Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

So 60-ročnou  históriou Parazitologického ústavu SAV v Košiciach oboznámil účastníkov odborného seminára jeho riaditeľ a zároveň rovesník do. Branislav Peťko.

Košickí parazitológovia oslavovali naraz dve šesťdesiatky

24. 4. 2013 | zhliadnuté 2295-krát

Rok  1953 je zhodou okolností kľúčový pre Helmintologický ústav SAV v Košiciach (dnes Parazitologický) i pre jeho súčasného riaditeľa doc. MVDr. Branislava Peťka, DrSc. – obaja si ho uvádzajú ako dátum narodenia. Spojiť pripomenutie si oboch šesťdesiatok do odborného seminára bol teda logický krok. A tak sa v piatok 12. apríla zišli v kongresovej sále Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach  súčasní i bývalí pracovníci ústavu, predstavitelia SAV, mesta Košice, spolupracujúcich univerzít a inštitúcií, podnikateľských subjektov, štátnych organizácií v oblasti hygieny, veterinárstva a ochrany prírody, riaditelia košických ústavov SAV.

 

Odborný seminár otvorila a moderovala predsedníčka Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri SAV RNDr. Ivica Hromadová, CSc., ktorá privítala všetkých prítomných a menovite primátora Košíc a poslanca NR SR, predsedu jej výboru pre zdravotníctvo, MUDr. Richarda Rašiho, PhD., MPH., za SAV podpredsedu doc. Ing. Alberta Breiera, DrSc. a člena Predsedníctva SAV doc. MVDr. Juraja Koppela, DrSc., delegácie zo spolupracujúcich univerzít na čele s rektorom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Emilom Pilipčincom, PhD. a riaditeľom Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity P. J. Šafárika prof. RNDr. Petrom Fedoročkom, CSc. , ústredného riaditeľa Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR prof. MVDr. Jozefa Bíreša, DrSc. , riaditeľa Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach MVDr. Jozefa Pokorného a ďalších.

 

V slávnostnom príhovore riaditeľ Parazitologického ústavu SAV v Košiciach doc. Branislav Peťko previedol účastníkov a hostí odborného seminára šiestimi desaťročiami histórie jubilujúceho ústavu. Prvá spomienka patrila zakladateľovi ústavu profesorovi Jánovi Hovorkovi, ktorý ukázal cestu helmintologického výskumu. Naliehavosť riešenia problémov v zdravotníctve aj v poľnohospodárstve urýchlila vznik špecializovaného pracoviska – Helmintologického laboratória SAV v Košiciach, samostatného pracoviska základného výskumu, v rámci novozaloženej Slovenskej akadémie vied. Stalo sa tak 1. januára 1953, o dva roky neskôr bolo laboratórium premenované na Helmintologický ústav SAV, od roku 1993 na Parazitologický ústav SAV.

 

„Akademik Hovorka povzbudzoval tvorivosť ľudí, podporoval talenty a formoval vedecké osobnosti, ktoré napĺňali jeho odkaz. Právom mu patrí naše úprimné poďakovanie in memoriam. Budúci rok, 9. februára, uplynie storočnica jeho nedožitých narodenín,“ uviedol doc. Peťko.

 

Druhou významnou osobnosťou ústavu je prof. MVDr. Pavol Dubinský, DrSc.. Prevzal vedenie ústavu a odkaz akademika Hovorku na ďalších 20 rokov (do roku 2007) a vybudoval pevné základy parazitologického výskumu, ktoré ústavu umožnili úspešne sa uchádzať o domáce i medzinárodné projekty. Tie toto pracovisko úročí aj v súčasnosti a prostredníctvom štrukturálnych fondov EÚ buduje modernú infraštruktúru.

 

Za prvých desať rokov činnosti ústavu boli získané významné poznatky o faune helmintov človeka, hospodárskych a voľne žijúcich zvierat a rastlín na Slovensku i v susedných krajinách. Výsledky výskumu výrazne prispeli k skvalitneniu mnohých preventívnych a liečebných postupov v humánnej medicíne aj v poľnohospodárstve. V súlade so svetovými trendmi sa rozšíril výskum závažných parazitozoonóz o echinokokózu, trichinelózu, toxokarózu, komplexne za začali skúmať choroby s prírodnou ohniskovosťou, najmä lymská borélióza a iné, začal sa výskum vplyvu antropických faktorov na parazity a parazitohostiteľské vzťahy. Nosnými smermi naďalej ostala systematika a ekológia živočíšnych a rastlinných parazitov, ako aj oblasť experimentálnej farmakológie s výskumom rezistencie parazitov na liečivá s vývojom nových antiparazitík, kde je účinná látka viazaná na biologické nosiče.  

 

Ako informoval doc. B. Peťko, ktorý prevzal vedenie po prof. Dubinskom,  60-ročná história ústavu je zdokumentovaná pre prítomnosť aj budúcnosť vo výročnej publikácii.

 

V odbornej časti seminára činnosť a výsledky jednotlivých oddelení predstavili RNDr. Vladimíra Hanzelová, DrSc. (s prednáškou pod názvom: Výsledky systematiky: od lupy cez mikroskop k sekvenátoru), MVDr. Emília Dvorožnáková, PhD.(Parazitárne choroby: stále aktuálny problém výskumu a praxe), doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc. (Prírodná ohniskovosť a klimatické zmeny – kliešte v pohybe), MVDr. Marián Várady, DrSc. (Diagnostika, terapia parazitóz a rezistencia – komplikovaný vzťah)RNDr. Ingrid Papajová, PhD. (Prostredie, parazit a interakcie).

 

Za Predsedníctvo SAV pozdravil jubilujúcich podpredseda SAV Albert Breier. Vyzdvihol skutočnosť, že výskumné pracoviská potrebujú vzdelaných ľudí a Parazitologický ústav SAV má byť v tejto oblasti na čo hrdý. To, že sídli práve v Košiciach, je veľká výhoda aj pre množstvo absolventov tamojšej Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie i Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. „Tento ústav dosiahol veľmi významné výsledky a je vo vašich rukách, ako sa bude ďalej vyvíjať. Ukáže sa to už pri najbližšej akreditácii,“ povedal doc. Breier a zaprial celému vedecko-výskumnému tímu, aby sa mu to podarilo splniť.

 

Slová uznania na adresu košických parazitológov odzneli aj z úst primátora Košíc a poslanca NR SR Richard Rašiho, ktorý poďakoval celému kolektívu aj za pomoc pri monitorovaní výskytu a infikovanosti kliešťov v lesoparku a mestských parkoch i za kontrolu detských pieskovísk, ktoré psy i mačky znečisťujú svojimi výkalmi. Ako lekára a predsedu Výboru NR SR pre zdravotníctvo ho mimoriadne zaujíma zistený stav, aby mohol zo svojej pozície zareagovať a iniciovať nápravu. Mesto Košice si tento ústav považuje, čo v minulosti dokázalo pridelením mestskej budovy na Puškinovej ulici (1991), kde v súčasnosti sídli Aplikačné centrum pre ochranu ľudí, zvierat a rastlín pred parazitmi, i udelením Ceny primátora doc. Peťkovi za mimoriadne pracovné výsledky (2008)

 

Aj vo vystúpení ďalších hostí rezonovali slová uznania za dosiahnuté výsledky a poďakovanie za prínosy aktívnej spolupráce Parazitologickému ústavu SAV i jeho riaditeľovi doc. B. Peťkovi, ktorý tiež jubiluje. Jeho život a dielo priblížila v laudácii Ingrid Papajová.

 

Laudácio nájdete v sekcii prílohy pod fotkami.

 

Text a foto: Katarína Čižmáriková, archív