Aktuality

Druhý zväzok slovníka skutočnosťou

Vložil(a): V. Šmihula, 11.5.2011, videné 1543-krát

V utorok 10. mája v Kongresovom centre Vydavateľstva SAV VEDA v Bratislave bola slávnostná prezentácia druhého zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka (H-L).

Prezentácii predchádzala tlačová konferencia, na ktorej tvorcovia slovníka predstavili jeho druhý zväzok a proces jeho tvorby zástupcom médií. Treba dodať, že ide o náročnú prácu, pri ktorej sa jeho autori opierajú aj o poznatky získané v rámci budovania Slovenského národného korpusu, aby slovník skutočne odzrkadľoval súčasný stav slovenského jazyka a bol výdatnou pomôckou nielen pre novinárov, spisovateľov, prekladateľov či hercov, ale pre celú širokú verejnosť, ktorá slovenský jazyk používa a záleží jej na jeho kvalite. Aj preto sme na druhý zväzok, ktorý obsahuje slová na písmená H-L, čakali dlhé 4 roky... Slovník vychádza vo Vydavateľstve SAV VEDA – v časovom horizonte 15 či viac rokov by malo vyjsť dohromady 7-8 zväzkov.

Moderátorka prezentácie, vedecká tajomníčka Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV Sibila Mislovičová na podujatí privítala člena Predsedníctva SAV, predsedu Edičnej rady SAV prof. Jána Bakoša, bývalého dlhoročného predsedu SAV prof. Štefana Lubyho, zástupcov Ministerstva kultúry SAV a ďalšie osobnosti. Osobitne srdečne editorky druhého zväzku PhDr. Kláru Buzássyovú, CSc. a Mgr. Alexandru Jarošovú, CSc. z Jazykovedného ústavu ĽŠ SAV, ako aj ďalších jeho autorov.

Ako vo svojom príhovore zdôraznil riaditeľ Jazykovedného ústavu ĽŠ SAV prof. Pavol Žigo, slovník predstavuje pracovisko, ktoré má za sebou rozsiahlu lexikografickú tradíciu, jeho dielom je napríklad viaczväzkový Historický slovník slovenského jazyka, pripravuje Slovník slovenských nárečí, Etymologický slovník a ďalšie slovníkové diela. Pripomenul, že Slovensko má dlhodobú tradíciu vydávania lexikografických diel ešte od 17.-18. storočia. Tento slovník sa od predchádzajúcich líši svojim rozsahom aj hĺbkou, a je obrazom súčasného slovenského jazyka, pričom v niektorých aspektoch predbieha súčasný stav slovenčiny.

Spolueditorka Slovníka súčasného slovenského jazyka (H-L) Klára Buzássyová vo svojom vystúpení uviedla, že tento slovník nadväzuje na Slovník slovenského jazyka z rokov 1959-68, ktorý vyšiel pod vedením Štefana Peciara, avšak zohľadňuje všetky súčasné výsledky výskumov v oblasti jazykovedy. Pokiaľ spomenutý slovník obsahoval približne 120 tisíc hesiel, tento slovník by mal mať takmer dvojnásobný rozsah a berie do úvahy aj cudzie vplyvy na vývoj nášho jazyka.

Vedúca projektu Alexandra Jarošová s úsmevom poznamenala, že slovníky sú zvláštnym produktom, pretože verejnosť ich veľmi prísne posudzuje... Dodala však, že prvý zväzok tohto slovníka bol na Slovensku prijatý vcelku pozitívne. Poďakovala sa za podporu vedeniu SAV, ale aj ministerstvu kultúry a ministerstvu školstva, bez ktorej by dielo nemohlo vychádzať. Vyslovila presvedčenie, že s takouto podporou budú môcť tvorcovia rátať aj v budúcnosti.

V ďalšej časti podujatia vystúpili viaceré zúčastnené osobnosti – v týchto vystúpeniach rezonovali slová uznania tvorcom tohto diela, ktorí bezpochyby vykonávajú mimoriadne záslužnú prácu.

Na záver podujatia symbolickým pozdvihnutím pohára vína slovník medzi čitateľov vyprevadili obe editorky, spoločne s riaditeľom Jazykovedného ústavu ĽŠ SAV a šéfredaktorkou Vydavateľstva VEDA SAV Ľubicou Suballyovou.

Príloha

Zľava Klára Buzásyová a Alexandra Jarošová s druhým zväzkom slovníka...
Príloha

Riaditeľ JÚ ĽŠ prof. Pavol Žigo otvára prezentáciu. Vedľa neho Sibila Mislovičová, Klára Buzássyová a Alexandra Jarošová.
Príloha

Slovo má Klára Buzássyová, vedľa nej Sibila Mislovičová.
Príloha

Alexandra Jarošová počas svojho vystúpenia.
Príloha

Pohľad do sály.
Príloha

Jedna zo spoluautoriek Anna Šebestová z JÚ LŠ SAV.
Príloha

Bývalý predseda SAV prof. Štefan Luby, ktorý stál ako najvyšší predstaviteľ akadémie pri začiatkoch tohto projektu.
Príloha

Na podujatí sme privítali aj bývalého poslanca NR SR Františka Mikloška (vpravo), ktorý sa významne pričinil o podporu slovníka...
Príloha

Okamih vyprevádzania diela medzi čitateľov - zľava Klára Buzássyová, Alexandra Jarošová, prof. Pavol Žigo a Ľubica Suballyová...
Príloha

Kolektív autorov slovníka - bezpochyby nie komplektný...
Príloha

Fotografia z tlačovej besedy, ktorá predchádzala prezentácii...
Príloha

Pohľad na zástupcov médií...
Príloha

Obálka druhého zväzku.