Za doc. Jurajom Žudelom " /> SAV - <font color="black">Za doc. Jurajom Žudelom</font>

Aktuality

Za doc. Jurajom Žudelom

Vložil(a): A. Štrpková, 23.12.2009, videné 1528-krát

V piatok 18. decembra vo veku 80 rokov zomrel významný slovenský historický geograf a dlhoročný vedecký pracovník Geografického ústavu SAV doc. PhDr. Juraj Žudel, DrSc.

Doc. PhDr. Juraj Žudel, DrSc. sa narodil 9. januára 1929 v Zemianskej Olči v rodine príslušníka zboru Čs. finančnej stráže. Po skončení stredoškolského štúdia sa v roku 1948 zapísal na Filozofickú fakultu Slovenskej univerzity v Bratislave ako poslucháč učiteľskej kombinácie filozofia a dejepis. Po dvoch rokoch štúdia však uňho prevážil záujem o vedeckú prácu a prestúpil na odborné štúdium archívnictva a histórie. Vysokoškolské štúdium ukončil v roku 1952 a po dvojročnej základnej vojenskej službe nastúpil do zamestnania na Slovenskú archívnu správu Povereníctva vnútra. Odtiaľ prešiel pracovať do Štátneho slovenského ústredného archívu v Bratislave, kde sa počas 12-ročného pôsobenia vypracoval na popredného znalca archívnej teórie. V marci 1968 nastúpil Juraj Žudel do Geografického ústavu SAV (GgÚ SAV), v ktorom pôsobil - naposledy ako vedúci vedecký pracovník – až do svojho odchodu do dôchodku v roku 1992. V GgÚ SAV sa začala jeho pravá vedecká kariéra, tu sa naplno rozvinul jeho nevšedný talent na vedeckú prácu a na tomto pracovisku napísal svoje najvýznamnejšie publikácie venovanej historickej geografii Slovenska. S ústavom ho až do konca života spájali intenzívne pracovné i osobné kontakty.

Výsledkom viac ako 50-ročnej vedeckej aktivity Juraja Žudela je rozsiahly zoznam publikácií, zahŕňajúci 4 knižné monografie a takmer 90 vedeckých štúdií, samostatných máp, odborných prác a vedecko-populárnych statí. Významným spôsobom v nich prispel k rozvoju takých vedných odborov ako je archivistika, diplomatika a ďalšie pomocné vedy historické, hospodárske a sociálne dejiny a predovšetkým historická geografia. Priekopníckymi v slovenskej historickej geografii sa stali jeho práce venované vývoju osídlenia Slovenska v období feudalizmu, utváraniu hraníc Slovenska, vývoju územno-správnej organizácie od konca 13. storočia až do roku 1970 a v poslednom období aj práce zaoberajúce sa vývinom etnickej a religióznej štruktúry obyvateľstva na Slovensku v druhej polovici 18. a v prvej polovici 19. storočia. Bez akéhokoľvek zveličovania možno dnes konštatovať, že historická geografia na Slovensku získala status plnohodnotnej vedeckej disciplíny práve jeho zásluhou.

Juraj Žudel mal významný podiel aj na príprave a tvorbe reprezentačného diela slovenskej geografie – národného atlasu Slovenska. Zúčastnil sa na spracovaní jeho koncepcie, bol členom redakčnej rady a vedúcim tematických skupín Vývoj mapového zobrazenia Slovenska a Vývoj osídlenia územnej organizácie. Navyše bol autorom 16 samostatných máp, z ktorých každá má charakter pôvodnej vedeckej štúdie a spoluaturorom dvoch textových príloh atlasu. Autorsky prispel aj do Encyklopédie Slovenska, Pedagogickej encyklopédie, Etnografického atlasu Slovenska a Kroniky Slovenska. Odbornými kruhmi a širokou verejnosťou bola veľmi priaznivo prijatá jeho kniha Stolice na Slovensku, vydaná v roku 1984. Podal v nej systematickú historickogeografickú charakteristiku každej z 19 stolíc, ktoré sa celé alebo sčasti rozprestierali na území Slovenska.

Aspoň v skratke nie je možné nespomenúť odborný prínos Juraja Žudela v oblasti archivistiky. Podieľal sa napr. na tvorbe dvoch príručiek z pomocných vied historických a dvoch sprievodcov po fondoch a zbierkach Štátneho slovenského ústredného archívu. Ako člen redakčnej rady Archívneho časopisu v Prahe organizoval a redigoval slovenské príspevky. Bol dlhoročným členom redakčnej rady Slovenskej archivistiky, prvého slovenského archívneho časopisu, ktorý pomáhal založiť a krátky čas aj redigoval ako výkonný redaktor.

Mimoriadne významná je aj pedagogická a vedecko-organizačná činnosť Juraja Žudela. Od roku 1977 externe prednášal historickú geografiu na Filozofickej a Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. A pôsobil aj na Fakulte humanistiky Trnavskej univerzity, kde sa v roku 1996 habilitoval. Prednášal tu historickú geografiu, vývoj verejnej správy a vývoj osídlenia Slovenska do polovice 19. storočia. Bol predsedom Komisie pre historickú geografiu pri Vedeckom kolégiu SAV pre historické vedy. Bol dlhoročným členom názvoslovných komisií pri Ministerstve vnútra SR a Úradu geodézie, kartografie a katastra SR. Aktívne sa zúčastnil na vypracovaní jedného z návrhov na nové územno-správne členenie SR ako spoluautor tzv. župného variantu.

Vedecké dielo Juraja Žudela je rozsiahle, mnohostranné a významné. Odzrkadľuje jeho bádateľskú erudíciu, mimoriadnu pracovitosť a svedomitosť, hlboké vedomosti a dôkladnú znalosť pramenného materiálu. Je cenným príspevkom k rozvoju historickej geografie a historiografie na Slovensku a zdrojom mnohých inšpirácií pre budúcich bádateľov. Iba skromným ocenením jeho vedeckej činnosti bolo udelenie pamätnej medaile Pavla Križku "Za zásluhy o rozvoj slovenského archívnictva" ministrom vnútra SSR v roku 1979 a pamätnej medaile Mateja Bela "Za zásluhy o rozvoj geografických vied", ktorú mu udelila Slovenská geografická spoločnosť pri SAV v roku 1974.

Česť jeho pamiatke!

Kolegovia z Geografického ústavu SAV

Príloha

Doc. PhDr. Juraj Žudel, DrSc.
Príloha