Aktuality

Ocenenie prof. Dušanovi Bakošovi

Vložil(a): V. Šmihula, 10.11.2006, videné 2633-krát

V piatok 10. novembra Medailu SAV za podporu vedy prevzal dekan FCHPT STU v Bratislave prof. Dušan Bakoš.

Na základe rozhodnutia Vedeckej rady SAV prof. Ing. Dušanovi Bakošovi, DrSc. medailu odovzdal predseda SAV prof. Štefan Luby. Na slávnosti sa zúčastnil aj podpredseda SAV Ivan Zahradník, člen Predsedníctva SAV prof. Ivan Chodák, riaditeľ Ústavu polymérov SAV Jozef Rychlý a ďalšie osobnosti.

Prof. Dušan Bakoš je dekanom Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Zároveň je riaditeľom Ústavu polymérnych materiálov a vedúcim Centra biomedicínskeho inžinierstva STU, členom vedeckých rád VŠCHT v Prahe, Farmaceutickej fakulty UK v Bratislave a Chemickej fakulty VUT v Brne. Odborne pôsobí ako člen European Society for Biomaterials, European Burns Association a Slovenskej chemickej spoločnosti. Je expertom ICS UNIDO v Terste pre oblasť biodegradovateľných plastov.

Ako v laudátiu zdôraznil podpredseda SAV Ivan Zahradník, Medailu SAV za podporu vedy udelili významnej osobnosti slovenskej akademickej obce, ktorá svojim pozitívnym fluidom univerzálne spája umenia vedy, vedeckej výchovy, vysokoškolskej pedagogiky a spolupráce s praxou. Jeho vedecká kariéra sa rodila na Ústave polymérov SAV, kde sa pod vedením doc. Bereka zaoberal rozvíjaním kvapalinovej chromatografie. Neskôr sa začal zaoberať horľavosťou polymérnych materiálov. Na tejto téme absolvoval ročnú stáž v USA, v National Bureau of Standards, kde pracoval pod vedením prof. Fristroma. Po návrate ešte prispel k zavedeniu metódy nízko-teplotnej plazmy. V roku 1980 prešiel na Chemicko-technologickú fakultu SVŠT, kde sa začal cielene zaoberať vlastnosťami a modifikáciou biomateriálov, najmä pre použitie v medicíne a poľnohospodárstve.
Počas celej svojej samostatnej kariéry na STU, Prof. Bakoš udržiava úzky kontakt s Ústavom polymérov SAV, nielen ako člen Vedeckej Rady ústavu, ale aj cez rozsiahlu vedeckú spoluprácu. So svojim pracoviskom sa podieľal na úspešnej činnosti Centra excelentnosti SAV CEDEBIPO, kde spolu s prof. Chodákom dosiahol významný pokrok pri štúdiu použitia biodegradovateľných polymérov ako komponentov v gumárenských zmesiach. Výrazný bol jeho prínos v projekte KNIHA SK, ktorý sa zaoberal záchranou papiera, ako nosiča informácií v SR. Riešil a rieši množstvo spoločných projektov VEGA a APVT, ale aj 5. a 6. rámcového programu EU a iných medzinárodných projektov Mnohé z nich s výstupmi do výrobnej praxe.

"Dnes je prof. Bakoš uznávanou vedeckou osobnosťou vďaka svojmu prehľadu v oblasti biomateriálov a vďaka exaktnému prístupu k riešeniu vedecko-technických problémov," zdôraznil Ivan Zahradník. "Vedecké práce prof. Bakoša pokrývajú širokú oblasť problematiky makromolekulových látok a systémov. Publikoval jednu monografiu a prispel 7 kapitolami do iných monografii. Publikoval 78 prác v časopisoch kategórie CC. Celkovo boli jeho práce podľa databázy SCI citované viac ako 300 krát. Z tohto hľadiska sú vysoko-významné jeho práce v oblasti biomateriálov, ktoré našli značný ohlas vo vedeckej komunite. O priamom spoločenskom prínose prof. Bakoša svedčí jeho 15 patentov a autorských osvedčení."

Prof. Štefan Luby vyjadril svoje potešenie nad možnosťou odovzdať významné ocenenie SAV práve prof. Bakošovi. "Som rád aj preto, že FCHPT STU, ktorú prof. Bakoš práve vedie, patrí medzi fakulty, s ktorými SAV vyznáva rovnaké hodnoty," konštatoval predseda SAV. "Prof. Bakoš má svoje korene v SAV, v nej začínal, cití k nej blízkosť, ktorá sa prejavuje viacerými ústretovými gestami v prospech vzájmnej spolupráce."

Prof. Dušan Bakoš sa úprimne poďakoval za ocenenie a mimoriadne dobrými slovami si zaspomínal nielen na svoje začiatky v SAV, ale ocenil aj súčasnú spoluprácu s ňou, najmä v doktorandskom štúdiu.

Príloha

Prof. Dušan Bakoš prijíma blahoželanie od prof. Štefana Lubyho. Pri pozornejšom pohľade nájdete na stole pod podanými rukami aj časť diplomu a Medailu SAV za podporu vedy.
Príloha

Prof. Dušan Bakoš.
Príloha

Podpredseda SAV Ivan Zahradník predniesol laudátio na počesť oceneného. Zľava Štefan Chmela z Ústavu polymérov SAV, riaditeľ tohto ústavu Jozef Rychlý, manželka prof. Bakoša, prof. Dušan Bakoš, prof. Štefan Luby, Ivan Zahradník a prof. Ivan Chodák.
Príloha

Medaila pre prof. Bakoša - kvety pre jeho manželku...