Aktuality

Vymenovanie riaditeľov ústavov a zariadení SAV

Vložil(a): F. Tisovič, 1.1.2011, videné 3172-krát

Predsedníctvo Slovenskej akadémie vied na základe výberových konaní opätovne vymenovalo od 1. januára 2011 do funkcie štyroch riaditeľov ústavov a zariadení Slovenskej akadémie vied.

Predsedníctvo SAV od 1. januára 2011 na základe výberového konania na ďalšie štvorročné obdobie opätovne vymenovalo do funkcií riaditeľov, ktorí v predchádzajúcich rokoch dokázali úspešne viesť im zverené inštitúcie a spolupracovníkov. Sú nimi:

  • Mgr. Dana Hučková (rod. Kršaková), CSc. – Ústav slovenskej literatúry SAV v Bratislave

  • Ing. Tomáš Lacko – Výpočtové stredisko SAV v Bratislave

  • prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. – Matematický ústav SAV v Bratislave

  • RNDr. Milan Kozánek, CSc. - Ústav zoológie SAV v BratislaveZo životopisu Mgr. Dany Hučkovej (rod. Kršakovej), CSc.

Riaditeľka Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave – Mgr. Dana Hučková, CSc. (*1965)

V roku 1991 promovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, študijný odbor estetika – literárna veda. Štúdium ukončila diplomovou prácou na tému Baladické inovácie v diele Ivana Kraska. V tom istom roku nastúpila na ročný študijný pobyt v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave, kde vypracovala doktorandskú prácu na tému Krátka próza Martina Rázusa. Na tento pobyt nadviazala vedecká ašpirantúra. V roku 1995 obhájila kandidátsku dizertačnú prácu na tému Dve témy v próze Slovenskej moderny a stala sa vedeckou pracovníčkou Ústavu slovenskej literatúry SAV. V roku 2000 sa stala vedeckou tajomníčkou ústavu a od nasledujúceho roka zastáva funkciu zástupkyne riaditeľa ústavu. Od roku 2001 je členkou Snemu SAV a od roku 2007 je riaditeľkou Ústavu slovenskej literatúry SAV v Bratislave.
V rámci organizačného členenia Ústavu slovenskej literatúry vedecky pracuje v Oddelení dejín slovenskej literatúry 20. storočia. Výskumne sa orientuje na problematiku slovenskej literárnej moderny (1890-1914) a kultúrno-umeleckých prúdov daného obdobia a príbuzným témam. Venuje sa aj literárnej kritike. Počas svojho pôsobenia v ústave spolupracovala na viacerých významných vydavateľských projektoch.
Najnovšie medzinárodné bilaterálne projekty:
  • Dejiny slovenskej literatúry 19. a 20. storočia. SAIA Slovensko - Rakúsko, 2009 - partner Univerzita Viedeň.
  • K dejinám slovenskej literatúry 19. a 20. storočia. Univerzita Lóranda Eötvösa Budapešť - Slovenský inštitút Budapešť, 2010
  • Literatúra v kontaktoch. APVV Slovensko - Srbsko, partner Univerzita Novi Sad, 2010 - 2011
  • Európske dimenzie umeleckej kultúry Slovenska. EŠF - hlavný riešiteľ Ustav dejín umenia SAV, 2010-2013
Zo životopisu Ing. Tomáša Lacka

Riaditeľ Výpočtového strediska SAV v Bratislave Ing. Tomáš Lacko (*1952)

Štúdium na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave, špecializácia Fyzika tuhých látok ukončil v roku 1976. V nasledujúcom období do roku 1994 pracoval ako odborný, neskôr samostatný odborný pracovník na Katedre fyziky Elektrotechnickej fakulty SVŠT v Bratislave, kde sa venoval experimentálnym prácam v základnom výskume a štúdiu zmien fyzikálnych vlastností amorfných polovodičov a polovodičových prvkov po ožiarení neutrónmi, zavádzaniu mikropočítačovej techniky a vývoju softvéru do prostredia operačného systému DOS RV (RSX11). Absolvoval trojmesačný študijný pobyt v Laboratóriu neutrónovej techniky v Dubne. Riaditeľom Výpočtového strediska SAV je od roku 2007.
Počas svoje profesionálne kariéry pôsobil vo viacerých súkromných spoločnostiach, kde sa venoval organizácii servisu, ale aj predaja výpočtovej techniky a technológií. Absolvoval viacero zahraničných aj domácich školení.Zo životopisu prof. RNDr. Anatolija Dvurečenského, DrSc.

Riaditeľ Matematického ústavu SAV v Bratislave prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc. (*1949)
Vysokoškolské štúdium na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave, odbor ekonometria-matematická štatistika ukončil v roku 1972. Potom získaval kvalifikačné stupne: RNDr. V roku 1974, CSc. V roku 1977, samostatným vedeckým pracovníkom sa stal v roku 1983,
V roku 1989 získal hodnosť DrSc. titul docent v roku 1993 a profesor v roku 1998.
Od roku 1972 do 1987 pracoval v Ústave merania SAV v Bratislave a od roku až doteraz pracuje v Matematickom ústave SAV , najprv ako vedúci vedecký pracovník (od 1989), od 1999 je riaditeľom Matematického ústavu SAV.
Medzi jeho najvýznamnejšie výsledky patrí vyriešenie problému združených rozdelení pozorovateľných v kvantových logikách, zovšeobecnenia a aplikácie Gleasonovej vety v kvantových logikách Hilbertovho priestoru, tenzorový súčin diferenčných posetov, reprezentácia pseudo MV-algebier apseudo efektových algebier pomocou zväzových grúp alebo pomocou čiastočne usporiadaných grúp. Okrem toho je spoluautorom vyše 240 vedeckých prác, z toho 120 CC prác, a dvoch monografií.
Absolvoval množstvo zahraničných pobytov na významných univerzitách a vedeckých pracoviskách. Je členom významných domácich i zahraničných inštitúcií. Medzi jeho najvýznamnejšie ocenenia a vyznamenania patria Ceny Literárneho fondu, Ceny SAV, Vedec roka (2005), Čestná plaketa Jura Hronca za zásluhy v matematických vedách 2009 a Cena podpredsedu vlády a ministra školstva SR za vedu a techniku za rok 2009 v kategórii Osobnosť vedy a techniky.
V rámci pedagogickej činnosti je školiteľ 7 vedeckých ašpirantov/doktorandov (po jednom z Nemecka a Malty) z toho dvaja sú už docenti), prednáša na FMFI UK, Stavebnej fakulte STU a Fakulte architektúry STU.Zo životopisu RNDr. Milana Kozánka, DrSc.

Riaditeľ Zoologického ústavu SAV v Bratislave RNDr. Milan Kozánek, DrSc (*1953)

V roku 1976 promoval na UK v Bratislave, Fakulte prírodných vied, odbor zoológia. V rokoch 1977-1979 absolvoval dvojročný doktorandský pobyt na Ústave experimentálnej fytopatológie a entomológie (ÚEFE) SAV, ktorý ukončil prácou na tému Štúdium dennej aktivity a sezónnej dynamiky hemetofágnych dvojkrídlovcov prírodnej rezervácie Jurský Šúr. V rokoch 1979-1983 absolvoval ašpirantský pobyt v tom istom ústave, ktorý ukončil obhajobou dizertačnej práce na témuŠtúdium účinku stresu na dynamiku monomamínov v centrálnom nervovom systéme švába Nauphpeta cinerea.
V rokoch 1984-1988 pracoval ako vedecký pracovník v ÚEFE SAV, kde bol zodpovedný za vybudovanie laboratória pre výskum fyziológie hmyzu. V roku 1988 sa stal vedúcim oddelenie entomológie ÚEFE SAV, kde sa venoval výskumu chemizmu nervového systému hmyzu a ďalším špecifickým otázkam. Od roku 1993 je vedúcim oddelenie entomlógie v Ústave zoológie SAV, kde vedie projekty venované taxonómii, morfológii a faunistike dvojkrídlovcov. Od roku 1999 je zodpovedný za výskum a rozvoj metódy sterilného hmyzu a jej využitie v boji proti hmyzím škodcom. Riaditeľom Zoologického ústavu SAV sa stal v roku 2007.
Medzi jeho aktuálne vedecké projekty patrí vybudovanie chovného zariadenia na produkciu sterilných samcov tse-tse múch pre ich eradikáciu na postihnutých územiach Kene (SAMRS, vedúci projektu - 2010), vybudovanie bioterapeutického pracoviska a návrh technológie pre výrobu a vývoj biofarmák (Štrukturálne fondy OPVaV, vedúci projektu - 2009) a vývoj nových prostriedkov pre kontrolu početnosti populácií lykožrúta smrekového (APW, vedúci projektu za Ústav zoológie SAV - 2009).
Venuje sa aj pedagogickej činnosti, vychoval niekoľko úspešných doktorandov.

Foto: Vladimír Šmihula, Ferdinand TisovičPríloha

Mgr. Dana Hučková, CSc.
Príloha

Ing. Tomáš Lacko.
Príloha

Prof. RNDr. Anatolij Dvurečenskij, DrSc.
Príloha

RNDr. Milan Kozánek, CSc.