Aktuality

Učená spoločnosť SAV k situácii s rozpočtom Akadémie

17.9.2010, otvorené 1713-krát

 

Rada Učenej spoločnosti SAV vo štvrtok 14. septembra vyslovila svoje stanovisku k možnému kráteniu rozpočtu SAV, ktoré adresovala predsedníčke vlády SR Ivete Radičovej.

Stanovisko Rady Učenej spoločnosti SAV k možnému kráteniu rozpočtu SAV


Rada Učenej spoločnosti SAV v mene Učenej spoločnosti SAV si uvedomuje nevyhnutnosť zníženia rozpočtového deficitu Slovenskej republiky. Konsolidácia verejných financií musí byť založená na zvýšení efektívnosti ich využitia a súčasne by nemala ohroziť rozvoj spoločnosti v dlhodobej perspektíve. Vláda Slovenskej republiky navrhuje výrazne krátiť príspevok pre Slovenskú akadémiu vied na rok 2011 a výhľadovo na ďalšie roky toto krátenie ešte zvýšiť. Krátenie rozpočtu SAV v podmienkach vôbec najnižšieho podielu HDP spomedzi krajín EÚ, určeného na vedu, výskum a vzdelanie privedie k stagnácii rozvoja špičkovej vedy na Slovensku s negatívnym dopadov na výchovu mladých vedcov a odborníkov. Paušálna redukcia príspevku pre SAV existenčne ohrozí práve tie výskumné skupiny, ktoré dosahujú špičkové výsledky. Ich konkurencieschopnosť v európskom výskumnom prostredí bude ohrozená, pokiaľ sa na domácej pôde nezefektívnia mechanizmy podpory vedy formou otvorenej súťaže prostredníctvom grantových agentúr (predovšetkým APVV).
Plánovaná redukcia príspevku pre SAV by mohla byť vnímaná ako výzva pre efektívnejšie využitie finančných prostriedkov s cieľom skvalitniť úroveň vedeckého výskumu pokiaľ by bola sprevádzaná výrazným navýšením prostriedkov na vedu a výskum, ktoré sa získavajú súťažným (grantovým) spôsobom. Žiaľ, avizovaná je aj dramatická redukcia rozpočtu APVV, čo vyvoláva hlboké znepokojenie nad ďalším rozvojom špičkovej vedy na Slovensku.

Tieto kroky vlády sú v rozpore nielen s deklarovanou podporou rozvoja vedy a výskumu na Slovensku, ale aj vednou politikou Európskej únie, ktorá iba nedávno otvorila výzvy na podávanie grantových projektov vo výške 6.4 miliardy EUR. Pri absencii stabilného financovania vedy na Slovensku nebudú mať naši vedci šancu úspešne konkurovať v európskej súťaži o grantové prostriedky a aktívne sa zapojiť do európskeho výskumného prostredia. Navyše, ohrozená bude trvalá udržateľnosť a využitie vedeckej infraštruktúry budovanej prostredníctvom štrukturálnych fondov Európskej únie.

Žiadame preto vládu Slovenskej republiky, aby prehodnotila svoje plány vo vzťahu k redukcii rozpočtu SAV a APVV. Jedinou rozumnou alternatívou dnes je, aby rozpočet APVV bol výrazne navýšený tak, aby v otvorenej a transparentnej súťaži najlepšie projekty (európskej a svetovej kvality) mali reálnu šancu na relevantné financovanie z domácich zdrojov. Iba takto sa špičkové vedecké kolektívy na Slovensku môžu zaradiť do európskeho výskumného priestoru a ako rovnocenní partneri sa uchádzať o dodatkové financovanie zo zdrojov Európskej únie. Bez stabilného a dostatočného financovania kvalitného výskumu z domácich zdrojov nemá špičková veda na Slovensku šancu.

V Bratislave 14. septembra 2010.

Podpísaný: Prof. RNDr.Vladimír Bužek, DrSc.,
predseda Učenej spoločnosti SAV
Príloha