Aktuality

Výzva pre mladých vedcov

Vložil(a): V. Šmihula, 31.1.2007, videné 2427-krát

Predsedníctvo SAV vyhlasuje pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov súťaž o najlepšiu vedeckú publikáciu.

Vedeckú pracú alebo súbor prác je treba zaslať v dvoch exemplároch spolu s prihláškou do 28. februára na adresu:

Úrad SAV
sekretariát 1.podpredsedu SAV
Štefánikova 49
814 38 Bratislava


Podmienky súťaže sú upravené v Štatúte, ktorý je uverejnený na web-stránke SAV v dokumentoch Predsedníctva SAV.

Prof. MUDr. Jan Slezák, DrSc.
prvý podpredseda SAV


Na zjednodušenie uvereňujeme Štatút súťaže nižšie pod čiarou, priamo na tejto stránke.


ŠTATÚT Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov

1. Súťaž je organizovaná každoročne.
2. Do súťaže môže prihlásiť svoje práce každý mladý vedecký pracovník SAV do 35 rokov, ktorý v danom roku dosiahne vek najviac 35 rokov.
3. Na práci musí byť uvedené pracovisko SAV autora alebo kolaborácia, na ktorej sa pracovisko SAV zúčastňuje.
4. Práce do súťaže prihlasuje autor písomne na adresu: Ú SAV, sekretariát 1. podpredsedu SAV, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava. V prihláške je nutné uviesť tieto údaje: osobné údaje autora (meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska, pracovisko, č. telefónu a e-mailovú adresu, miesto a dátum prihlášky, podpis), stručný abstrakt (max. 10 riadkov) charakterizujúci práce podané do súťaže (môže byť po zverejnení výsledkov publikovaný), a zoznam citácií alebo iné formy ohlasu na práce prihlásené do súťaže. Nevyhnutnou súčasťou podania je stanovisko vedeckej rady organizácie o autorskom podiele súťažiaceho a organizácie na súťažných prácach, s rešpektovaním etického kódexu vedeckého pracovníka.
5. Do súťaže sa prijíma vedecká práca alebo monotematický súbor prác, najviac však 5 vedeckých prác, ktoré boli publikované alebo prijaté na publikovanie (doložte doklad o prijatí) za posledné 3 roky a neboli dosiaľ v tejto súťaži ocenené.
6. Pri prácach v spoluautorstve sa súťažiacemu priznáva alikvotný podiel na práci podľa stanoviska vedeckej rady organizácie.
7. Súťažné práce budú prezentované formou verejnej súťaže na konferencii pred panelom hodnotiteľov, organizovanej cez oddelenia vied. Panely hodnotiteľov zriadi P SAV na návrh podpredsedov oddelení vied z nominantov vedeckých kolégií a vedeckých rád organizácii. Predsedom panelu hodnotiteľov je člen P SAV z príslušného oddelenia vied.
8. Predsedovia panelov predložia návrhy na ocenenie súťažných prác 1. podpredsedovi SAV, ktorý predloží komplexný návrh P SAV. P SAV udelí v každom oddelení tri ceny s finančnými dotáciami v kategórii 1., 2. a 3. cena. Niektoré ceny nemusia byť udelené. Finančnú výšku cien pre daný rok určí P SAV. Panel môže navrhnúť P SAV udeliť čestné uznanie kvalitným neoceneným prácam.
9. Výsledky súťaže budú zverejnené v Správach SAV a na www stránke SAV a popularizované cestou masmédií.
10. Ceny budú odovzdané výhercom súťaže na seminári výhercov v Košiciach, spojenom so spoločenským večerom, ktorý sa bude konať v danom roku v júni.
11. Súťažné práce je potrebné zaslať v dvoch exemplároch spolu s prihláškou do 28. februára daného roka.

Bratislava, 18.6.2006
Prof. Ing. Štefan Luby, DrSc. v.r.
predseda SAV


Príloha

Fotografia z minuloročného vyhlasovania víťazov. Ivona Kollárová (2. cena v 3. oddelení vied) z Ústrednej knižnice SAV pri popoludňajšej prezentácii typografie a knižnej kultúry 18. storočia.