Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prof. Vladimír Bužek - ešte ako kandidát na predsedu Učenej spoločnosti SAV.

Predsedom Učenej spoločnosti SAV prof. Vladimír Bužek

26. 11. 2009 | zhliadnuté 2252-krát
V utorok 24. novembra na treťom valnom zhromaždení Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied na ďalšie štvorročné obdobie zvolili päťčlennú radu spoločnosti na čele s novým predsedom.

V tajných voľbách v priestoroch Virologického ústavu SAV v Bratislave za predsedu Učenej spoločnosti SAV zvolili prof. Vladimíra Bužeka z Fyzikálneho ústavu SAV. Ďalšími členmi rady spoločnosti sa stali doc. Silvia Pastoreková z Virologického ústavu SAV, Dušan Kováč z Historického ústavu SAV, prof. Jozef Noga z Ústavu anorganickej chémie SAV a prof. Anatolij Dvurečenskij z Matematického ústavu SAV. Prof. Bužek je tretím predsedom spoločnosti od jej vzniku v roku 2003 po prof. Branislavovi Lichardusovi a prof. Fedorovi Čiamporovi.

Na úvod rokovania doterajší predseda prof. Fedor Čiampor, ktorému sa skončilo štvorročné funkčné obdobie, v stručnosti zrekapituloval činnosť spoločnosti počas jeho pôsobenia. V súčasnosti má Učená spoločnosť 51 riadnych členov, 34 emeritných a 12 čestných členov zo zahraničia, čo znamená, že počet jej členov sa za uplynulé roky viac ako zdvojnásobil.

Prof. Vladimír Bužek, ktorý zo zvolených členov rady ako jediný kandidoval na funkciu predsedu spoločnosti, priblížil svoje predstavy o jej budúcnosti a ciele, ktoré mieni počas svojho pôsobenia dosiahnuť. Predovšetkým aby spoločnosť nebola len čestným orgánom SAV, ale aby získala autoritu ustanovizne združujúcej najlepších vedcov Slovenska podľa vzoru podobných renomovaných spoločností vo vyspelejších krajinách. Konštatoval však, že je to dlhodobá úloha na množstvo rokov, ktorá prekračuje hranice SAV, má však svoj zmysel. "Je to istým spôsobom historická misia, na ktorej môžeme všetci participovať," - zdôraznil. Súčasne charakterizoval postupné organizačné aj ďalšie kroky, ktoré by k tomuto cieľu mali postupne viesť. V ďalšej časti svojho vystúpenia pripomenul, aké úlohy by mala Učená spoločnosť SAV plniť v rámci rozvoja slovenskej spoločnosti, vrátane účasti na príprave vízie rozvoja vedy v Slovenskej republike, prípravy rôznych expertíz napríklad pre TASR, sprostredkovania kontaktov pre novinárov, spolupráce pri organizovaní vedeckých súťaží a môže byt aj katalyzátorom a iniciátorom odborných diskusií. Samozrejme – spolupráca s univerzitami a vyriešenie otázky existencie paralelných dvoch učených spoločností na Slovensku, z ktorých jedna pôsobí na pôde SAV, druhá na univerzitnej pôde (prezentáciu prof. Bužeka si môžete otvoriť v prílohách pod fotografiami alebo dokonca stiahnuť vo formáte pdf aj priamo po kliknutí na farebný text).


Prof. RNDr. Vladimír Bužek, DrSc. v súčasnosti vedie centrum kvantovej fyziky Fyzikálneho ústavu SAV v Bratislave. Pôsobí v oblasti teórie kvantovej informácie, kvantovej optiky a kvantovej teórie merania – tomto odbore patrí do úzkej špičky svetových odborníkov. V rokoch 1998 a 2002 získal na Slovensku ocenenie Vedec roka, medzi ďalšími oceneniami Hlavu roka 2008, dvakrát Cenu ministra školstva SR. Zo zahraničných ocenení Humboldtovu cenu v roku 2004, Siemensovu cenu v roku 2005, bol finalistom Descartovej ceny v roku 2006. V roku 2007 mu prezident SR udelil Rad Ľudovíta Štúra 1. triedy.

Medzi jeho najvýznamnejšie vedecké výsledky patrí objasnenie neklasických vlastností svetla ako dôsledok kvantovej interferencie koherentných komponent superpozičných stavov, návrh algoritmu pre konštrukciu optimálnych kvantovo-mechanických meraní, popis optimálneho univerzálneho klonovania kvantovej informácie, zavedenie pojmu univerzálnych kvantových strojov (napr. Univerzálne NOT hradlo), popis prvého kryptografického protokolu využívajúceho mnohočasticové kvantové korelácie (kvantové zdieľanie tajomstva).