Aktuality

Cena Mateja Bela aj do SAV

Vložil(a): A. Štrpková, 25.6.2008, videné 2048-krát

Literárny fond udelil ocenenia za vedecké a odborné preklady. Cenu Mateja Bela získal aj Milan Žitný z Ústavu svetovej literatúry SAV.

V utorok 24. júna Literárny fond slávnostne udeľoval "Ceny Mateja Bela, knižné prémie a uznania za rok 2007 za vedecký a odborný preklad". Medzi prekladateľmi, ktorí prevzali najvyššie ocenenie za vedecký preklad - Cenu Mateja Bela za rok 2007, bol aj vedecký pracovník Ústavu svetovej literatúry SAV Milan Žitný. V kategórii spoločenských vied získal cenu za preklad diela Søren Kierkegaard: Buď – alebo. Vydavateľstvo KALLIGRAM, ktoré knihu vydalo, získalo zároveň Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin.

Germanista a nordista Milan Žitný ako jeden z mála slovenských odborníkov na dánsku literatúru pracoval na preklade Kierkagaardovho kľúčového filozoficko-beletristického spisu, ktorý silne ovplyvnil myslenie 20. storočia, niekoľko rokov. Toto dielo má vyše 800 strán a vlani (2007) vyšlo po slovensky v študijnom vydaní v bratislavskom vydavateľstve Kalligram. "Kierkegaardovo Buď – alebo tvorí vstupnú bránu do existencialistického spôsobu uvažovania; prelína sa v ňom celé spektrum autorovej osobnosti. Poetické nálady sa v ňom striedajú s náboženskou vypätosťou a filozofickou hĺbkou – tým je aj náročné na preklad. My dnes na Slovensku splácame dlh voči tomuto velikánovi filozofie a literatúry," povedal na odovzdávaní cien Milan Žitný. Buď – alebo je pritom dielo, ktorého súčasným vydaním sa dopĺňa kánon filozofickej literatúry na Slovensku.

Do rúk pracovníkov Ústavu svetovej literatúry SAV putovala aj knižná prémia Literárneho fondu 2007 v kategórii lexikografických diel, diel z oblasti kritiky odborného prekladu a teoretických diel z komparatívnej lexikológie. Za zborník Myslenie o preklade (KALLIGRAM – ÚSvL SAV) ju získala zostavovateľka zborníka romanistka Libuša Vajdová, vedecká pracovníčka ÚSvL SAV spolu s ďalšími členmi prekladateľského kolektívu v zložení - Edita Gromová, Vladimír Biloveský, Miroslava Šramková, Jana Rakšányiová, Oľga Kovačičová (tiež z ÚSvL SAV), Veronika Čejková a Zuzana Jettmarová (KU PRAHA). Ústav svetovej literatúry SAV a vydavateľstvo Kalligram získali za vydanie tohto zborníka Uznanie Literárneho fondu za rok 2007.

Ocenená publikácia prináša vo viacerých štúdiách slovenských a českých translatológov prierez svetovým myslením o preklade za posledných dvadsať rokov a slúži ako vstup do moderných teórií prekladu; v súčasnosti sa osvedčuje už aj ako potrebná učebná pomôcka v rámci translatologických kurikúl v akademickom vzdelávaní tak na Slovensku, ako aj v Českej republike.

Aj ďalšiu knižnú prémiu Literárneho fondu, v kategórii spoločenských vied, získal vedec a prekladateľ zo SAV. Je ním orientalista Viktor Krupa (Ústav orientalistiky SAV) a dielo Mytológia – Bohovia, hrdinovia, mýty, ktoré vydal SLOVART. Aj toto vydavateľstvo si zo slávnostného oceňovania odnieslo Uznanie Literárneho fondu za rok 2007.

V encyklopédii "Mytológia – Bohovia, hrdinovia, mýty" zostavenej Arthurom Cotterellom a preloženej Viktorom Krupom, nájde čitateľ informácie o mýtoch z celej zemegule: od dôverne známych Odyseových príbehov, bojov severoeurópskych bohov Thora a Odina cez príbehy o legendárnom kráľovi Artušovi a o jeho rytieroch až po slovanské rozprávky o Snehulienke a Babe Jage. Podľa Viktora Krupu mýty nie sú iba jednoduchou zbierkou príbehov, ktoré nám odkázali predkovia. Predstavujú fundamentálnu súčasť každej kultúry, minulej i súčasnej, a ich vplyv je ešte vždy badateľný v našich jazykoch, náboženstvách i obyčajoch. V mnohých končinách sveta predstavy i obrady nerozlučne späté s mýtmi zostávajú podstatným prvkom všedného života i kultúry. Napokon dôkazom toho je aj ocenený preklad.

A.B., A.Š.


Výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad Literárneho fondu na návrh poroty Ceny Mateja Bela ďalej udelil:

Cenu Mateja Bela za rok 2007 v kategórii diel interdisciplinárnej a encyklopedickej povahy - Vojtechovi Jankovičovi za preklad diela James Mackay: Známky a čaro filatelie. Vydavateľstvo Fortuna Libri zároveň získalo , Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin.

Cenu Mateja Bela za rok 2007 v kategórii lexikografických diel - Tiborovi Schlosserovi za Výkladový slovník inteligentných dopravných systémov
Združenie ITS Slovensko zároveň získalo Poctu Literárneho fondu za významný edičný čin.

Porota Ceny Mateja Bela a výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad ďalej udelili knižné prémie Literárneho fondu za rok 2007 týmto prekladateľom:
okrem už spomenutého zborníka "Myslenie o preklade" a prekladu Viktora Krupu "Mytológia – Bohovia, hrdinovia, mýty:)


a/ v kategórii spoločenských vied:
- Mgr. Eva Andrejčákovej, Mgr. Zsófii Kiss-Szemánovej, Mgr. Jitke Rožňovej za preklad diela Ladislav Mednyánszky: Denníky 1877-1919 (KALLIGRAM - SNG)
- Juliane Szolnokiovej za preklad diela László F. Földényi: Goyov pes (KALLIGRAM)
- Mgr. Andrejovi Kalašovi, PhD. za preklad diela Xenofón: O prosperujúcej
domácnosti (KALLIGRAM)

b/ v kategórii prírodných a lekárskych vied:
- MVDr. Anne Hanzlovej za preklad diela Wolf Erhardt, Julia Henke a Christine Lendl:
Urgentné prípady v anestézii (HAJKO A HAJKOVÁ)

c/ v kategórii prekladu zo slovenského jazyka do cudzieho jazyka:
- Mgr. Romanovi Cvrkalovi za preklad diela 55 najkrajších miest a mestečiek Slovenska
do nemčiny Die 55 Schönsten Stadte und Statchen der Slowakei (PRÍRODA)

d/ v kategórii lexikografických diel, diel z oblasti kritiky odborného prekladu a teoretických diel z komparatívnej lexikológie:
- Prof. PhDr. Ladislavovi Trupovi a PhDr. Eve Tallovej za Španielsko-slovenský
slovník (KNIHA SPOLOČNÍK)
- Doc. PhDr. Jane Rakšányiovej, CSc., Mgr. Petre Milošovičovej, PhD. a PhDr. Zuzane
Guldanovej za Nemecko-slovenský a slovensko-nemecký slovník (PEZOLT)
- PhDr. Igorovi Hanesovi za Slovensko-taliansky a taliansko-slovenský slovník (TOPAS)

Výbor Sekcie pre vedecký a odborný preklad udelil Uznania Literárneho fondu za rok 2007:

- Vyd. KALLIGRAM za vydanie diel Ladislav Mednyánszky: Denníky 1877-1919, László F. Földényi: Goyov pes, Xenofón: O prosperujúcej domácnosti a zborník Myslenie o preklade
- Ústavu svetovej literatúry SAV za vydanie zborníka Myslenie o preklade
- Slovenskej národnej galérii za vydanie diela Ladislav Mednyánszky: Denníky 1877-1919
- Vyd. SLOVART za vydanie diela Kolektív: Mytológia - Bohovia - Hrdinovia - Mýty
- Vyd. HAJKO – HAJKOVÁ za vydanie diela Wolf Erhardt, Julia Henke a Christine Lendl:
Urgentné prípady v anestézii
- Vyd. PRÍRODA za vydanie diela Die 55 Schönsten Stadte und Statchen der Slowakei
- Vyd. KNIHA SPOLOČNÍK za vydanie Španielsko-slovenského slovníka
- Vyd. PEZOLT za vydanie Nemecko-slovenského a slovensko-nemeckého slovníka
- Vyd. TOPAS za vydanie Slovensko-talianského a taliansko-slovenského slovníkaFoto: 1,2 - archív ÚSvL SAV, 3 - Vladimír Šmihula

Príloha

Čerstvý laureát Ceny Mateja Bela za rok 2007 Milan Žitný.
Príloha

Libuša Vajdová s knihou, za zostavenie ktorej spolu s kolektívom získala prémiu Literárneho fondu.
Príloha

Orientalista Viktor Krupa.