Aktuality

Slovník ruskej literatúry

Vložil(a): V. Šmihula, 18.3.2008, videné 1268-krát

V Ústave svetovej literatúry SAV v stredu 12. marca bola prezentácia komplexného diela o ruskej literatúre 2. tisícročia...

Riaditeľ Ústavu svetovej literatúry (ÚSvL) SAV doc. Adam Bžoch na úvod vyzdvihol skutočnosť, že Slovník ruskej literatúry 11. – 20. storočia  je prvým komplexným slovenským slovníkom inonárodnej literatúry vôbec. Je výsledkom sedemročnej práce trinásťčlenného kolektívu autoriek a autorov, rusistov, pracovníkov Ústavu svetovej literatúry SAV, Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Filozofickej fakulty UKF v Nitre, Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity a doktorandov z ÚSvL SAV a FiF UK. Vedúcou autorského kolektívu je doc. PhDr. Oľga Kovačičová, CSc. z Ústavu svetovej literatúry SAV. Dielo, ktoré je určené širšej verejnosti, obsahuje 550 hesiel spisovateľov ruskej literatúry 11.-20. storočia, textov anonymných autorov (pri stredovekej literatúre) a taktiež vecných hesiel zameraných na špecifické fenomény ruského literárneho života v období od 11. do 20. storočia. Súčasťou slovníka je aj Stručný náčrt dejín ruskej literatúry, bibliografické údaje ku každému autorskému heslu (napr. najdôležitejšie vydania, preklady, sekundárna literatúra), pomocný a doplnkový aparát (zoznam prameňov, internetový adresár). Publikácia je prvým slovníkom inonárodnej literatúry na Slovensku a je určená odbornej i širšej kultúrnej verejnosti.

Moderátorka podujatia prof. Mária Kusá na podujatí srdečne privítala vzácnych zahraničných hostí – prof. Tatianu Petrovnu Skorikovovú a jazykovedca Jevgenija Alexandroviča Orlova z Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave, prof. Wolfa Moskovicha z Jeruzalemskej univerzity, ktorý je na prednáškovom turné na Slovensku, a prof. Iva Pospíšila z Masarykovej univerzity v Brne, ktorý bol zároveň hlavným recenzentom diela. Z domácich hostí predsedu Asociácie rusistov Slovenska prof. Jozefa Sipka, dekana Filozofickej fakulty UK doc. Antona Eliáša, prekladateľov a ďalšie osobnosti slovenskej rusistiky...

Doc. Anton Eliáš, ktorý je zároveň jedným zo spoluautorov publikácie, sa poďakoval všetkým, ktorí sa zaslúžili o vydanie slovníka. Ocenil skutočnosť, že autorský kolektív vzájomne vynikajúco spolupracoval a vytvoril veľmi priaznivú tvorivú atmosféru.

Hlavná redaktorka a zostavovateľka publikácie doc. Oľga Kovačičová vo svojom vystúpení pripomenula, že slovník predstavuje ruskú literatúru v celom jej priereze, so všetkým fenoménmi dobového literárneho života. Svoju úlohu zohrávala aj rezonancia jednotlivých autorov v slovenskom kultúrnom priestore, hoci pri ich výbere odzneli od oslovených odborníkov aj protichodné názory.

Vysokú informatívnu a myšlienkovú hodnotu slovníka ocenil aj prof. Ivo Pospíšil, ktorý ho označil za dobrý príklad aktívneho a kreatívneho prístupu k literatúre, zároveň však reflektuje aj na slovenskú špecifiku pôsobenia ruskej literatúry. Pritom však kvalita a význam slovníka presahuje rámec slovenského literárneho prostredia.

So svojou recenziou publikácie vystúpil prof. Ján Zambor z Filozofickej Fakulty UK v Bratislave.

Slovník ruskej literatúry  vyšiel vo Vydavateľstve SAV VEDA. Publikacia vznikla s finančným prispením SAVOL - Spoločnosti autorov vedeckej a odbornej literatúry.

Príloha

Vedúca autorského kolektívu doc. PhDr. Oľga Kovačičová, CSc. z Ústavu svetovej literatúry SAV.
Príloha

Riaditeľ ústavu svetovej literatúry SAV doc. Adam Bžoch a moderátorka podujatia prof. Mária Kusá otvárajú prezentáciu slovníka...
Príloha

Pohľad na účastníkov prezentácie.
Príloha

Hostia z Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave - prof. Tatiana Petrovna Skorikovová a Jevgenij Alexandrovič Orlov.
Príloha

Dekan FiF UK v Bratislave prof. Anton Eliáš pri vystúpení.
Príloha

Hovorí hlavný recenzent - prof. Ivo Pospíšil z Masarykovej univerzity v Brne.
Príloha

Jeden z posudzovateľov - prof. Ján Zambor z FiF UK v Bratislave.
Príloha

Iný pohľad do zasadačky..
Príloha

A ďalší...
Príloha

Pohľad na vystavené publikácie.