Za kartografom Jánom Pravdom" /> SAV - <font color="black">Za kartografom Jánom Pravdom</font>

Aktuality

Za kartografom Jánom Pravdom

Vložil(a): V. Šmihula, 22.2.2010, videné 1233-krát

Posledná rozlúčka s popredným slovenským, medzinárodne uznávaným kartografom z Geografického ústavu SAV bude v utorok 23. februára o 10.45 h v bratislavskom krematóriu.

V stredu 17. februára vo veku 75 rokov sa po ťažkej chorobe skončila životná púť popredného slovenského, ako aj medzinárodne uznávaného kartografa Ing. Jána Pravdu, DrSc., bývalého vedúceho vedeckého pracovníka Geografického ústavu SAV.

Ing. Ján Pravda, DrSc. sa narodil sa 12. decembra 1934 v Šenkviciach. Po skončení vysokoškolského štúdia (1960) začal pracovať v bývalom Kartografickom a reprodukčnom ústave ako redaktor máp. V rokoch 1967-1970 bol riaditeľom bratislavskej pobočky Kartografického nakladateľstva Praha. V rokoch 1970-1975 bol zodpovedným riešiteľom výskumných úloh z oblasti kartografie na Výskumnom ústave geodézie a kartografie v Bratislave. Od roku 1976, až do odchodu na dôchodok v roku 2007, bol vedeckým pracovníkom Geografického ústavu (GÚ) SAV v Bratislave, kde založil koncom sedemdesiatych rokov kartoreprodukčné laboratórium, ktoré takmer tri desiatky rokov významne prispievalo k vydávaniu tematických máp na Slovensku.

Prvé štúdie začal uverejňovať v geodeticko-kartografických časopisoch (domácich aj zahraničných) z oblastí praktickej kartografie a neskôr atlasovej kartografie. Po roku 1976 rozšíril svoju publikačnú činnosť aj do geografických (geograficko-kartografických) časopisov, v ktorých dominovala tematika kartografickej prezentácie výsledkov geografických výskumov.

Jeho najoriginálnejším prínosom na poli bádateľských aktivít bolo rozpracovanie teoretickej koncepcie mapového jazyka, vysvetľujúcej mapové zobrazovanie ako logicky usporiadaný systém, ktorý je v mnohom analogický systému prirodzeného jazyka. Táto koncepcia našla uplatnenie aj v medzinárodnom kontexte.

Mal výrazný podiel na kartografickom spracovaní a vydaní Atlasu SSR (Bratislava 1980) ako člen redakčnej rady a posudzovateľ všetkých máp a Etnografického atlasu Slovenska (Bratislava 1990) ako člen redakčnej rady a vedúci prvej kapitoly. Obidvom dielam bola udelená Národná cena Slovenskej republiky.

Redigoval turistické, administratívne, reliéfne mapy a atlasy (školské, všeobecnozemepisné a politické), pričom je pôvodcom koncepcie reliéfneho atlasu sveta.

Stál pri zrode Kartografických listov (ročenky Kartografickej spoločnosti SR), vydávaných Kartografickou spoločnosťou SR (KS SR) a GÚ SAV, ktorých bol 11 rokov predsedom redakčnej rady. Z jeho podnetu a jeho zásluhou organizujú KS SR a GÚ SAV v dvojročných cykloch (od roku 1994) semináre Aktivity v kartografii.

Bol autorom dvoch učebných textov pre študentov Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského, ďalej autorom dvoch slovníkov (z tematickej kartografie a geoinformatiky), publikácie Stručný lexikón kartografie (1993) a spoluautorom učebných textov pre Stavebnú fakultu Slovenskej technickej univerzity a dvoch kapitol v monografiách. Je tiež spoluautorom viacerých monografických publikácií vydaných v sérii Geographia Slovaca. Ako editor, resp. spolueditor, spracoval viac ako 20 zborníkov zo seminárov a vedeckých konferencií.

Publikoval vyše 150 vedeckých štúdií v rôznych časopisoch a v zborníkoch, okolo 60 odborných, ako aj vedecko-populárnych príspevkov. Odozvou na ne je vyše 500 citácií (z toho polovica zahraničných). Recenzoval tri desiatky domácich a zahraničných kartografických diel (máp, atlasov a ďalších publikácií).

Ing. Pravda, od roku 2004 Významná osobnosť SAV, bol skromný a mimoriadne pracovitý človek so zmyslom pre precíznosť, zodpovednosť a spravodlivosť. Komunita slovenských kartografov stratila jeho úmrtím jedného z jej najvýznamnejších a publikačne najčinnejších členov.

Nám žijúcim zostáva povinnosť vyjadriť Ing. Pravdovi vďaku za všetko, čo urobil v prospech kartografie aj geografie, za všetko vzácne, čo nám zanechal, čo bude podnecovať trvalé spomienky na neho.

Ján Feranec

Príloha

Príloha

Ing. Ján Pravda, DrSc.