Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Doc. Andrei Terian, PhD.

Porovnávacia literatúra v čase globalizácie

17. 4. 2013 | zhliadnuté 735-krát

V súvislosti s rýchlo pokračujúcou globalizáciou si stále viac disciplín overuje východiská a skúma vlastné pojmy a ich dosah v zmenenom kontexte. Netýka sa to len humanitných disciplín, ale vedeckého výskumu všeobecne, ktorý sa popri narastaní odlišností v jednom smere dostáva na spoločnú pôdu v iných oblastiach. Je to zreteľne vidieť aj v oblasti porovnávacej literatúry.

 

Komparatistika má v slovenskej literárnej vede pevné miesto a bohaté tradície s medzinárodným ohlasom v Európe (AILC/ICLA) a Izraeli a bližšie v strednej a juhovýchodnej Európe. Dokazuje to aj prednáška Doc. Andreia Teriana, PhD z Katedry romanistiky Univerzity Luciana Blagu v Sibiu, ktorá odznela v anglickom jazyku dňa 10.4. 2013 o 14 hod na pôde Ústavu svetovej literatúry SAV pod názvom Neporovnateľné ako neinterpretovateľné: porovnávacia literatúra a otázka relevantnej (re)kontextualizácie (The Incomparable as Uninterpretable: Comparative Literature and the Question of Relevant (Re)Contextualization).

 

Už téma prednášky dokazuje, že s narastaním medzinárodnej komunikácie vstupuje do diskusií aj otázka rozdielov medzi kultúrami, ich váha a možnosti ich prekonania. Terianova prednáška vyznela ako prirodzený krok  k diferenciácii, ale rozhodne nie ako negatívna odpoveď na možnosti dorozumenia, či už v otázke prekladu, poznávania cudzích literatúr alebo akceptovania inakosti v okolitom svete. Hoci predmetom bola moderná rumunská kritika, v jeho prednáške zaujala najmä pozoruhodná orientovanosť v odbornej literatúre širokej proveniencie a dôkladné spracovanie otázky.

 

Doc. Terian je odborným asistentom na Univerzite Luciana Blagu v Sibiu a súčasne pôsobí v Ústave dejín a teórie literatúry George Călinesca Rumunskej akadémie vied v Bukurešti. Prednáša na tému modernej rumunskej literárnej kritiky a dejín literatúry. Je prodekanom pre študijný program a vedeckú činnosť Filozofickej fakulty danej univerzity.

 

Autor: L. Vajdová, ÚSvL SAV