Aktuality

EVOLÚCIA QUO VADIS ?!

1.7.2008, otvorené 2286-krát

 

... bol názov júnovej konferencie Československej biologickej spoločnosti pri AV ČR a Učenej spoločnosti SAV na Donovaloch.

Odbornou konferenciou EVOLÚCIA QUO VADIS ?! v penzióne Zornička na Donovaloch v dňoch 19.-22. júna 2008 sa rozhodol Hlavný výbor Československej biologickej spoločnosti (ČSBS) pri AV ČR a Rada Učenej spoločnosti SAV oživiť aktivity a mimoriadne zaujímavú problematiku Sekcie evolučnej biológie ČSBS, ktorá má síce dlhoročnú tradíciu, ale ktorej aktivity sa od r. 1985 pomaly strácali, až celkom zanikli. Na organizácii podujatia sa okrem uvedených organizátorov podieľali aj Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici, občianske združenie NATURA, Centrum vedecko-technických informácií SR - Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti a sponzori.

Na konferencii sa stretli odborníci nielen z rôznych oblastí biológie, ale čiastočne i mimo nej – paleontológie, ekológie a environmentalistiky, ako aj filozofie, kultúrnej antropológie informatiky i matematiky, so záujmom o problematiku evolúcie s väzbami na česko-slovenský komunikačný priestor.

V ôsmich sekciách sa účastníci konferencie venovali všeobecným otázkam evolúcie, pôvodu a evolúcii buniek, evolúcii a ontogenéze, paleobiológii, evolúcii sexu, bioinformatike a evolúcii, genotypu a fenotypu – evolúcii vybraných taxónov a evolučnej antropológii. Na konferencii odzneli prednášky popredných evolučných biológov a vedcov – Antona Markoša, Jaroslava Flégra, Dávida Storcha, Jana Zrzavého, Jozefa Michalíka, Jiřího Doškara, Juraja Krajčoviča, člena Učenej společnosti ČR Borisa Vyskota, predsedu Učenej spoločnosti SAV virológa Fedora Čiampora a ďalších.

Podľa predsedu organizačného výboru prof. Juraja Krajčoviča bol priebeh konferencie rovnako príťažlivý a dynamický ako je príťažlivý, rozsiahly a dynamický taký fenomén akým je biologická revolúcia. "Mnohí z odborníkov preukázali nielen hlbokú orientáciu v spleti problémov, ale aktívne prispievajú k rozvoju tejto disciplíny i v celosvetovom meradle, jej propagácii a popularizácii. Viacerí z účastníkov konferencie sú autormi kníh zaoberajúcich sa otázkami evolúcie, napr. Anton Markoš, Jaroslav Flégr, Vladimír Kováč a iní. Ich knihy mali účastníci možnosť si prelistovať, zakúpiť, povymieňať a podiskutovať s autormi. To všetko ešte umocnilo diskusie k prednáškam. Veľmi ma teší, že už prvé, bezprostredné reakcie účastníkov na priebeh konferencie boli vysoko pozitívne a prichádzajú už aj slová uznania od členov ČSBS, ktorí medzičasom obdržali ZPRAVODAJ, v ktorom sú uverejnené abstrakty všetkých príspevkov z konferencie. Účastníci konferencie vyslovili nielen spokojnosť s úrovňou konferencie a radosť z toho, že sa jej mohli zúčastniť, ale apelovali aj na to, aby sme sa takéto stretnutia organizovali aj v budúcnosti a prisľúbili nám aj svoju podporu a záujem," povedal nám na margo konferencie na Donovaloch prof. J. Krajčovič.

Prvý podpredseda Hlavného výboru ČSBS prof. Fedor Čiampor vyzdvihol najmä skutočnosť, že okrem už renomovaných odborníkov vystúpilo na konferencii aj mnoho mladých vedeckých pracovníkov z Prahy, Českých Budějovíc, Brna, Bratislavy, Banskej Bystrice a Zvolena. "Nie menej pozoruhodný je fakt, že diskusie pokračovali dlho do večerných hodín. Dlhým diskusiám nezabránilo dokonca ani atraktívne prostredie Donovalov, krásne počasie a krása okolitej prírody lákajúce k prechádzkam. Túžba vymeniť si názory a získať nové informácie po rokoch nečinnosti Sekcie evolučnej biológie Československej biologickej spoločnosti však bola silnejšia a prekonala všetky naše očakávania," konštatoval s uspokojením prof. Čiampor.

Pozn.: Abstrakty z konferencie sú publikované v ZPRAVODAJI Československej biologickej spoločnosti č. 1/2008.

Foto: J. Krajčovič, L. Krajčovičová


Príloha

Predseda Učenej spoločnosti a prvý podpredseda Hlavného výboru ČSBS virológ prof. Fedor Čiampor odpovedá na otázky súvisiace s jeho prednáškou venovanou evolúcii chrípkových vírusov.
Príloha

Prof. Boris Vyskot (AV ČR Brno) počas diskusie k svojej prednáške <i>Mechanizmy vývojových regulácií</i>; vpravo predsedajúci sekcie doc. Vladimír Kováč.
Príloha

Sólo pre prof. Jiřího Doškaře z PriF MU Brno, ktorého témou prednášky bola <i>Evolúcia baktériových genómov</i>; vpravo predsedajúci sekcie prof. Ľubomír Tomaška (PriF UK Bratislava).
Príloha

Diskusia k prednáške Dr. Martina Kundráta zo SAV (v stoji). Sediaci zľava - prof. Boris Vyskot (AV ČR Brno), za ním doc. Anton Markoš a doc. Fatima Cvrčková (obaja UK Praha); sediaci v popredí - doc. Vladimír Kováč z PriF UK Bratislava (celkom vpravo) a prof. Jan Zrzavý z PriF JU České Budějovice (v strede s rukou pri tvári).
Príloha

V prestávke rokovania – sediaci za stolom, tvárou k objektívu, zľava prof. Jaroslav Flégr a doc. David Storch (obaja UK Praha). Celkom vpravo prof. Fedor Čiampor.
Príloha

Prof. Ján Turňa z PriF UK Bratislava. Téma jeho prednášky - <i>Horizontálny génový prenos a jeho úloha v evolúcii</i>. Vpravo predsedajúci sekcie doc. Karol Marhold (SAV).
Príloha

Diskusia v sekcii <i>Pôvod a evolúcia buniek</i> pod vedenim predsedajúceho Dr. Vladimíra Hampla (UK Praha), v stoji. Sediaci - v prvom rade zľava: prof. Libor Ebringer (PriF UK Bratislava), prof. Ľubomír Tomaška (PriF UK Bratislava), prof. Boris Vyskot (AV ČR Brno) a prof. Fedor Čiampor (SAV).
Príloha

Doc. Jozef Michalík z Geologického ústavu SAV počas diskusie k svojej prednáške <i>Evolúcia na rozhraniach</i>; vpravo predsedajúci sekcie prof. Jaroslav Flégr z Prahy.
Príloha

Časť organizačného výboru konferencie počas obedňajšej prechádzky. Zľava: doc. Roman Alberty (FPV UMB Banská Bystrica), prof. Roman Janisch (LF MU Brno, tajomník Československej biologickej spoločnosti), prof. Libor Ebringer (PriF UK Bratislava) a prof. Juraj Krajčovič (PriF UK Bratislava – predseda organizačného výboru konferencie).
Príloha

Konferencia sa vydarila. Predseda organizačného výboru prof. Juraj Krajčovič z PriF UK v Bratislave po skončení konferencie žiari spokojnosťou. Právom.
Príloha

Spoločné foto na záver a na pamiatku.
Príloha