Aktuality

Čestný doktorát prof. Slezákovi

Vložil(a): V. Šmihula, 3.3.2008, videné 1810-krát

V piatok 29. februára prvý podpredseda SAV prof. Ján Slezák prevzal čestný doktorát Žilinskej univerzity.

Na slávnostnom zasadaní Vedeckej rady Žilinskej univerzity (ŽU) v Žiline, vedeckej rady jej Strojníckej fakulty a vedeckej rady jej Elektrotechnickej fakulty rektor univerzity prof. Ján Bujňík odovzdal prvému podpredsedovi SAV prof. MUDr. Jánovi Slezákovi, DrSc. čestnú vedeckú hodnosť Doctor honoris causa  (Dr. h. c.). Rovnakej pocty sa na zasadaní dostalo aj vedúcemu Oddelenia mechanických vlastností Ústavu fyziky materiálov AV ČR v Brne prof. RNDr. Ludvíkovi Kunzovi, CSc.

Na slávnosti v obradnej sieni Starej radnice v Žiline sa zúčastnili významní hostia - akademickí funkcionári, vedúci úradu MŠ SR prof. František Schlosser, predseda SAV prof. Štefan Luby, predsedníčka Snemu SAV Dagmar Podmaková, vedecký sekretár SAV Ľubomír Falťan a ďalšie osobnosti, medzi hosťami zo zahraničia člen Akademickej rady AV ČR prof. Václav Sklenička a ďalší hostia.

"Meno profesora MUDr. Jána Slezáka, DrSc. je spojené so SAV už od roku 1963, keď ako mladý absolvent Lekárskej fakulty v Bratislave po predchádzajúcom štvorročnom pôsobení u prof. Čárského na Prvej chirurgickej klinike v Bratislave bol prijatý akademikom Šiškom a nastúpil na Ústav experimentálnej chirurgie SAV," pripomenul na úvod slávnostnej laudácie dekan Elektrotechnickej fakulty ŽU prof. Ján Michalík, ktorý vyzdvihol predovšetkým vedecké a organizačné zásluhy prof. Slezáka na úspechoch Ústavu pre výskum srdca SAV, ktorého bol desať rokov riaditeľom. "Obdivuhodná vedecká činnosť prof. Slezáka je orientovaná na patofyziológiu srdca a ciev, najmä na molekulárne mechanizmy ischemického myokardu a adaptáciu myokardu na ischémiu. V tejto problematike publikoval celkove viac ako 550 prác, z toho v CC časopisoch 270. Má 15 príspevkov v 2 monografiách. Prispel do viacerých učebníc celými kapitolami, je spoluautor viacerých skrípt v jazyku anglickom. Je autorom viacerých výsledkov, ktoré výrazne ovplyvnili poznanie doma a v zahraničí," pripomenul laudátor. "Ako predseda Štátneho programu výskumu a vývoja Rozvoj osobnosti a talentu mladých zamestnancov a doktorandov výskumu a vývoja do 35 rokov  v posledných 5 rokoch veľmi úzko spolupracoval so Žilinskou univerzitou. V rámci tematických štátnych podprogramov obsiahnutých v štátnom programe, Žilinská univerzita získala 7 projektov, na riešení ktorých sa podieľali Elektrotechnická fakulta, Strojnícka fakulta, Fakulta PEDAS, Fakulta prírodných vied a Stavebná fakulta. V rámci spoločného projektu s EVPU Nová Dubnica a ďalšími technickými univerzitami v Košiciach a Trenčíne, sa uskutočňovala i výchova takmer 100 doktorandov. Prof. Slezák tak prispel ku komplexnému rozvoju osobnosti mladých, zlepšili sa pracovné a sociálne podmienky, mladí sa zapojili výrazne do samostatnej vedecko-výskumnej práce a podporila sa tvorba vedeckej kariéry." (Úplný text laudácie nájdete v prílohách pod fotografiami).

Po laudácii sa ujal slova prodekan Elektrotechnickej fakulty ŽU doc. Milan Trunkvalter. "Vážený pán profesor Ján Slezák, za Vaše celoživotné vynikajúce vedecko-odborné a pedagogické výsledky a za vedeckú spoluprácu so Žilinskou univerzitou rozhodla Vedecká rada Žilinskej univerzity na svojom zasadnutí dňa 18. októbra 2007 udeliť Vám na základe návrhu vedeckej rady Elektrotechnickej fakulty Žilinskej univerzity titul doctor honoris causa," konštatoval promótor. Po zložení slávnostného sľubu, že ocenený bude naďalej rozvíjať vedecké styky so ŽU , šíriť jej dobré meno a pokračovať v rozvoji vedy, rektor ŽU prof. Ján Bujňák dekoroval prof. Jána Slezáka medailou ŽU a odovzdal mu diplom o udelení čestného doktorátu.

Prof. Ján Slezák sa v krátkom príhovore poďakoval Vedeckej rade Žilinskej univerzity aj jej funkcionárom. "Vážim si, že mi titul dala práve Žilinská univerzita a ohodnotila tým dlhoročné vedecké a pedagogické úsilie, ktoré sa stalo naplnením môjho doterajšieho života. A ešte vďačnejší som preto, že som toto vysoké ocenenie dostal v 45. roku mojej vedeckej kariéry," konštatoval na úvod, aby v ďalšej časti nielen ocenil doterajšiu dobrú spoluprácu so ŽU, ale venoval sa aj súčasným problémom rozvoja vedy na Slovensku, najmä výchove mladých talentovaných výskumníkov (úplný text príhovoru nájdete v prílohách pod fotografiami).

Na záver oceneným zablahoželal rektor ŽU prof. Ján Bujňák. "Udelenie týchto čestných titulov je aj prejavom nášho uznania takým významným osobnostiam vedeckého života v Slovenskej aj Českej republike, ktoré celý svoj profesionálny život odovzdali šíreniu vzdelanosti a vedecko-výskumnej práci," zdôraznil rektor. "Žilinská univerzita v Žiline si v tomto akademickom roku pripomína 55. výročie svojho založenia. Stáli ste pri nás v rozhodujúcich okamihoch našej spoločnej cesty, pomáhali ste pri jedinečnom základnom poslaní každej vzdelávacej inštitúcie – vychovávať pre prax schopných odborníkov a pre vedu tvorivých vedeckých pracovníkov. Dovoľte mi na záver, aby som vám osobne, aj vašim blízkym, poďakoval za doterajšie úsilie a dosiahnuté výsledky."

Príloha

Rektor ŽU prof. Ján Bujňák blahoželá prof. Jánovi Slezákovi k oceneniu...
Príloha

Úvod ceremoniálu - v popredí vľavo stoja prof. Ján Slezák a prof. Ludvík Kunz.
Príloha

Pohľad počas laudácie, ktorú predniesol dekan EF ŽU prof. Ján Michalík. Vpravo od neho prof. Ján Bujňák, prorektor ŽU prof. Otakar Bokůvka a doc. Milan Trunkvalter.
Príloha

Pohľad do sály - v prvom rade uprostred manželka oceneného doc. Oľga Slezáková, vpravo od nej prof. František Schlosser, vľavo prof. Štefan Luby.
Príloha

Celkom vpravo vedecký sekretár SAV Ľubomír Falťan, vedľa neho predsedníčka Snemu SAV Dagmar Podmaková.
Príloha

Počas sľubu...
Príloha

Prof. Slezák počas príhovoru.
Príloha

Prof. Ján Slezák už so slávnostnými insígniami...
Príloha

Prof. Ludvík Kunz po dekorovaní...
Príloha

Napokon obaja ocenení na záver slávnosti - vľavo prof. Ján Slezák, vedľa neho prof. Ludvík Kunz.
Príloha

Pohľad do obradnej siene Starej radnice v Žiline počas slávnosti...
Príloha

Umeleckým programom prispeli aj študenti ŽU...
Príloha

Takto vyzerá diplom a medaila ŽU k udeleniu čestného doktorátu.