Aktuality

Prof. Branislav Lichardus – už osemdesiatnikom...

Vložil(a): V. Šmihula, 15.12.2010, videné 2072-krát

V pondelok 13. decembra sa na priateľskom posedení zišli spolupracovníci, priatelia aj rodinní príslušníci tohto významného lekára, vedca, diplomata aj pedagóga, aby si pripomenuli osemdesiatiny jubilanta...

Moderátor podujatia prof. Jozef Hvorecký v zasadacej miestnosti Vysokej školy manažmentu (VŠM) v Bratislave privítal vzácnych hostí – exprezidenta SR Michala Kováča, vedúceho Kancelárie prezidenta SR prof. Milana Čiča, predsedu SAV prof. Jaromíra Pastoreka s manželkou doc. Silviou Pastorekovou, dlhoročného predsedu SAV prof. Štefana Lubyho, rektorov spriaznených vysokých škôl, riaditeľov ústavov SAV, prednostov kliník LF UK a Slovenskej zdravotníckej univerzity a ďalšie osobnosti z akademického, univerzitného, politického aj spoločenského prostredia.

Na úvod pripomenul, že nielen prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc., Dr. h. c. v týchto dňoch jubiluje – desaťročnicu si pripomína aj Vysoká škola manažmentu, ktorú jubilant zakladal a doteraz je jej rektorom.

Ako vo svojom príhovore zdôraznil predseda správnej rady školy Ján Rebro, prof. Lichardus nielen stál pri zrode tejto prvej súkromnej vysokej školy na Slovensku, ale významnou, až nezastupiteľnou mierou sa pričinil a stále pričiňuje o jej efektívne riadenie a rozvoj. "Aj keď prof. Lichardus má za sebou významnú kariéru ako lekár, vedec, predseda SAV alebo diplomat, pre nás na VŠM je najdôležitejšia tá rektorská," konštatoval. "Skutočné kreovanie našej školy ako pobočky City Univerzity v Seatle, možno datovať do prvých rokov poslednej dekády 20. storočia – išlo o obdobie hľadania ciest, priekopníckej práce, budovania základov, bez stabilnej legislatívy, porozumenia štátnej administratívy a bez vhodných priestorov. Bolo to budovanie založené na entuziazme zúčastnených a porozumení spolupracujúcich. Našťastie, aj vďaka usilovnej práci prof. Lichardusa, počiatočné ťažkosti vystriedalo obdobie stabilizácie." Na záver svojho vystúpenia Ján Rebro odovzdal jubilantovi Pamätnú medailu VŠM ako prvému jej držiteľovi a zaželal mu všetko najlepšie do ďalšej práce.

V rámci programu vystúpil doc. Menbere Workie Tiruneh z Vysokej školy manažmentu s krátkou prednáškou na tému Hospodárska a finančná kríza – prečo sa neučíme z histórie?.

V ďalšej časti podujatia odzneli príhovory hostí. Prof. Milan Čič vysoko ocenil prácu jubilanta ako slovenského veľvyslanca v USA, ale aj ako vedca v odbore medicíny či dokonca aj biológie a organizátora vedy aj vzdelávania.

Riaditeľ ústavu experimentálnej endokrinológie prof. Iwar Klimeš zaspomínal na obdobie jubilantovej dlhoročnej práce v tomto ústave, kde sa vypracoval na vedca medzinárodného formátu. "Je spoluzakladateľom originálneho výskumného zamerania, sústredeného na objasnenie neuroendokrinnej regulácie objemu telesných tekutín z hľadiska úlohy nátriuretického hormónu, ktorý je výrazným regulátorom vodnosoľného metabolizmu v organizme,"- pripomenul riaditeľ, ktorý podrobnejšie charakterizoval aj ďalšie výsledky výskumu a úspechy prof. Lichardusa.

Dlhoročný predseda SAV prof. Štefan Luby s úsmevom pripomenul, že s jubilantom sa zblížil v roku 1992 na pôde vedenia SAV, keď išlo o existenciu Slovenskej akadémie vied a prof. Lichardusa zvolili za predsedu SAV. Zdôraznil, že bolo šťastím pre Akadémiu, že na jej čele bol človek, ktorý sa dokázal obklopiť mimoriadne činorodými ľuďmi – výsledkom bolo, že ustanovizeň vyšla z tohto zápasu výkonnejšia ako kedykoľvek predtým.

Emotívny bol príhovor bývalého prezidenta SR Michala Kováča, ktorý si zaspomínal aj na časy nadväzovania bližších kontaktov Slovenskej republiky s USA, v ktorých mimoriadnu úlohu zohral prvý slovenský veľvyslanec v USA prof. Branislav Lichardus. "Pozícia veľvyslanca v USA bola životne dôležitou pozíciou pre Slovensko," zdôraznil Michal Kováč. "Nijaký iný, čo ako skúsený diplomat, by pravdepodobne nedosiahol to, čo Braňo Lichardus. Teda je nielen dobrým vedcom, dobrým doktorom, dobrým profesorom, ale ukázalo sa, že Slovensko má množstvo rezerv práve v ľuďoch."

Prezident Slovenskej lekárskej spoločnosti prof. Peter Krištúfek pripomenul, že prof. Lichardus bol prvým prezidentom Slovenskej lekárskej spoločnosti po roku 1989 a jeho zásluhou spoločnosť získala svoje dnešné sídlo. Na záver odovzdal jubilantovi Strieborný odznak Slovenskej lekárskej spoločnosti.

Prof. Pavol Švec z UK v Bratislave v príhovore konštatoval, že k úspechu Vysokej školy manažmentu prof. Lichardus prispel mimoriadnou mierou a na znak úcty a vďaky za spoluprácu s UK mu odovzdal Galenovu pamätnú medailu Farmaceutickej fakulty UK.

V rámci vystúpení hostí podujatia sa prihovoril aj generál Vendelín Leitner, ktorý bol počas jubilantovho pôsobenia v USA našim pridelencom vo Washingtone. "Nastúpil som do Washingtonu k profesionálnemu diplomatovi, človeku, ktorý mal neskutočné uznanie a vo Washnigtone ho počúvali, čo hovorí," zdôraznil generál. Následne mu odovzdal Medailu riaditeľa vojenskej spravodajskej služby ministerstva obrany za podporu a zásluhy pri budovaní vzťahov a prezentovaní vojenskej diplomacie v zahraničí.

Na spoločné časy vo Washingtone si zaspomínal aj Otakar Kořínek, ktorý bol v rovnakom čase spravodajcom Tlačovej agentúry SR v USA – nielenže spomínal, ale slávnostný ráz stretnutia zvýraznil na klavíri populárnymi americkými melódiami, ktoré pripomenuli jubilantovi roky strávené na americkom kontinente...

Zlatým klincom na záver bola prezentácia fotografií z rôznych etáp života a práce prof. Branislava Lichardusa, sprevádzaná osobným komentárom jubilanta – na tému "čo odvial čas".

Príloha

Prof. MUDr. Branislav Lichardus, DrSc. s manželkou MUDr. Evou Kellerovou, DrSc. a dcérou Janou...
Príloha

Medzi hosťami stretnutia bol aj prvý prezident SR po vzniku samostatnej republiky v roku 1993 Michal Kováč (druhý sprava). Celkom vpravo Dušan Kováč z Historického ústavu SAV.
Príloha

Prof. Jozef Hvorecký otvára slávnosť.
Príloha

Michal Kováč počas svojho príhovoru.
Príloha

Vedúci Kancelárie prezidenta SR prof. Milan Čič (vľavo) priniesol jubilantovi (vpravo) pozdrav aj od súčasného prezidenta SR.
Príloha

Predseda Správnej rady VŠM Ján Rebro odovzdáva prof. Branislavovi Lichardusovi Pamätnú medailu VŠM.
Príloha

Doc. Menbere Workie Tiruneh z Vysokej školy mamažmentu počas svojej prednášky na tému Hospodárska a finančná kríza – prečo sa neučíme z histórie?
Príloha

Bývalý člen Predsedníctva SAV, dnes poslanec NR SR Dušan Čaplovič (vľavo) s bývalým dlhoročným predsedom SAV prof. Štefanom Lubym medzi hosťami podujatia...
Príloha

Riaditeľ Ústavu experimentálnej endokrinológie SAV prof. Iwar Klimeš...
Príloha

Na spoločné pôsobenie v Predsedníctve SAV spomína prof. Štefan Luby.
Príloha

Strieborný odznak Slovenskej lekárskej spoločnosti prof. Lichardusovi odovzdáva prezident SLS prof. Peter Krištúfek.
Príloha

Pohľad na diplom s odznakom...
Príloha

Blahoželanie od Michala Kováča.
Príloha

Prof. Pavol Švec z UK v Bratislave jubilantovi odovzdal Galenovu pamätnú medailu Farmaceutickej fakulty UK.
Príloha

Otakar Kořínek počas svojho príhovoru.
Príloha

Generál Vendelín Leitner mu odovzdal Medailu riaditeľa vojenskej spravodajskej služby ministerstva obrany za podporu a zásluhy pri budovaní vzťahov a prezentovaní vojenskej diplomacie v zahraničí. Ako správny bývalý vojak sa jubilant pred vojenskou šaržou postavil do pozoru...
Príloha

Predseda SAV prof. Jaromír Pastorek s manželkou doc. Silviou Pastorekovou.
Príloha

Jubilat pri poďakovaní...
Príloha

..a pri záverečnej prezentácii fotografií zo svojho života. Pri tejto snímke sa ozval šum najmä medzi dámskou časťou publika...
Príloha

Pohľad do sály...
Príloha

...iný pohľad...
Príloha

...a ďalší...
Príloha

Za klavírom bývalý spravodajca TASR vo Washingtone Otakar Kořínek...
Príloha

Z maratónu blahoželaní, ktoré predchádzali začiatku a pokračovali na záver, vyberme gratuláciu od doc. Silvie Pastorekovej...