Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Čerstvý laureát Ceny Mateja Bela za rok 2007 Milan Žitný.

Cena Mateja Bela aj do SAV

25. 6. 2008 | zhliadnuté 2246-krát
Literárny fond udelil ocenenia za vedecké a odborné preklady. Cenu Mateja Bela získal aj Milan Žitný z Ústavu svetovej literatúry SAV.

V utorok 24. júna Literárny fond slávnostne udeľoval "Ceny Mateja Bela, knižné prémie a uznania za rok 2007 za vedecký a odborný preklad". Medzi prekladateľmi, ktorí prevzali najvyššie ocenenie za vedecký preklad - Cenu Mateja Bela za rok 2007, bol aj vedecký pracovník Ústavu svetovej literatúry SAV Milan Žitný. V kategórii spoločenských vied získal cenu za preklad diela Søren Kierkegaard: Buď – alebo. Vydavateľstvo KALLIGRAM, ktoré knihu vydalo, získalo zároveň Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin.

Germanista a nordista Milan Žitný ako jeden z mála slovenských odborníkov na dánsku literatúru pracoval na preklade Kierkagaardovho kľúčového filozoficko-beletristického spisu, ktorý silne ovplyvnil myslenie 20. storočia, niekoľko rokov. Toto dielo má vyše 800 strán a vlani (2007) vyšlo po slovensky v študijnom vydaní v bratislavskom vydavateľstve Kalligram. "Kierkegaardovo Buď – alebo tvorí vstupnú bránu do existencialistického spôsobu uvažovania; prelína sa v ňom celé spektrum autorovej osobnosti. Poetické nálady sa v ňom striedajú s náboženskou vypätosťou a filozofickou hĺbkou – tým je aj náročné na preklad. My dnes na Slovensku splácame dlh voči tomuto velikánovi filozofie a literatúry," povedal na odovzdávaní cien Milan Žitný. Buď – alebo je pritom dielo, ktorého súčasným vydaním sa dopĺňa kánon filozofickej literatúry na Slovensku.

Do rúk pracovníkov Ústavu svetovej literatúry SAV putovala aj knižná prémia Literárneho fondu 2007 v kategórii lexikografických diel, diel z oblasti kritiky odborného prekladu a teoretických diel z komparatívnej lexikológie. Za zborník Myslenie o preklade (KALLIGRAM – ÚSvL SAV) ju získala zostavovateľka zborníka romanistka Libuša Vajdová, vedecká pracovníčka ÚSvL SAV spolu s ďalšími členmi prekladateľského kolektívu v zložení - Edita Gromová, Vladimír Biloveský, Miroslava Šramková, Jana Rakšányiová, Oľga Kovačičová (tiež z ÚSvL SAV), Veronika Čejková a Zuzana Jettmarová (KU PRAHA). Ústav svetovej literatúry SAV a vydavateľstvo Kalligram získali za vydanie tohto zborníka Uznanie Literárneho fondu za rok 2007.

Ocenená publikácia prináša vo viacerých štúdiách slovenských a českých translatológov prierez svetovým myslením o preklade za posledných dvadsať rokov a slúži ako vstup do moderných teórií prekladu; v súčasnosti sa osvedčuje už aj ako potrebná učebná pomôcka v rámci translatologických kurikúl v akademickom vzdelávaní tak na Slovensku, ako aj v Českej republike.

Aj ďalšiu knižnú prémiu Literárneho fondu, v kategórii spoločenských vied, získal vedec a prekladateľ zo SAV. Je ním orientalista Viktor Krupa (Ústav orientalistiky SAV) a dielo Mytológia – Bohovia, hrdinovia, mýty, ktoré vydal SLOVART. Aj toto vydavateľstvo si zo slávnostného oceňovania odnieslo Uznanie Literárneho fondu za rok 2007.

V encyklopédii "Mytológia – Bohovia, hrdinovia, mýty" zostavenej Arthurom Cotterellom a preloženej Viktorom Krupom, nájde čitateľ informácie o mýtoch z celej zemegule: od dôverne známych Odyseových príbehov, bojov severoeurópskych bohov Thora a Odina cez príbehy o legendárnom kráľovi Artušovi a o jeho rytieroch až po slovanské rozprávky o Snehulienke a Babe Jage. Podľa Viktora Krupu mýty nie sú iba jednoduchou zbierkou príbehov, ktoré nám odkázali predkovia. Predstavujú fundamentálnu súčasť každej kultúry, minulej i súčasnej, a ich vplyv je ešte vždy badateľný v našich jazykoch, náboženstvách i obyčajoch. V mnohých končinách sveta predstavy i obrady nerozlučne späté s mýtmi zostávajú podstatným prvkom všedného života i kultúry. Napokon dôkazom toho je aj ocenený preklad.

A.B., A.Š.


Výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad Literárneho fondu na návrh poroty Ceny Mateja Bela ďalej udelil:

Cenu Mateja Bela za rok 2007 v kategórii diel interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy - Vojtechovi Jankovičovi za preklad diela James Mackay: Známky a čaro filatelie. Vydavateľstvo Fortuna Libri zároveň získalo , Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin.

Cenu Mateja Bela za rok 2007 v kategórii lexikografických diel - Tiborovi Schlosserovi za Výkladový slovník inteligentných dopravných systémov
Združenie ITS Slovensko zároveň získalo Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin.

Porota Ceny Mateja Bela a výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad ďalej udelili knižné prémie Literárneho fondu za rok 2007 týmto prekladateľom:
okrem už spomenutého zborníka "Myslenie o preklade" a prekladu Viktora Krupu "Mytológia – Bohovia, hrdinovia, mýty:)


a/ v kategórii spoločenských vied:
- Mgr. Eva Andrejčákovej, Mgr. Zsófii Kiss-Szemánovej, Mgr. Jitke Rožňovej za preklad diela Ladislav Mednyánszky: Denníky 1877-1919 (KALLIGRAM - SNG)
- Juliane Szolnokiovej za preklad diela László F. Földényi: Goyov pes (KALLIGRAM)
- Mgr. Andrejovi Kalašovi, PhD. za preklad diela Xenofón: O prosperujúcej
domácnosti (KALLIGRAM)

b/ v kategórii prírodných a lekárskych vied:
- MVDr. Anne Hanzlovej za preklad diela Wolf Erhardt, Julia Henke a Christine Lendl:
Urgentné prípady v anestézii (HAJKO A HAJKOVÁ)

c/ v kategórii prekladu zo slovenského jazyka do cudzieho jazyka:
- Mgr. Romanovi Cvrkalovi za preklad diela 55 najkrajších miest a mestečiek Slovenska
do nemčiny Die 55 Schönsten Stadte und Statchen der Slowakei (PRÍRODA)

d/ v kategórii lexikografických diel, diel z oblasti kritiky odborného prekladu a teoretických diel z komparatívnej lexikológie:
- Prof. PhDr. Ladislavovi Trupovi a PhDr. Eve Tallovej za Španielsko-slovenský
slovník (KNIHA SPOLOČNÍK)
- Doc. PhDr. Jane Rakšányiovej, CSc., Mgr. Petre Milošovičovej, PhD. a PhDr. Zuzane
Guldanovej za Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník (PEZOLT)
- PhDr. Igorovi Hanesovi za Slovensko-taliansky a taliansko-slovenský slovník (TOPAS)

Výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad udelil Uznania Literárneho fondu za rok 2007:

- Vyd. KALLIGRAM za vydanie diel Ladislav Mednyánszky: Denníky 1877-1919, László F. Földényi: Goyov pes, Xenofón: O prosperujúcej domácnosti a zborník Myslenie o preklade
- Ústavu svetovej literatúry SAV za vydanie zborníka Myslenie o preklade
- Slovenskej národnej galérii za vydanie diela Ladislav Mednyánszky: Denníky 1877-1919
- Vyd. SLOVART za vydanie diela Kolektív: Mytológia - Bohovia - Hrdinovia - Mýty
- Vyd. HAJKO – HAJKOVÁ za vydanie diela Wolf Erhardt, Julia Henke a Christine Lendl:
Urgentné prípady v anestézii
- Vyd. PRÍRODA za vydanie diela Die 55 Schönsten Stadte und Statchen der Slowakei
- Vyd. KNIHA SPOLOČNÍK za vydanie Španielsko-slovenského slovníka
- Vyd. PEZOLT za vydanie Nemecko-slovenského a slovensko-nemeckého slovníka
- Vyd. TOPAS za vydanie Slovensko-talianského a taliansko-slovenského slovníkaFoto: 1,2 - archív ÚSvL SAV, 3 - Vladimír Šmihula