Aktuality

Stanovisko Snemu SAV k návrhu zonácie TANAP-u

22.4.2010, otvorené 2330-krát

 

Snem SAV, ako jej najvyšší samosprávny orgán, na svojom rokovaní dňa 21. marca prijal stanovisko k návrhu MŽP SR, ktorým sa stanovujú zóny Tatranského národného parku.

V stanovisku konštatuje, že príroda TANAP-u patrí k tomu najcennejšiemu, čo na území Slovenska máme a v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny je ochrana prírody na území TANAP-u nadradená nad ostatné aktivity a funkcie, ktoré sa môžu vykonávať len v súlade s ňou. Ľahko zraniteľná tatranská príroda sa nedá účinne chrániť bez zohľadnenia vedeckých poznatkov, či dokonca v rozpore s nimi.

V ďalšej časti stanoviska Snem SAV pripomína, že vyššie uvedenú skutočnosť si uvedomili naši zákonodarcovia už pri vzniku TANAP-u, keď rozhodli, že hlavné slovo pri určovaní režimu ochrany prírody v našom najstaršom národnom parku bude mať Poradný zbor TANAP-u, ktorý tvorili vedci – špičkoví odborníci na jednotlivé zložky tatranskej prírody. Súčasný návrh zonácie TANAP-u a proces jeho prípravy v gescii Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR) vyššie uvedené skutočnosti nerešpektuje. Upozorňuje na to vo svojom vyjadrení adresovanom ministrovi životného prostredia, aj Botanický ústav SAV, ktorý navrhovanú podobu jadrovej (A) zóny národného parku označil za odborne neobhájiteľnú.

Snem SAV sa stotožňuje s výzvou Botanického ústavu SAV, aby vláda Slovenskej republiky návrh zonácie TANAP-u predložený MŽP SR neschválila a navrhuje nový návrh zonácie vypracovať predovšetkým na základe vedeckých podkladov a diskusií s vedeckými inštitúciami a odborníkmi.

Snem SAV svoje stanovisko (jeho úplný text nájdete aj v prílohách) adresoval vláde SR a odoslal na vedomie aj Ministerstvu životného prostredia SR.

Príloha

Návrh stanoviska predložil prof. Mikuláš Huba z Geografického ústavu SAV.