Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuality

Titulný obrázok

Knihu krstili tekutým dusíkom

13. 3. 2008 | zhliadnuté 3150-krát
VEDA, vydavateľstvo SAV, v stredu 12. marca 2008 krstila svoju najnovšiu knihu Odhalené tajomstvá chémie.

V Malom kongresovom centre Vedy, vydavateľstva SAV na Štefánikovej ul. v Bratislave bola v stredu 12. marca 2008 slávnostná prezentácia knižnej novinky z produkcie vydavateľstva. Publikácia Odhalené tajomstvá chémie, ktorej editormi sú mladí pracovníci z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Ing. Miroslav Tatarko, PhD. a Ing. Miroslav Balogh, PhD. Určená je predovšetkým stredoškolským a vysokoškolským pedagógom, ktorí v nej nájdu prístupnou formou spracované vedecké poznatky z chémie a z rôznych oblastí, ktoré s ňou súvisia.

Na krste novej knihy sa zúčastnili viacerí poprední vedeckí a pedagogickí pracovníci, medzi nimi prof. Ing. Juraj Tölgyessy, DrSc. z Fakulty prírodných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, prof. RNDr. Fedor Macášek, DrSc. z Prírodovedeckej fakulty UK a ďalší.
Krstným otcom novej knihy bol dekan Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU prof. Ing. Dušan Bakoš, DrSc. Krstilo sa netradične – tekutým dusíkom.

V krátkom vystúpení prof. Dušan Bakoš ocenil, že ide o dielo viacerých generácií vedeckých pracovníkov, pričom hlavný podiel na jeho vzniku mali mladí vedci. „Skúsení odborníci z oblasti vedeckej teórie a praxe prispeli nielen konkrétnymi odbornými príspevkami, ale aj radami a recenziami,“ zdôraznil prof. Bakoš.

Prof. Ing. Jozef Šima, DrSc. z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v príhovore ocenil najmä aktivitu mladých vedeckých pracovníkov, ktorí pri tvorbe knihy museli prekonávať množstvo problémov. Tento zápal pre prácu nakoniec korunoval úspech v podobe publikácie, ktorej na svet pomohlo vydavateľstvo SAV Veda.

Nová kniha je dielom širokého kolektívu autorov z rôznych pracovísk SAV, STU, Univerzity Komenského v Bratislave, Trenčianskej univerzity a UMB v Banskej Bystrici. Do knihy prispeli aj pracovníci zo SAV Ing. Soňa Gurská, PhD. z Ústavu experimentálnej onkológie SAV, Ing. Katarína Sedláčková, PhD. a Ing. Ondrej Vávra, PhD. z Elektrotechnického ústavu SAV, Dr. Ing. František Simančík z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, Ing. Miroslav Balog, PhD. z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, Ing. Dušan Galusek, PhD. a Ing. Róbert Klement, PhD. z Centra kompetencie skla Vitrum Laugaricio, spoločného pracoviska Ústavu anorganickej chémie SAV, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka a RONA, a.s.

Ferdinand TisovičOdhalené tajomstvá chémie

Chémia dnes – to už nie je len množstvo sklenených nádob so záhadným bublajúcim obsahom. Je to rozsiahla veda mnohých tvárí, exaktná a čarovná zároveň. Je preto nutné chápať ju v širšom zmysle, ako širokospektrálnu vedu, ktorej vplyv siaha od medicíny, cez génové manipulácie a klonovanie, až po materiálové vedy a najmodernejšie nanotechnológie. Napriek vzrušujúcim úspechom v spomínaných oblastiach výskumu sme v súčasnosti svedkami klesajúceho záujmu verejnosti o prírodné a technické vedy, chémiu nevynímajúc. Presvedčenie o nutnosti prispieť k informovanosti laickej verejnosti o týchto oblastiach ľudského poznania viedlo k napísaniu multidisciplinárneho diela, ktorého spoločným menovateľom je chémia. Jeho cieľom je nielen zrozumiteľne vysvetliť staré známe" fakty, ale aj jednoduchým a pútavým spôsobom poukázať na niektoré súčasné trendy v chémii. Z tohto dôvodu bolo dielo spracované širokým kolektívom vedeckých pracovníkov, pracujúcich v tej-ktorej z mnohých oblastí vedy, na rôznych pracoviskách Slovenskej akadémie vied, Slovenskej technickej univerzity, Univerzity Komenského, Trenčianskej univerzity a Univerzity Mateja Bela. Obsažný, ale plynulý text je sprevádzaný množstvom farebných kreslených obrázkov a fotografií, ktoré prispievajú k jeho lepšiemu pochopeniu. Podrobnejšie informácie, resp. zaujímavosti súvisiace s preberanou tematikou sú sústredené v samostatnej kapitole na konci knihy, aby tak netrhali niť myšlienok hlavného textu. V knihe takmer úplne absentujú matematické vzorce, často „odstrašujúce“ od ďalšieho čítania. Naopak, chemické vzorce a reakcie sú neprehliadnuteľnou súčasťou niektorých kapitol, pretože presne a jednoznačne popisujú chemické deje, premenu jednej látky na inú, či komplikovaný postup výroby mnohých žiadaných zlúčenín. Kniha však nevyžaduje hlbšie znalosti z chémie, je určená pre študentov stredných i vysokých škôl, ochotných rozšíriť si svoje vedomosti nad rámec bežných učebných osnov. Avšak aj erudovaný chemik nájde možno práve tu informácie z oblastí, ktoré nespadajú do jeho oblasti záujmu. V konečnom dôsledku si chémia kladie za cieľ poznať a využiť prírodné zákonitosti na zlepšenie životnej úrovne ľudstva. Treba však povedať, že to vôbec nie je ľahká úloha. Príroda si totiž svoje tajomstvá starostlivo chráni. Dvadsaťštyri autorov v tridsiatich kapitolách pomáha čitateľovi nazrieť pod rúško týchto tajomstiev z pohľadu chémie.