Aktuality

Mesto Košice ocenilo vedcov zo SAV

Vložil(a): A. Štrpková, 12.5.2008, videné 1747-krát

V stredu 7. mája 2008 vyvrcholili "Dni mesta Košice" oceňovaním významných osobností mesta. Ocenili aj M. Gajdoša a B. Peťka zo SAV.

V stredu 7. mája 2008 vyvrcholili týždeň trvajúce oslavy nazvané Dni mesta Košice už tradične dobovým ceremoniálom pred Historickou radnicou a Štátnym divadlom na Hlavnej ulici v Košiciach, ktorého súčasťou bolo aj oceňovanie významných osobností mesta Košíc. Obyvatelia Košíc si takto už po štrnástykrát pripomenuli udelenie erbovej listiny mestu Košice 7. mája 1369, ako prvému právnickému subjektu v Európe, uhorským panovníkom Ľudovítom Veľkým.

Pri príležitosti spomínaných osláv odovzdal primátor Košíc František Knapík desiatim jednotlivcom a trom kolektívom Cenu mesta Košice, ktorú im za prínos v rozvoji mesta a jeho propagácii udelilo Mestské zastupiteľstvo (MZ). Medzi ocenenými osobnosťami z rôznych oblastí spoločenského a verejného života -vedy, školstva, kultúry, duchovnej služby, výroby i športu bol tiež PaedDr. Marián Gajdoš, CSc., riaditeľ Spoločenskovedného ústavu SAV.

Najvyššie mestské ocenenie, ktoré možno dostať len raz, mu MZ udelilo na návrh Klubu nezávislých poslancov pri príležitosti životného jubilea 60. narodenín za celoživotnú výskumnú a vedeckú činnosť. Orientoval sa v nej najmä na problematiku národnostných menšín, cezhraničné vzťahy, ako aj na protisovietsky odboj na Ukrajine v 40-tych rokoch 20. storočia. Koordinoval realizáciu medzinárodných projektov o postavení a vývoji národnostných menšín. V spoluautorstve publikoval 12 knižných publikácií a vyše 70 odborných príspevkov. Je dlhoročným členom Slovenskej historickej spoločnosti a tiež iniciátorom a zakladajúcim členom Košického dejepisného spolku.

Primátor mesta Košice František Knapík pri tejto príležitosti udelil tiež Cenu primátora Košíc 11 jednotlivcov a trom kolektívom. Medzi ocenenými bol aj doc. MVDr. Branislav Peťko, CSc., riaditeľ Parazitologického ústavu SAV v Košiciach. Košičania ho poznajú aj ako dlhoročného vedúceho Oddelenia prírodne ohniskových nákaz PÚ SAV z množstva vystúpení v médiách a na prednáškach, kde informuje najmä o výskyte kliešťov a ich možnostiach prenášať rôzne ochorenia na človeka. Primátor Košíc zohľadnil tiež angažovanosť docenta Peťka vo vedeckých orgánoch, okrem iného ako člena Predsedníctva SAV (v rokoch 1998 – 2007) i v rôznych vedeckých radách a odborných komisiách.

Obom oceneným srdečne blahoželáme!

Text a foto: Katarína Čižmáriková

Príloha

Ocenení vedci zo Slovenskej akadémie vied - Marián Gajdoš (vľavo) a Branislav Peťko (vpravo) s primátorom Košíc Františkom Knapíkom (v strede).
Príloha

Dobový ceremoniál odovzdávania ocenení osobnostiam mesta pri príležitosti Dňa mesta Košice sa začína vztýčením mestskej vlajky a výstrelom z dobových zbraní.
Príloha

Marián Gajdoš preberá Cenu mesta Košice z rúk primátora Františka Knapíka.
Príloha

Celkový pohľad na najnovších držiteľov Ceny mesta Košice (M. Gajdoš štvrtý zľava).
Príloha

Doc. Branislav Peťko pri preberaní Ceny primátora mesta Košice. Cenu mu odovzdáva primátor František Knapík.
Príloha

Potlesk obyvateľov Košíc patril aj Branislavovi Peťkovi.