Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuality

Prof. Adrian L. Harris hovorí o možnostiach využitia objavu slovenských virológov v klinickej praxi. Vedľa Silvia Pastoreková.

Spoločne proti agresívnym nádorom

27. 5. 2008 | zhliadnuté 3163-krát
Vedci zo SAV Silvia a Jaromír Pastorekovci a prof. Adrian L. Harris z Oxfordu predstavili médiám nové poznatky o nádorovej hypoxii.

Najnovšie vedecké poznatky o nádorovej hypoxii (nedostatočné zásobenie nádorov kyslíkom) a hľadanie nových možností liečby agresívnych nádorov boli dňa 15. mája 2008 témou tlačovej besedy Virologického ústavu SAV. Informovala o nich manželská dvojica objaviteľov doc. RNDr. Silvia Pastoreková, DrSc., vedúca riešiteľského kolektívu a virológ prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., riaditeľ Virologického ústavu SAV. Vynikajúce výsledky v uvedenej oblasti výskumu, z ktorých niektoré sa vo svete už aj využívajú v medicínskej praxi, a ktoré sa stali v r. 1995 aj predmetom patentu USA s celosvetovou platnosťou (a ďalších 20 na to nadväzujúcich patentov), predstavili novinárom spolu so svetoznámym anglickým vedcom prof. Adrianom L. Harrisom, PhD, ktorý v dňoch 15.-16. mája navštívil Slovenskú akadémiu vied. Zaujímavými informáciami z oblasti virologického výskumu trojicu vedcov doplnil aj virológ prof. Fedor Čiampor, predseda Učenej spoločnosti SAV.

Prof. Harris, riaditeľ Laboratória molekulárnej onkológie a Oddelenia lekárskej onkológie Ústavu molekulárnej medicíny na Oxfordskej univerzite vo Veľkej Británii, sa zaoberá nielen základným výskumom v oblasti onkológie, ale ako informovala doc. Silvia Pastoreková prenáša poznatky základného výskumu aj do klinickej praxe, priamo k pacientom. Pričom sa zaoberá najmä problematikou hypoxie. "Hypoxia je jav, ktorý sa vyskytuje často v pevných nádoroch v dôsledku ich nedokonalej cievnej siete, ktorá nerovnomerne rozvádza krv a kyslík dodáva len do určitých oblastí nádorového tkaniva. Následkom toho vzniká acidóza, ktorá je tiež zlým faktorom z hľadiska prognózy. Bráni totiž chemoterapii v jej liečebnom účinku. Hypoxia sa najčastejšie vyskytuje u karcinómu hlavy alebo krku. Ale stretávame sa s ňou aj u nádorov krčka maternice a prsníka, hrubého čreva a pľúc. Celkovo pozorujeme hypoxiu asi u jednej tretiny zhubných nádorov. Niektoré nádorové bunky sa nedostatku kyslíka prispôsobia tým, že zmenia svoj metabolizmus i niektoré biologické vlastnosti a získajú agresívnejší charakter. Prejaví sa to zvýšenou schopnosťou nádorov tvoriť metastázy a odolávať klasickej protinádorovej liečbe (chemoterapii a rádioterapii). Z toho dôvodu majú pacienti s hypoxickými nádormi veľmi zlú prognózu ochorenia. Aj preto si veľmi ceníme spoluprácu s prof. Harrisom, ktorý sa to usiluje zmeniť," zdôraznila Silvia Pastoreková.

Marker zlej prognózy sa volá "CA IX"

Ako uviedol prof. Jaromír Pastorek, spolupráca Virologického ústavu SAV s prof. Harrisom trvá už viac ako osem rokov. "Na jej začiatku nám prof. Harris pomohol pri objasnení mechanizmu aktivácie jedného z markerov tzv. zlej prognózy, čo je proteín karbonická anhydráza IX (CA IX), ktorý sme u nás vo Virologickom ústave SAV objavili a identifikovali ešte v r. 1992 spolu s virológom dr. Jánom Závadom. S ním máme aj spoločný patent. Objasnili sme tiež molekulárne a biochemické vlastností tejto bielkoviny a jej úlohu v nádoroch". Pri výskume CA IX naši vedci získali originálne výsledky a pripravili tiež špecifické reagencie, ktoré sa dnes v celosvetovom meradle používajú na detekciu CA IX v biologických vzorkách pacientov. S prof. Harrisom, ktorého laboratórium určilo, že proteín CA IX je regulovaný najmä hypoxiou, spolupracujú aj pri výskume terapeutických stratégií zameraných na cielenú deštrukciu agresívnych nádorových buniek obsahujúcich bielkovinu CA IX.

"Dlhoročnou snahou v liečbe rakoviny je cielená terapia. Každý druh nádoru môže byť iný a každý si vyžaduje špecifický prístup. Proteín CA IX ako marker hypoxie sa nám javí ako najperspektívnejší pri výbere pacientov s karcinómom hlavy alebo krku, medzi ktorými je až 70 percent hypoxických nádorov. Momentálne sa pokúšame o vynájdenie liekov, ktoré by boli účinné proti rakovine prsníka. Práve CA IX by nám pri tom mohlo pomôcť. Bolo by však zaujímavé blokovať aj tvorbu novej cievnej siete, ktorú si nedostatočne okysličovaný hypoxický nádor snaží vytvoriť," rozvíja prof. Harris svoje úvahy o možnostiach liečby a cielenej terapii hypoxických nádorov.

Nový liek možno už o štyri roky

Podľa Silvie Pastorekovej poznatky o nádorovej hypoxii už pomohli zlepšiť existujúce liečebné postupy, napríklad zmenou v dávkovaní a časovom rozvrhu ožarovania. "Proteín CA IX však nie je dôležitý len ako marker. Ak pochopíme mechanizmus pôsobenia bielkoviny CA IX, budeme ju môcť použiť ako terč pre protinádorové liečivo a zasiahnuť ju priamo. Prednostne by sme tak zabíjali agresívne hypoxické bunky. Tým by sa zvýšila nielen účinnosť liečby, ale zmiernili by sa nežiadúce účinky rádio- či chemoterapie. Vieme, že bielkovina CA IX sa nachádza na povrchu nádorových buniek. Skúšame preto vytvárať protilátky, ktorých pomocou sa dajú zasiahnuť nádorové bunky s CA IX na povrchu. Takéto protilátky sú už v klinických pokusoch v Nemecku i v USA, aj keď zatiaľ len v boji proti obličkovým nádorom."

O tom, že v prípade hypoxie ide o naozaj závažný vedecký a medicínsky problém, svedčí aj fakt, že Laboratórium molekulárnej onkológie v Oxforde, laboratórium manželov Pastorekovcov vo Virologickom ústave SAV i niektoré ďalšie európske laboratóriá sa stali súčasťou medzinárodného projektu zameraného na hypoxiu nádorov EUROXY, podporovanom Európskou úniou v rámci 6. Rámcového programu EÚ. Program, ktorý sa v tomto roku končí, priniesol rad cenných poznatkov. "Vďaka týmto výsledkom, ale aj vďaka spolupráci s prof. Harrisom a ďalšími vedcami z EÚ, sme už v ďalšom projekte podporenom 7. rámcovým programom EÚ s názvom METOXIA, ktorý bude pokračovať v štúdiu metastáz hypoxie," hovorí prof. Pastorek vyzdvihujúc britsko-slovenskú spoluprácu, ktorá sa odzrkadľuje aj na množstve článkov publikovaných v renomovaných časopisoch a najmä na jednom z najspoľahlivejších markerov zlej prognózy – proteíne CA IX. "Keď sa v nádore zistí jeho prítomnosť, dnes už je jasné, že treba zmeniť liečbu. Musí byť radikálnejšia," uviedol prof. Pastorek. Podľa prof. Harrisa by nové lieky proti agresívnej hypoxickej rakovine mohli mať klinici k dispozícii najskôr o tri-štyri roky. Vo Veľkej Británii je takýto liek v súčasnosti predmetom intenzívneho bádania.

Intenzívne bádanie pokračuje však aj vo Virologickom ústave SAV v Bratislave. Ako novinárom prezradil prof. Harris, manželia Pastorekovci v súčasnosti pracujú na tom, či sa proteín CA IX nedá zistiť aj v krvi. Ak je CA IX na povrchu nádora, nie je vylúčené, že by sa mohol dostať aj do krvného obehu. Ak by sa to potvrdilo, testovanie hypoxie v nádoroch by sa podstatne zjednodušilo a pokiaľ bude k dispozícii aj liek proti hypoxii, urýchli sa tým aj liečba.

Text: Adela Štrpková
Foto: Vladimír Šmihula (1-10) a A. Štrpková(11-13)