Aktuality

Prof. MUDr. Juraj Antal, DrSc., akademik SAV – 100 rokov od narodenia

Vložil(a): J. Broš, 2.7.2012, videné 924-krát

Pred 100 rokmi (14.6.1912) sa narodil v Slovanoch (okr. Martin) prof. MUDr. Juraj Antal, DrSc., akademik SAV, dlhoročný prednosta Fyziologického ústavu Lekárskej fakulty UK v Bratislave a zakladateľ odboru lekárska fyziológia na Slovensku.

 Juraj Antal vyštudoval Lekársku fakultu UK v Bratislave, kde promoval v roku 1938. Po promócii nastúpil do Ústavu experimentálnej patológie LF UK, keďže v tých časoch na Slovensku samostatný odbor lekárska fyziológia neexistoval. Je zaujímavé a pre tú dobu príznačné, že po náročnom konkurze na miesto asistenta (bol vybratý z 12 uchádzačov) musel úspešný uchádzač podpísať reverz, že si nebude robiť klinickú špecializáciu a bude sa venovať len teoretickým odborom (Hájek a Slezák, 1992). Z Ústavu experimentálnej patológie LF UK sa dostal na stáž na vynikajúce nemecké pracovisko do Göttingenu k známemu fyziológovi prof. Reinovi.  Tam sa svojou pracovitosťou, zanietenosťou pre vedu a invenciou osvedčil tak, že dostal od prof Reina ponuku trvalého miesta. Napriek tomu sa prof. Antal v neistých vojnových časoch vrátil na Slovensko na  Lekársku fakultu Slovenskej univerzity (pred II. svetovou vojnou i po nej – Univerzita Komenského).  Tu vybudoval Fyziologický ústav, na ktorom pôsobil ako prednosta 30 rokov (1940 – 1970). 

Prof. MUDr. Juraj Antal, DrSc., akad. SAV, pomáhal a budoval aj ďalšie ústavy fyziológie na lekárskych fakultách na Slovensku (Košice a Martin) a na Slovenskej akadémii vied - Ústav normálnej a patologickej fyziológie a  Ústav pre výskum srdca. V rámci SAV bol akademik Antal dlhé roky externým riaditeľom Ústavu experimentálnej medicíny a v jeho rámci Ústavu normálnej a patologickej fyziológie. Dlhé roky vykonával rôzne funkcie v najvyšších orgánoch a komisiach SAV a ČSAV.

 Koncom augusta roku 1968 sa prof. Antal zúčastnil Kongresu medzinárodnej únie fyziologických vied (IUPS) vo Washingtone a ako prvý z  takmer 50 prítomných fyziológov z ČSFR podpísal protestné prehlásenie proti vstupu vojsk a obsadeniu nášho štátu. To sa mu z hľadiska ďalšieho pôsobenia na Univerzite ako vysokoškolského pedagóga stalo osudným. 

 Po odchode z univerzity v roku 1972 pracoval v Ústave pre výskum srdca SAV,  ktorý sa mu stal útočiskom v rokoch normalizácie. Vybudoval si malé laboratórium, v ktorom robil experimentálnu výskumnú prácu. Na Ústave pre výskum srdca SAV pracoval až do roku 1995.

 Prof. Antal sa v prvom rade považoval za experimentálneho fyziológa a vysokoškolského pedagóga. Experimenty vytiahol z laboratória do podmienok bežného života. Založil smer aktivitnej fyziológie študujúcej zmeny vitálnych funkcií a ich mechanizmy pri bežne vykonávaných aktivitách ľudského tela (lokomócia, príjem potravy, termoregulačná záťaž a pod.)  čím sa približuje k skutočne existujúcim reálnym podmienkam. Nedostatok financií na drahé konvenčné prístroje riešil často originálnymi spôsobmi, konštruovaním vlastných metodík, prístrojov s originálnym prístupom. Veľmi si preto vážil technické vedy, konštruktérov a technikov.   

 Jeho práca bola ocenená mnohými vysokými oceneniami a poctami od domácich a zahrančných spoločností a od SAV. K najvýznamnejším, ktoré si mimoriadne vážil i prof. Antal patrí The Award of the American Pawlovian Society a Veľká Zlatá medaila J.E. Purkyně udelená v  roku 1992 Československou lekárskou spoločnosťou za celoživotné dielo v oblasti fyziológie, ktorú v tom čase mali len traja Slováci.

 

 Prof. MUDr. Juraj Antal, DrSc. miloval Slovensko a nadovšetko svoj rodný kraj Turiec. Jeho želaním bolo, aby bol pochovaný na Národnom cintoríne v Martine, kde aj odpočíva od roku 1996.    

 Slovenská fyziologická spoločnosť SLS a rodná obec Slovany sa rozhodli uctiť pamiatku prof. Antala spomienkovým zhromaždením a odhalením pamätnej tabule pri 100. výročí narodenia zakladateľa lekárskej fyziológie na Slovensku, dlhoročného pracovníka Univerzity Komenského a Slovenskej akadémie vied. Na tomto zhromaždení  19. júna 2012 sa zúčastnili zástupcovia Predsedníctva SAV, ústavov SAV a fyziologických ústavov lekárskych fakúlt, ktoré prof. Antal založil a pomáhal rozvíjať, ako aj  občania Slovian a príbuzní prof Antala. Pamätná tabuľa na obecnom úrade v Slovanoch bude pripomínať jubilanta i ďalším generáciam.

 

autori: J. Slezák, K. Javorka

Príloha

Príloha

Príloha

Príloha

Príloha

Príloha

Príloha