Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

V poradí už 7. seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu otvorila predstaviteľka hostiteľov z Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach

Prihlásil sa rekordný počet doktorandov

19. 9. 2012 | zhliadnuté 1854-krát

Už po siedmykrát sa v Košiciach konal seminár doktorandov venovaný pamiatke akademika Boďu.  V dňoch 10. a 11. septembra privítali organizátori z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV,  Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie a po prvý raz aj z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach rekordný počet prihlásených. 

 

„ Počas dvoch dní  na seminári odznelo 44 príspevkov doktorandov 2. až 4. ročníka štúdia z troch košických ústavov Slovenskej akadémie vied (ÚFHZ, Neurobiologického i Parazitologického ústavu), z UVLF a z Prírodovedeckej i Lekárskej fakulty UPJŠ v Košiciach. Cieľom podujatia je poskytovať doktorandom priestor na získanie praktických skúseností v dôležitých oblastiach vedeckého výskumu – prezentácii vlastných výsledkov v ústnej a písomnej forme,“ povedal hlavný organizátor MVDr. Dušan Fabian, PhD.  z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV.

 

Potešenie z vysokej účasti mladých ľudí, z ktorých mnohí stoja na prahu vedeckej kariéry, vyjadrila vo svojom úvodnom privítaní prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc., prorektorka pre zahraničné a doktorandské štúdium Univerzity veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach. Kvalite seminára by podľa nej prospela aj väčšia účasť školiteľov doktorandov.

 

K účastníkom seminára, ktorý je tradične venovaný pamiatke akademika Kolomana Boďu, sa prihovoril aj riaditeľ ÚFHZ SAV doc. MVDr. Štefan Faix, PhD. Pripomenul mladým ľuďom  zásluhy akademika Boďu pri zriadení a napredovaní ústavu, ktorý samostatne pôsobí od roku 1969  Akademik Koloman Boďa (1927-2005) bol jedným z popredných veterinárnych fyziológov na Slovensku, ktorého profesionálna kariéra bola spätá ako s UVLF, tak s Ústavom fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach. Vychoval veľký počet kvalitných doktorandov, z ktorých sa mnohí stali špičkovými vedcami.  K príhovorom vystúpil aj prof. RNDr. Peter Fedoročko, Csc., riaditeľ Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ.

 

Príspevky, ktoré neboli tematicky obmedzené a pokrývali širokú škálu biologických vedných odborov ako metabolizmus, výživa, regulačná fyziológia, reprodukčná fyziológia, neurobiológia, anatómia, bunková biológia, molekulová biológia, mikrobiológia, parazitológia, hygiena potravín a ďalšie, hodnotila odborná komisia. Boli v nej zástupcovia organizátorov: Doc. MVDr. Mária Goldová, PhD.,  Doc. MVDr.  Zita Faixová, PhD., RNDr. Veronika Sačková, PhD., RNDr. Bianka Bojková, PhD., Doc. MVDr. Peter Javorský, DrSc. a  RNDr. Štefan Čikoš, CSc.

 

Komisia vybrala spomedzi všetkých účastníkov 12 najlepších prác, ktoré boli ocenené poukazmi na nákup vedeckých publikácií.  Ocenení boli: z UVLF - MVDr. Marek Krempaský, MVDr. Katarína Kuzyšinová, RNDr. Eva Bocková, MVDr. Adela Sarvašová, z Prírodovedeckej fakulty UPJŠ - Mgr. Zuzana Papčová, Mgr. Barbora Valeková, RNDr. Viera Kútna a  Mgr. Monika Balogová, Ústav biologických a ekologických vied, z Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat SAV - Mgr. Veronika Kovaříková a Mgr. Anna Kandričáková, ďalej Mgr. Miriama Malčická z Parazitologického ústavu SAV a RNDr. Miriam Nagyová z  Neurobiologického ústavu SAV.

 

Príspevky zo seminára doktorandov sú uverejnené v recenzovanom zborníku s názvom Vedecké práce doktorandov 2012 (recenzoval Dr. Zeleňák).

 

Text a foto: Katarína Čižmáriková