Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prof. PhDr. Július Pašteka, DrSc.

Prof. Július Pašteka: Zapĺňal som biele miesta

28. 9. 2009 | zhliadnuté 2805-krát
Slovenské vedecké, literárne i cirkevné osobnosti si významnou publikáciou Hommage á Július Pašteka uctili 85. narodeniny teatrológa, filmológa a literárneho vedca prof. Júliusa Pašteku.

Kabinet divadla a filmu SAV, Slovenská teatrologická spoločnosť a Veda, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied pripravili 23. septembra v Malom kongresovom centre Veda v Bratislave slávnostnú prezentáciu knihy Hommage á Július Pašteka. Zostavovateľom publikácie je prof. Miloš Mistrík, samostatný vedecký pracovník Kabinetu divadla a filmu SAV.

Hostí a účastníkov prezentácie privítala riaditeľka Kabinetu divadla a filmu SAV Dagmar Podmaková. Zúčastnili sa na nej predovšetkým tvorcovia a prispievatelia knihy, s príhovorom vystúpil poslanec NR SR František Mikloško. O živote a diele prof. Júliusa Pašteku hovoril samostatný vedecký pracovník Kabinetu divadla a filmu SAV doc. Miloslav Blahynka. Vo svojom vystúpení o.i. povedal: "Profesor Pašteka v tejto publikácii vystupuje aj ako vzor mladším generáciám nielen v oblasti literárnej vedy, ale aj v oblasti divadelnej vedy či filmológie. Vlastne by sa dalo hovoriť o fenoméne, ktorý neváham označiť ako Paštekova škola."

Toto dielo je zborníkom svedectiev, ktorý vydala Slovenská teatrologická spoločnosť vo vydavateľstve VEDA. Prispeli do neho Ján Chryzostom kardinál Korec, František Mikloško, Vincent Šabík, Peter Liba, Viliam Turčány, Miloš Mistrík, Vladimír Petrík, Ivan Stadtrucker, Ladislav Čavojský, Andrej Maťašík, Ján Sládeček, Jozef Hlinický, Anna Kolková, Imrich Vaško.

Profesor PhDr. Július Pašteka, DrSc. sa dožil 16. júla roku 2009 svojho 85-ročného životného jubilea. Pri tejto príležitosti významné vedecké, literárne i cirkevné osobnosti pripravili knižný zborník, v ktorom pripomínajú jeho životné osudy a hodnotia Paštekovo výnimočné dielo. Prof. Pašteka, dlhoročný pracovník Kabinetu divadla a filmu SAV, ho vytvoril ako literárny vedec a historik, teatrológ, filmológ, umenovedec a estetik, znalec slovenského i svetového kultúrneho dedičstva, ako aj otázok cirkevných a náboženských. Jeho vytrvalá a priamočiara cesta životom priniesla mimoriadne plody ducha a dnes ho zaraďujeme medzi najpoprednejších slovenských intelektuálov 20. storočia.

"Myslím si, že sa nám podarilo zachytiť celú šírku práce prof. Pašteku, čo bolo veľmi ťažké," povedal v príhovore prof. Miloš Mistrík. "Pán profesor patrí skutočne k najlepším vedcom literárnym historikom, ktorých sme kedy mali na Slovensku, rovnako teatrológov a filmológov či estetikov. Ale aj znalcom jednej veľkej časti slovenskej literatúry, ktorá sa týka katolíckej moderny, katolíckej poézie až po otázky sakrálnych stavieb."

Prof. Július Pašteka poďakoval všetkým tvorcom knihy, zaspomínal si aj na spolupracovníkov, ktorí sa na prezentácii už nemohli zúčastniť. Niekoľkokrát zdôraznil: "Zapĺňal som len biele miesta v slovenskej literatúre. V mojej práci špecifické bolo, že som sa snažil znovu dostať do literatúry ľudí, ktorých vládna moc vyradila z aktívnej činnosti, zakázala im publikovať, tých čo boli vo väzení alebo v exile. Bolo treba zachrániť pre slovenskú kultúru všetkých tých, ktorých vyradili a predstavovali kvalitu."

Prof. Pašteka je autorom knižných publikácií: Literárna siluetka J. W. Goetheho (1957), Estetické paralely umenia (1976 – túto knihu v čase totality zakázali), Slovenská dramatika v epoche realizmu (1990), Pohľady na slovenskú dramatiku, divadlo a kritiku I., II. (1998), Eseje o svetových dramatikoch (1998), Tvár a tvorba slovenskej katolíckej moderny (2002 – táto kniha priblížila dovtedy slovenskou literárnou vedou hanebne obchádzaný prúd), Literatúra ako svetlo (2004), Svet literatúry, literatúra sveta. I., II. (2005), Spätný pohľad bez kamery (2005), Jozef Felix ako literárna osobnosť (2008).

Prof. Pašteka je autorom aj ďalších stoviek vedeckých štúdií publikovaných hlavne v časopise Slovenské divadlo, ako aj v Kultúrnom živote, Katolíckych novinách, Slovenských pohľadoch a i.

Významná je editorská činosť prof. Pašteku, pretože z textov roztrúsených doma i v zahraničí dokázal zostaviť rozsiahle, vedecky pregnantne pripravené zborníky prác významných slovenských spisovateľov a vedcov, väčšinou v čase totality umlčaných, ako sú Ladislav Hanus, Janko Silan, Jozef Kútnik Šmálov, Karol Strmeň, Rudolf Dilong, Andrej Žarnov. Vydal zobrané spisy Jozefa Felixa, Ivana Stodolu, Júliusa Barča-Ivana. Pripravil Lexikón katolíckych kňazských osobností Slovenska (2000).

Prof. Pašteka bol vyznamenaný najvyšším ocenením pápeža Jána Pavla II. pre laikov – Veľkým krížom rytierskeho rádu sv. Gregora Veľkého (1999) a prezident Slovenskej republiky mu roku udelil Rad Ľudovíta Štúra I. triedy (2004).