing. Július Oszlányi, CSc., ktorí získali ocenenie za vedecko-výskumné aktivity v oblasti životného prostredia.
  • Deň Zeme v Materskej škole, Macharová 1, Bratislava - cieľom podujatia bolo ukázať deťom čo je krajina, aké zložky a prvky krajinu tvoria, aké väzby sú medzi jednotlivými časťami krajiny, ako krajinu treba s rozumom využívať, aby sme minimalizovali negatívne dopady činností človeka na jej kvalitu, ako separovať odpad, ako sa starať o vodu, pôdu a ovzdušie, aké dôležité je spoznávať zvieratká a rastliny a aký je ich význam v krajine.  V programe sme využili viaceré techniky práce s deťmi. Spojili sme vedomostné hry s manuálnymi zručnosťami detí. A predovšetkým zábavnou formou sme deti viedli k ochrane a tvorbe svojho bezprostredného životného prostredia.
  • Deň Zeme na Základnej škole s Materskou školu v Suchej nad Parnou, ktorý sa konal 24. apríla 2013. Suchá nad Parnou predstavuje partnerskú školu Ústavu krajinnej ekológie SAV. Spolu realizovali viacero environmentálnych projektov, súčasťou ktorých bolo aj zriadenie Environmentálneho prírodného laboratória, kde sa pravidelne každoročne organizujú oslavy Dňa Zeme. Tento rok bol Deň Zeme tu tématicky venovaný vode a jej ochrane.  Žiaci z piatych okolitých škôl súťažili v skupinkách na rôznych stanovištiach, kde sa prezentovali rôzne témy súvisiace s ochranou a ohrozovaním  vodných zdrojov. Súťažiace družstvá sa takto hravou nenásilnou formou oboznámili s viacerými aktuálnymi témami životného prostredia. 

Autorky: Zita Izakovičová, Milena Moyzeová