Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Hostia XVII. Okresných dní vody

XVII. Okresné dni vody v Michalovciach

24. 4. 2013 | zhliadnuté 1137-krát

V rámci svetového dňa vody sa v Michalovciach každoročne organizujú Okresné dni vody. V piatok 12.4.2013 sa v hoteli Mousson v Michalovciach konal už ich17. ročník.

 

Toto podujatie slúži na stretnutie komunity ľudí, ktorí denne v tomto regióne riešia problematiku spojenú s vodou, ale aj odborníkov z iných regiónov z univerzitného prostredia, z výskumu, vývoja a praxe a je otvorené aj verejnosti.

 

Garantom tohtoročného podujatia bol Slovenský vodohospodársky podnik (SVP) š. p. Banská Štiavnica, OZ Košice, Správa povodia Laborca Michalovce, ktorý spolu s ďalšími organizáciami menovite: Výskumná hydrologická základňa (VHZ) ÚH SAV Michalovce, Východoslovenská vodárenská spoločnosť (VVS) a.s. Košice, závod Michalovce, Obvodný úrad ŽP Michalovce, CVRV – Výskumný ústav agroekológie Michalovce a Regionálny úrad verejného zdravotníctva Michalovce toto podujatie každoročne organizuje.

 

Cieľom podujatia bolo zvýšenie spoločenského povedomia o potrebe ochrany prírodných vodných zdrojov pred znečistením, zabezpečením kvalitnej pitnej vody pre obyvateľstvo, o potrebe dostatočnej akumulácie vody pre obdobia sucha pre zásobovanie energetiky, priemyslu, poľnohospodárstva vodou a rovnako aj o potrebe vytvorenia dostatočných retenčných priestorov pre ochranu pred povodňami.

 

Na tomto podujatí sa zúčastnila poslankyňa NR SR PhDr. Ľubica Rošková, štátny tajomník Ministerstva ŽP SR Ing. Vojtech Ferencz, PhD., najvyšší predstavitelia SVP š.p. Banská Štiavnica Generálny riaditeľ Ing. Marián Supek a TPR Ing. Pavol Virág, Generálny riaditeľ VVS a.s. Košice Ing. Stanislav Hreha, prednostovia obvodných úradov, zástupca mestského úradu Michalovce a starostovia obcí, profesori a docenti z STU Bratislava, TU Košice, Univerzity „OVIDIUS“ Constanca v Rumunsku. Spolu bolo 103 účastníkov.

 

Program podujatia otvoril Ing. M. Gomboš, CSc., ÚH SAV, VHZ Michalovce. Príhovor mal Ing. V. Ferencz, PhD., štátny tajomník Ministerstva ŽP SR Bratislava a Ing. M. Zolovčík, prednosta OÚ ŽP Michalovce. V prednáškovom bloku vystúpili Prof. Ing. A. Šoltész, PhD., SvF STU Bratislava, Prof. Ing. E. Bednárová, PhD., SvF STU Bratislava, RNDr. P. Pekárová, DrSc., ÚH SAV Bratislava, Doc. Ing. Š. Stanko, PhD., SvF STU Bratislava, Ing. S. Hreha,VVS, a.s. Košice, Ing. M. Gomboš, CSc., ÚH SAV, VHZ Michalovce, Ing. H. Hlavatá, PhD., SHMÚ Košice, Ing. R. Ivančo, PhD., SVP, š.p., OZ Košice, RNDr. M. Holubecká, SHMÚ Košice a študenti GPH Michalovce D. Braníková, J. Falat. Popoludní bola video-panelová prezentácia „povodne na SVP š. p. Banská Štiavnica, OZ Košice“

 

Trvalou súčasťou tejto akcie sú aj dni otvorených dverí na VHZ ÚH SAV v Michalovciach. V rámci týchto dní sú robené bezplatné analýzy vzoriek vody z domových studní na stanovenie obsahu dusičnanov pre obyvateľstvo.

 

Text: Ing. M. Gomboš, CSc., Ing. Dana Pavelková, PhD.

Foto: Ing. Branislav Kandra, Ing. Gabriel Sabo