Aktuality

Rok 2011 bude Medzinárodným rokom chémie

Vložil(a): A. Štrpková, 24.4.2009, videné 1464-krát

V dňoch 15.-19. apríla zasadalo v Bratislave Byro Medzinárodnej únie pre čistú a aplikovanú chémiu (IUPAC). Najvyšších predstaviteľov IUPAC prijali aj na Predsedníctve SAV.

Medzinárodná únia čistej a aplikovanej chémie (International Union of Pure and Applied Chemistry - IUPAC) je medzinárodná mimovládna organizácia, ktorá sa už 90 rokov venuje rozvoju chémie. Ako nám vysvetlil podpredseda Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV doc. Viktor Milata, dnes je IUPAC rozhodujúcou autoritou pri určovaní štandardov pre pomenovanie chemických prvkov a ich zlúčenín prostredníctvom Medzinárodného výboru pre nomenklatúru a symboly. Okrem kodifikácie názvoslovných smerníc IUPAC stanovuje aj štandardy pre medzinárodný pravopis názvov v prípadoch sporu. Ide teda naozaj o významnú organizáciu aj z celosvetového hľadiska. Na Slovensku je partnerom IUPAC práve Slovenská chemická spoločnosť pri SAV (SCHS).

Aprílové zasadanie Byra IUPAC sa konalo v Malom kongresovom centre SAV v Bratislave pod záštitou premiéra SR Róberta Fica a predsedu bratislavského samosprávneho kraja Vladimíra Bajana. Zúčastnili sa na ňom vrcholní predstavitelia IUPAC - prezident prof. Jung-Il Jin (Kórejská univerzita, Kórea), viceprezident prof. Bryan Henry (University of Guelph, Kanada), generálny tajomník prof. David Black (University of New South Wales, Austrália) a ďalší funkcionári. Popri zástupcoch IUPAC sa na ňom zúčastnili aj predsedovia chemických spoločností zo stredo- a východoeurópskych krajín. Členov IUPAC-u zo Slovenska zastupovali predseda SCHS Milan Drábik (ÚACH SAV), predseda Slovenského národného komitétu IUPAC doc. Dušan Berek (ÚPo SAV), podpredseda SCHS doc. Viktor Milata (FCHPT STU) a prof. Ján Labuda (FCHPT STU).

Účastníci bratislavského zasadnutia prerokovali okrem iného agendu Medzinárodného roku chémie, ktorým bude na základe vyhlásenia UNESCO a OSN rok 2011. "Jeho hlavnou témou bude problematika trvalo udržateľného rozvoja a mottom je heslo Chémia je náš život, naša budúcnosť. A konzultáciam o stave príprav Medzinárodného roku chémie bol venovaný aj prvý deň rokovania," informoval nás predseda SCHS Milan Drábik. Zároveň dodal, že predovšetkým o tejto téme hovorili zástupcovia IUPAC a SCHS aj na prijatí u podpredsedu vlády Dušana Čaploviča.

Príprava Medzinárodného roku chémie bola tiež jednou z tém, o ktorej sa hovorilo aj na pôde Predsedníctva Slovenskej akadémie vied v piatok 17. apríla na stretnutí najvyšších predstaviteľov IUPAC - prof. J. Jina, prof. B. Henryho a prof. Johna Corisha (hospodár IUPAC, Trinity College University of Dublin) so zástupcami Predsedníctva SAV - podpredsedom SAV Ivanom Zahradníkom a členom Predsedníctva SAV prof. Ivanom Chodákom. Za slovenskú stranu boli na stretnutí prítomní aj doc. Viktor Milata, doc. Dušan Berek a Milan Drábik.

Ako zdôraznili na stretnutí predstavitelia IUPAC-u Medzinárodný rok chémie by mal svetu pripomenúť jednak významné výročie - 100 rokov, ktoré v r. 2011 uplynú od udelenia Nobelovej ceny Marie Curie-Sklodowskej za objav rádia a polónia a ďalšieho štúdia rádia, čo malo obrovský význam pre pochopenie vzniku chemických prvkov, pre fyziku a iné vedy a tiež význam chémie pre ľudstvo. Podľa slov prof. Jina už teraz sa pre rok 2011 začína pripravovať celosvetový systém rôznych najmä popularizačných podujatí, ktoré by mali svetu nielen pripomenúť všetko to pozitívne, čo rozvoj chémie dal ľudstvu, ale aj to, ako môže práve moderná chémia pomôcť pri odstraňovaní niektorých negatívnych následkov chémie a ľudskej civilizácie najmä na životné prostredie. Pretože najlepšie odstrániť chemické znečistenie a mnohé civilizačné problémy spojené napríklad so znečistením životného prostredia dokážu tí, ktorí rozumejú chémii, zhodli sa účastníci stretnutia. Preto by ľudí, ktorí rozumejú chémii, malo byť dostatok aj v budúcnosti. To je aj dôvod, prečo najdôležitejším cieľom, na ktorý by sa podľa zástupcov SAV mal najmä na Slovensku zamerať Medzinárodný rok chémie, by mala byť snaha pritiahnuť k chémii viac mladých ľudí. Ako totiž ukazujú posledné roky, záujemcov o štúdium chémie na Slovensku ubúda. "Pokiaľ však chceme vzbudiť záujem o chémiu, treba sa zamerať nielen na stredoškolákov, ale už na žiakov základných škôl, dokonca na žiakov materských škôl. Ukazuje sa, že už malé deti je možné viesť k tomu, aby našli záľubu vo vede," zdôraznil na stretnutí prof. Ivan Chodák.

Okrem rôznych podujatí, o ktorých sa vo svete i na Slovensku uvažuje v rámci Medzinárodného roka chémie, hovorilo sa na pôde Predsedníctva SAV aj o postavení chemických vied, ktoré majú v SAV už tradične vysokú úroveň a tiež o postavení vedy na Slovensku, ktoré podľa podpredsedu SAV Ivana Zahradníka, stále nie je na takej úrovni, ako by si veda zaslúžila. "Medzinárodný rok chémie môže byť tiež dobrou príležitosťou na zlepšenie dialógu medzi vedou a politikou. Lebo bez dostatočnej politickej podpory, by veda stále bola iba popoluškou," povedal Ivan Zahradník. Ocenil pritom v mene SAV nielen význam Medzinárodného roku chémie pre svet i jednotlivé krajiny, ale aj fakt, že Byro IUPAC si za miesto svojho zasadnutia zvolilo práve Bratislavu, čo je pre hlavné mesto Slovenska veľká česť a pre Slovenskú chemickú spoločnosť pri SAV a všetkých slovenských chemikov prejavom medzinárodného ocenenia ich aktivít.

Bratislavu a miesto zasadnutia podľa Milana Drábika ocenili aj hostia zo zahraničia. Ocenili tiež podporu a záujem predstaviteľov vlády SR, Bratislavského samosprávneho kraja, SAV a Bratislavy tak o ich rokovanie, ako aj o vznikajúci programový rámec Medzinárodného roku chémie. Slovenským chemikom a Slovenskej chemickej spoločnosti pri SAV hostia z IUPAC-u zároveň zaželali, aby sa im takejto podpory dostalo aj pri prípravách a priebehu aktivít venovaných Medzinárodnému roku chémie.

Foto: A. Štrpková, M. Drábik, V. MilataPríloha

Vrcholní predstavitelia IUPAC na pôde Predsedníctva SAV - prezident IUPAC prof. Jung-Il Jin, viceprezident prof. Bryan Henry a prof. John Corish, hospodár IUPAC (sprava doľava).
Príloha

Na pôde Predsedníctva SAV vzácnych hostí prijali podpredseda SAV Ivan Zahradník (druhý zľava) a člen Predsedníctva SAV prof. Ivan Chodák (druhý sprava). Vľavo prof. Jung-Il Jin, vpravo predseda Slovenského národného komitétu IUPAC doc. Dušan Berek.
Príloha

Prof. J. Corish z Írska a prof. B. Henry z Kanady.
Príloha

Slovenskí reprezentanti IUPAC na stretnutí v SAV - doc. Viktor Milata, Dr. Milan Drábik a doc. Dušan Berek (sprava doľava). Žlté narcisy na sakách pripomenuli Deň narcisov.
Príloha

Pohľad do zasadačky Predsedníctva SAV počas stretnutia.
Príloha

A na záver ešte zápis do pamätnej knihy.
Príloha

Pracovné zasadanie IUPAC v Malom kongresovom centre VEDY, vydavateľstva SAV. Sprava doľava - prezident IUPAC prof. J. I. Jin, generálny tajomník prof. David Black a Dr. John Malin z USA, predseda výboru pre prípravu Medzinárodného roka chémie.
Príloha

Pohľad do sály počas zasadania Byra IUPAC. Vpravo trojica významných zahraničných účastníkov z predchádzajúcej fotografie, v pozadí prof. Ulrichová, predsedníčka Českej chemickej spoločnosti a (piaty sprava) Dr. Milan Drábik. Vľavo účastníci, ktorých lepšie vidieť na nasledujúcej fotografii.
Príloha

Zľava doprava - doc. Dušan Berek, prof. V. N. Beschkov, predseda Bulharskej chemickej spoločnosti, Dr. E. Leitner, predseda Rakúskej chemickej spoločnosti a prof. V. Kaučič, predseda Slovinskej chemickej spoločnosti.
Príloha

Spoločné foto účastníkov prvého dňa rokovania v Malom kongresovom centre SAV. Chýba Milan Drábik, ktorý je autorom fotografie.
Príloha

Prof. John Corish s redaktorkou časopisu IUPAC <i>Chemistry International</i> Dr. Fabienne Meyers pri plastike pred Fakultou chemickej a potravinárskej technológie STU.
Príloha

A ešte raz foto účastníkov bratislavského zasadnutia spred Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.