Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Aktuality

Na krste zľava: prof. Šesták, Pavol Šajgalík, predseda SAV Jaromír Pastorek a Eduard Plško

Celok je jednoduchší ako jeho časti

13. 7. 2012 | zhliadnuté 1420-krát

12. júla 2012 bola vo vydavateľstve VEDA uvedená do života kniha „Celok je jednoduchší ako jeho časti“ (J. W. Gibbs) s podtitulom “Vybrané kapitoly z histórie exaktných prírodných vied” Ing. Iva Proksa, DrSc.

 

Prierez životom a charakter práce Dr. Proksa vtipne okomentoval jeho bývalý spolupracovník profesor Eduard Plško, do života knihu uviedol predseda SAV Jaromír Pastorek spolu s Pavlom Šajgalíkom, riaditeľom Ústavu anorganickej chémie SAV. Profesor Jaroslav Šesták z Českej akademie věd uviedol, že Proks bol : „nazapomenutelná osobnost, jeden z největších česko-slovenských chemiků, termodynamiků a termoanalytiků.”

 

Bol nielen významným slovenským chemikom, ale aj pedagógom, a predovšetkým jedným z významných protagonistov histórie prírodných vied. Svojou vysokou odbornosťou si získal domáce aj medzinárodné uznanie. Svedčí o tom rad ocenení, ktoré mu udelili doma i v zahraničí.

 

Dr. Proks sa narodil 16. júna 1926 v Brne, kde tiež absolvoval Fakultu chemického inžinierstva na Vysokej škole technickej. V roku 1953 nastúpil do novozriadeného Laboratória anorganickej chémie SAV, ktoré neskôr prerástlo do Ústavu anorganickej chémie SAV.          

 

Vo vedeckej aktivite sa Dr. Proks zameral na teoretické i experimentálne štúdium termodynamiky a kinetiky procesov v systémoch dôležitých v technológii keramiky, cementu a skla. Medzi jeho teoretickými prácami je významné najmä zovšeobecnenie van Laarovej rovnice pre opis rovnováhy reakcií. Odvodil tiež všeobecnú metódu výpočtu dodatkových termodynamických veličín pre binárne systémy na základe fázovej rovnováhy a kalorimetrického merania zmien entalpie procesov v týchto systémoch.

 

Kolektív vedený Dr. Proksom sa  systematicky zaoberal entalpickou analýzou technologicky významného oxidového systému CaO – MgO – Al2O3 – SiO2, ktorá zahrňuje popri stanovení zmiešavacej entalpie aj výpočet aktivít zložiek, zmiešavacej Gibbsovej energie a zmiešavacej entropie. Dr. Proks sa významnou mierou podieľal na rozpracovaní statickej tenzimetrickej metódy merania rovnovážnych stavov v heterogénnych sústavách tuhých látok s plynmi, predovšetkým  vodnou parou. Svoj záujem upriamil tiež na štúdium rovnováh v systémoch soľných tavenín. Integrálnou súčasťou vedeckej práce Dr. Proksa je aj vývoj nových kalorimetrických a termických postupov. Metóda „dvojakej kalorimetrie“, vyvinutá pod jeho vedením, umožňuje robiť entalpické bilancie vysokoteplotných procesov v sklotvorných systémoch.

            Dr. Proks sa žiaľ, vydania knihy nedožil, zomrel 21. októbra 2011.

 

Text a foto: Michaela Španková, SAV