Za prof. Bohuslavom Chropovským" /> SAV - <font color="black">Za prof. Bohuslavom Chropovským</font>

Aktuality

Za prof. Bohuslavom Chropovským

12.5.2009, otvorené 1948-krát

 

Vo veku nedožitých 83 rokov zomrel 5. mája 2009 významný slovenský archeológ, dlhoročný riaditeľ Archeologického ústavu SAV v Nitre, akademik SAV a bývalej ČSAV prof. PhDr. Bohuslav Chropovský, DrSc.

Prof. PhDr. Bohuslav Chropovský, DrSc. sa narodil dňa 9. augusta 1926 v Čataji, kde sa v jeseni svojho bohatého vedeckého a vedecko-organizátorského života opäť vrátil. Tu sa naďalej venoval svojej vedeckej činnosti a tešil sa prítomnosti svojej rodiny a návštevám svojich priateľov i bývalých spolupracovníkov.

Bohuslav Chropovský pôsobil v Archeologickom ústave SAV (AÚ SAV) v Nitre od r. 1957, pričom v rokoch 1970-1990 stál v čele ústavu ako jeho riaditeľ. Bol hlavným predstaviteľom slovenskej archeológie a viac rokov – na základe mnohých súhier okolností, medzi ktorými bolo aj vysoko uznávané medzinárodné postavenie AÚ SAV – bol hlavným koordinátorom vedeckovýskumného programu pre archeologické bádanie v bývalom Československu.

Vysokému medzinárodnému uznaniu sa tešila aj individuálna bádateľská činnosť prof. Chropovského – archeológia slovanského obdobia. Jeho výskumy, najmä veľké odkrývky v Nitre, početné publikácie, ktoré vyvrcholili reprezentatívnym, vo viacerých jazykoch vydaným kompendiom o dávnoveku Slovanov, ho zaradili medzi známych európskych archeológov – slavistov. Jeho métou boli vždy veľké projekty, medzinárodné uznanie pre slovenskú vedu, vyššia finančná podpora pre archeologické bádanie. III. kongres UIAS v roku 1975, XII. kongres UISPP v roku 1991 a početné ďalšie podujatia svedčia o tom, že Archeologický ústav SAV si v období jeho direktória po roku 1970 udržal vysoké vedecké postavenie a zaznamenal vo viacerých smeroch aj citeľný vzostup.

Výsledky jeho vedeckej činnosti sú zverejnené vo vyše dvoch stovkách odborných štúdií a v dvoch desiatkach monografií. Popri tom a popri svojej funkcii riaditeľa ústavu v rokoch 1970-90 koncepčne a metodicky usmerňoval archeologické bádanie v celom bývalom Československu: pôsobil ako prezident UISPP pri UNESCO a rokoch 1988-1991 ako generálny sekretár UIAS. Významná je aj jeho dlhoročná pedagogická činnosť. Spomedzi množstva ocenení, ktorých sa mu za jeho plodný život dostalo, k najvýznamnejším patrí "Pribinov kríž I. stupňa", ktorý mu v roku 2004 udelil prezident Slovenskej republiky za celoživotný vedecko-výskumný prínos v oblasti archeológie.

V mene kolegov a v mene tých predstaviteľov archeologickej a kultúrnej obce, ktorí poznali vedeckú a vedecko-organizátorskú činnosť prof. PhDr. Bohuslava Chropovského, DrSc. vyjadrujeme úprimnú ľútosť nad jeho úmrtím. Pohreb bol v úzkom rodinnom kruhu 8. mája 2009.

Česť jeho pamiatke!

PhDr. Matej Ruttkay, CSc.
riaditeľ Archeologického ústavu SAV

Foto: Archív AÚ SAV


Príloha

Prof. PhDr. Bohuslav Chropovský, DrSc.
Príloha

Z terénu. Zľava: prof. A. Ruttkay, prof. J. Vladár a prof. B. Chropovský.
Príloha

Z prijatia členov Stálej rady Medzinárodnej únie slovanskej archeológie (UIAS) pri príležitosti otvorenia III. kongresu.
Príloha

V rozhovore s akademikom J. Dekanom a akademickou sochárkou Ľ. Cvengrošovou počas vernisáže jej výstavy v Dome umenia v Bratislave v r. 1987.
Príloha

Profesor Bohuslav Chropovský s členmi Prezídia ČSAV na Nitrianskom hrade (13. 9. 1988).
Príloha

Z prijatia členov Comité executive u prezidenta Českej a Slovenskej republiky Václava Havla 5. 9. 1991.
Príloha

Legenda slovenskej archeológie prof. Bohuslav Chropovský preberá ocenenie Významná osobnosť SAV 2006 z rúk predsedu SAV prof. Štefana Lubyho <i>(Foto: Archív SAV)</i>