Aktuality

Ústav informatiky oslávil 50-ku

Vložil(a): A. Štrpková, 12.10.2006, videné 4223-krát

Slovenská kybernetika a Ústav informatiky SAV si slávnostne pripomenuli 4. októbra 50 rokov svojej existencie.

Dejiskom osláv päťdesiatin Ústavu informatiky SAV, následníka Ústavu technickej kybernetiky (ÚTK), bola zasadačka SAV na Patrónke, jej vstupná hala a napokon aj jedáleň. Slávnostné podujatia sa začali už o 11-tej predpoludním výstavou posterov reprezentujúcich významné projekty a výsledky dosiahnuté v ústave. Z nich najviac, aj vďaka 3D prezentácii, zaujal projekt ANFAS, ktorý je projektom 5. rámcového programu EÚ, a ktorý simuluje zaplavenie územia pri hypotetickej povodni.

Ako nás informoval Ing. Miroslav Dobrucký z oddelenia paralelného a distribuovaného spracovania informácii, hlavným koordinátorom projektu, ktorý simuluje povodne na riekach Loire vo Francúzsku, Jang-c' v Číne a Váhu na Slovensku, je Francúzsko. "Zatiaľ je situácia zmapovaná na prvých 50 km2 . Nie je bez zaujímavosti", zdôraznil, "že údaje ako výška hladiny, smer prúdenia, nerovnosti terénu, hrádza a pod., medzi Púchovom a Hričovom, sme získavali u nás za významnej spolupráce SHMÚ, ale samotný výpočet bežal na diaľku takmer na 100 procesoroch vo Francúzsku." A vizualizovať dosiahnuté výsledky umožnila ďalšia spolupráca, ktorú sme v dejisku osláv tiež mohli zhliadnuť. Partneri ÚI SAV z Univerzity Johana Keplera v Linzi, s ktorými ústav spolupracuje v rámci niekoľkých projektov, predviedli mobilný stereoskopický systém virtuálnej reality ICatcher, ktorý umožňuje 3D vizualizáciu výsledkov vedeckých simulácií, ako aj interaktívnu prácu s 3D modelmi a projekciu 3D filmov. Vďaka tomuto systému sme mohli vidieť na filmovom plátne aj hrozivo vyzerajúcu trojrozmernú povodeň na Váhu, ktorá pritiahla pozornosť elektronických i tlačených médií. (Medzi nimi Pravdy aj STV - po kliknutí na modrú sa objavia príspevky).

Vrcholom osláv bolo slávnostne zasadanie, ktoré sa v preplnenej zasadačke na Patrónke začalo o 14.00 h. Predsedali mu Ing. Ladislav Hluchý, CSc., RNDr. Vladimír Britaňák, CSc., predseda vedeckej rady ústavu, akademik prof. Ivan Plander, bývalý riaditeľ ÚTK, a prof. Baltazár Frankovič ( tiež bývalý riaditeľ ÚTK), ktorý s prehľadom a šarmom zasadnutie aj moderoval. Na úvod privítal vzácnych hostí -predsedu SAV Štefana Lubyho, podpredsedu 1. oddelenia vied SAV Fedora Gömöryho, ďalších členov Predsedníctva SAV, predstaviteľov slovenských univerzít a vysokých škôl, zástupcov spolupracujúcich organizácií, ústavov SAV i sponzorov. S neskrývanou radosťou uvítal aj zahraničných hostí -prof. Imre Rudasa, rektora z Technickej Vysokej školy v Budapešti, Prof. G. Kovácsa a Dr. G. Haideggera zo sesterského ústavu SzTAKI Maďarskej akadémie vied, Dr. Gunthera Stangla z Technickej univerzity vo Viedni a Ing. Jensa Volkerta z Univerzity J. Keplera v Linzi a samozrejme aj všetkých prítomných zamestnancov ÚI SAV, ktorí zastupovali tých 1 520 ľudí, ktorí v priebehu 50 rokov pracovali v ústave.

Od antiky k Ústavu informatiky

Prof. Frankovič potom nečakane všetkých prekvapil i pobavil. Aby dokázal, že kybernetika mala začiatky už v dávnych časoch, preniesol sa do antiky, dokonca do mytológie a na svoje tvrdenie uviedol rad príkladov. Veď čo iné ako mobilný robot bola vraj zlatá samočinne sa pohybujúca trojnožka, ktorú zhotovil božský kováč Hefaistos. Alebo neskôr taký Golém, ktorého zhotovil Rabbi Low pre českého kráľa Rudolfa II ako nedokonalého Adama. Slepo poslúchal svojho zhotoviteľa. Ale keď mu prikázal "Prines jablko!", vyvrátil celý strom. Čo to bolo iné, než chyba v programe. "A odstrániť práve takéto chyby", zdôraznil, "bolo cieľom kybernetiky a umelej inteligencie, ktorých základy na Slovensku položilo Predsedníctvo SAV uznesením zo dňa 12.12.1955, ktorým sa od 1. 1. 1956 zriadilo vedeckovýskumné pracovisko pod názvom Laboratórium vedeckej a aplikovanej mechaniky SAV. Jeho riaditeľom sa stal akademik prof. Ján Gonda, ktorý zahájil činnosť laboratória s dvoma asistentmi, ktorý neskôr riadili Ústav technickej kybernetiky (ÚTK). Boli nimi prof. Ivan Plander, a doc. Štefan Petráš, ktorý bol aj prvým riaditeľom ústavu. Ústavu, ktorý - síce pod iným názvom - plní do dnešných dní aj ich sen o kybernetike a umelej inteligencii", dodal prof. Frankovič.

Kým vznikol ÚTK, prešlo celých 10 rokov a veľa zmien. Tie najdôležitejšie medzníky počas nich i počas ďalších 40 rokov slávnostnému zhromaždeniu pripomenul terajší riaditeľ Ústavu informatiky Ing. Ladislav Hluchý, CSc. Spomenul vznik Ústavu strojov a automatizácie (1961), jeho premenovanie na Ústav mechaniky a automatizácie(1962) a napokon rozdelenie na Ústav mechaniky strojov SAV a Ústav technickej kybernetiky (1966). ÚTK sa stal profesionálnym pracoviskom vo vedecko-výskumnej činnosti s dvoma sekciami – sekciou automatizácie a sekciou výpočtovej techniky a ako samostatný celok začalo v jeho rámci pracovať aj Výpočtové laboratórium. Nevynechal ani ďalšie členenie ÚTK v rokoch 90-tych a postupné opätovné spájanie, ktorého výsledkom od r. 2001 je dnešný Ústav informatiky SAV.

Ďalej L. Hluchý spomenul aj neľahké podmienky pre prácu ústavu, keďže na IT technológie sa vzťahovalo až do začiatku 90-tych rokov silné embargo. Ťažiskom jeho vystúpenia však boli výskumno-vývojové výsledky dosiahnuté za uplynulých 50 rokov. Medzi najslávnejšie nepochybne patrí výskum, vývoj a realizácia univerzálneho riadiaceho počítačového systému RPP-16 (1969-1973), ktorý vyrábal ZVT Námestovo, nová generácia počítačov na riešenie problémov umelej inteligencie, ktorú predstavoval vysokoparalelný databázový počítač pre znalostné systémy PPS SIMD a mikroprocesorový systém SNK na báze 32-bitového procesora architektúry RISC ako aj úspech 80-tych rokov z oblasti robotiky – programový riadiaci systém MARS 1 s počítačom SM 50/50, ktorý bol aplikovaný do zváračského robota OJ 10.

Výsledkov v dvorane slávy bolo naozaj veľa. Stručne by sme ich mohli zhrnúť do oblastí – softvérové počítačové prostriedky, riadiace počítačové systémy, problémy umelej inteligencie a nové mikroelektronické technológie. Rozvoj poslednej oblasti nastal najmä v nových podmienkach po r. 1989, keď sa otvorili možnosti pre zahraničnú spoluprácu aj inými smermi než len na východ.

Jedni spomínali, iní blahoželali

K 50. výročiu ústavu poblahoželal informatikom a kybernetikom v mene Predsedníctva SAV i v mene svojom aj predseda SAV Štefan Luby. S jemu príznačným humorom uviedol, že on sám sa považuje takpovediac za externého pamätníka a všetky tie pojmy ako RPP 16, ktorý sa spája s menami Plander, Kočiš, Kostolanský, počítačové systémy RISK alebo GIER, na ktorý chodila počítať praktický celá akadémia, systém malých elektronických počítačov, počítače III. generácie, výborná elektrónová litografia, ktorú dnes používajú prakticky všetky ústavy Akadémie ašpirujúce na kategóriu high-tech, robotizácia, laboratórium umelej inteligencie – to všetko mu je dôverne známe a spája sa mu s menami ľudí, ktorí ich viedli a manažovali. Zdôraznil, že profesora Plandera, považuje za toho manažera, ktorý asi v najväčšom rozsahu vtlačil ústavu predstavu, ako sa má vlastne rozvíjať. Rozčleňovanie ústavu a následne spájanie prirovnal k slávnej bitke pri Moháči, ktorej letopočet by bol zhodný s celkovým počtom zamestnancov ÚI (1 520), pokiaľ by ich, pravda, bolo o 6 viac. "Rozdiel je iba v tom", povedal, ". že bitka, ktorú zviedol ústav bola nepochybne úspešná a vyústila do súčasnosti, ktorá sa spája s dnešným manažmentom, s projektami šiesteho a piateho rámcového programu EÚ, s programom Copernicus a mnohými inými. Z tohto hľadiska považujem kolektív ústavu za veľmi kompetentný, erudovaný, z hľadiska súčasnosti dobre zapojený a som presvedčený, že ešte významne a pozitívne ovplyvní ďalší vývoj v oblasti svojej vednej disciplíny i v SAV".

Na začiatky kybernetiky na Slovensku si zaspomínal aj bývalý riaditeľ ÚTK SAV prof. Ivan Plander, podľa ktorého ústav vznikol preto, že vznikla potreba počítať a mechanické kalkulačky už nestačili. Spomínal ako vznikali najprv pasívne analógie, ako kúpili analógový počítač DJINN z Francúzka a ako sa napokon sami začali zaoberať vývojom analógového počítača s aktívnymi prvkami. Nezabudol ani na ľudí. Na mechanika Franci Bučeka, bez ktorého rúk by sa v začiatkoch ústavu jednoducho nezaobišli, a najmä na matematikov, dnes už profesorov Jána Černého a Pavla Brunovského, ktorých prijatie bolo treba vyslovene presadiť proti odporu mnohých. Neskôr mal ústav až 50 matematikov, čo sa však považovalo už za úplne prirodzené. Prezradil tiež, že počítač RPP-16 vyrobili v ústave - napriek embargu - z dánskych súčiastok, ktoré sa priviezli z Dánska ako náhradné súčiastky pre iný, už skôr v Dánsku zakúpený počítač. A zaspomínal aj na úspechy Medzinárodného bázového laboratória umelej inteligencie, ktoré vzniklo pri ÚTK počas jeho vedenia (1982), a ktorého vedúcimi boli Ing. Ján Chudík a neskôr matematik RNDr. Jozef Mikloško, DrSc. "Ale bez ohľadu na to, kto na akom poste robil, najdôležitejšie bolo asi to", zdôraznil na záver prof. Plander, "že v ústave vládol po celý čas entuziazmus a tvorivý duch".

50 ročného jubilanta – Ústav informatiky – pozdravili aj vzácni vyššie uvedení zahraniční hostia a predstavitelia spolupracujúcich fakúlt – prof. Ing. Dušan Kocúr, CSc., dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky TU Košice a prof. Ing. Milan Kolesár, PhD., z Fakulty informatiky a informačných technológií, ktorý spolu s kolegyňou Ing. Vierou Rozinajovou, PhD., odovzdali riaditeľovi ÚI SAV pozdravný list a pamätnú Kempelenovu mincu. Podobne ako oni, ocenil spoluprácu fakulty s ÚI SAV pri výchove študentov aj prof. Ing. Ján Murgaš, PhD., prodekan pre rozvoj, spoluprácu s praxou a informatiku Fakulty elektrotechnicky a informatiky STU. Zároveň riaditeľovi ústavu odovzdal pamätnú medailu. A k svojim predrečníkom sa pridal aj dekan Strojníckej fakulty STU doc. Ing. Karol Jelemenský, CSc., ktorý ocenil skutočnosť, že niekdajší ÚTK SAV stál pri zrode Katedry automatizácie a merania, ktorú pracovníci ústavu pomáhali aj formovať.

Medzi gratulantmi za rečníckym pultom nechýbali ani riaditelia blízkych a spolupracujúcich ústavov SAV RNDr. Eva Májková, DrSc. (FÚ SAV), Ing. Milan Tyšler, CSc. (ÚM SAV), Ing. Karol Fröhlich, DrSc. (EÚ SAV), prof. Anatolij Dvurečenskij z Matematického ústavu SAV a prof. Štefan Kozák, predseda Slovenskej spoločnosti pre kybernetiku a informatiku pri SAV.

Na svoje pôsobenie na pôde ÚTK spomínal tiež riaditeľ Výpočtového strediska Štefan Kohút, ktorý v úvode tlmočil poďakovanie doc. Š. Petrášovi, prvému riaditeľovi ÚTK za vedenie a založenie ústavu, ktorého v období normalizácie odvolali z funkcie bez toho, aby sa mu niekto poďakoval. Búrlivým potleskom sa k slovám Š. Kohúta pripojili všetci účastníci zasadania.

S očividnou radosťou si roky strávené v ÚTK pripomenul aj bývalý vedúci Medzinárodného bázového laboratória umelej inteligencie RNDr. Jozef Mikloško, DrSc., (bývalý podpredseda vlády ČSFR, poslanec NR SR a veľvyslanec SR v Taliansku), ktorý okrem iného ocenil najmä odvahu prof. Plandera zamestnať jeho, jeho brata Františka Miklošku, Vladimíra Palka, Jána Langoša a niekoľkých ďalších disidentov, kvôli ktorým sa musel prof. Plander nie raz zodpovedať pred vtedajšími straníckymi orgánmi. Napriek tomu, mal odvahu ich v ústave ponechať.

Niekdajší vedúci vedecký pracovník ústavu Ivan Kočiš zasa vyzdvihol na mnohých príkladoch fakt, že ÚTK sa vždy snažil svojimi novými myšlienkami osloviť výrobu a riešenia doviesť do života. A to je podľa neho cesta, ktorá aj v súčasnosti vedie k tomu, aby sa zo Slovenska stal konkurencieschopný štát.

Po ďalších zdraviciach a blahoželaniach, medzi ktorými nechýbal ani predseda Klubu vedeckých žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov PhDr. Ľubomír Lenoch, sa vedenie Ústavu informatiky dostalo do opačnej polohy. Neprijímalo, ale samo dávalo. A to Pamätné listy, ktoré odovzdali predstaviteľom SAV, spolupracujúcim univerzitám a vysokým školám doma i v zahraničí, spolupracujúcim ústavom SAV, sponzorom, ale aj tým, ktorí sa o vznik a rozvoj ÚI SAV najviac zaslúžili. Napokon moderátor popoludnia prof. Frankovič pozval všetkých účastníkov slávnostného zhromaždenia na spoločenské stretnutie.


Na recepcii sa aj krstilo...

Slávnostná recepcia pri príležitosti 50. výročia vzniku Ústavu informatiky mala okrem obligátnych prípitkov, aj špeciálny bod programu. Bola ním prezentácia a krst knihy Discrete Cosine and Sine Transforms: General Properties, Fast Algorithms and Integer Approximations, ktorej autormi sú Vladimír Britaňák (predseda vedeckej rady ÚI SAV), Patrick Yip a Kamisetty R. Rao. Kniha, ktorá bola oficiálne publikovaná 2. októbra 2006 v renomovanom nakladateľstve Academic Press Inc. Elsevier Science v Amsterdame, vznikla na základe dlhoročnej spolupráce Vladimíra Britaňáka s Prof. K. R. Raom (The University of Texas at Arlington, Arlington, USA) a Dr. P. Yipom (McMaster University, Hamilton, Ontario, Canada). Venovaná je diskrétnym kosínusovým a sínusovým transformáciám, algoritmom pre ich efektívny výpočet, a hlavne ich celočíselným aproximáciam, ktoré predstavujú v súčasnosti moderné informačné technológie pre transformačné kódovanie a kompresiu digitálnych údajov. (Viac informácií o knihe možno získať na webovských stránkach www.elsevier.com a www.amazon.com.)Foto: A. Štrpková

Príloha

Na ďalšiu úspešnú päťdesiatku! Na ďalšie úspechy Ústavu informatiky si práve štrngli dvaja hlavní aktéri slávnostného popoludnia - riaditeľ Ústavu infomatiky Ladislav Hluchý (vľavo) a moderátor slávnostného zasadania prof. Baltazár Frankovič.
Príloha

Všetko sa začalo ešte predpoludním za prítomnosti médií. Pred mikrofónom a kamerou redaktora Ľ. Schwarzbachera z STV o projekte ANFAS hovorí Ing. Peter Slížik z ÚI SAV.
Príloha

3 D simulovaná povodeň na Váhu pôsobila až príliš verne.
Príloha

K sledovaniu simulovanej 3D povodne boli pripravené aj špeciálne okuliare. Sedelo sa, pravdaže, v tme. Dojem dňa spôsobil iba blesk fotoaparátu. Simulácia zaujala aj prof. Ján Murgaša, prodekana Fakulty elektrotechniky a informatiky STU (celkom vľavo).
Príloha

Miroslav Dobrucký (prvý zprava)z ÚI SAV so spolupracujúcimi partnermi z Univerzity J. Keplera v Linzi – Helmutom Bresslerom (vľavo) a Paulom Heinzlreiterom (v strede), ktorí počas slávnostného dňa predviedli mobilný systém virtuálnej reality ICatcher, ktorí prítomným umožnil v 3D podobe vidieť simulovanú povodeň na Váhu.
Príloha

Slávnostnému zasadaniu predsedali: prof. Baltazár Frankovič , moderátor a tiež jeden z bývalých riaditeľov ÚTK, Ing. Ladislav Hluchý, CSc., riaditeľ Ústavu informatiky SAV, akademik prof. Ivan Plander, bývalý riaditeľ ÚTK a RNDr. Vladimír Britaňák, CSc., predseda vedeckej rady ústavu.
Príloha

Prof. Ivan Plander - bývalý riaditeľ ÚTK SAV spomína ako začínala a rástla slovenská kybernetika.
Príloha

Prvý rad zľava: prof. J. Murgaš, prodekan FEI STU Bratislava, prof. D. Kocúr, dekan FEI TU Košice, prof. L. Vokorokos, predseda senátu TU Košice, Ing. V. Rozinajová, PhD. a prof. M. Kolesár, (obaja FIIT STU Bratislava. Druhý rad zľava: prof. L. Jurišica, FEI STU, prof. B. Roháľ-Iľkiv, SjF STU Bratislava, Dr. G. Haidegger - SzTAKI MTA (Maďarská akadémia vied), prof. I. J. Rudas, rektor Budapest Tech, prof. G. Kovács - SzTAKI MTA.
Príloha

(Zľava doprava) Mgr. Jozef Bugár (pôsobil v ÚTK) a hostia z Rakúska - Dr. Günstler Stangl, Technische Universität Wien a Dr. Peter Hudek, Technische Universität Bregenz.
Príloha

A ďalší hostia a spolupracovníci - Michal Hort, Eupolis Slovakia, pplk. Ing. Ľubomír Ažaltovič, riaditeľ Centra simulačných technológií NAO (Národná akadémia obrany) a plk. Jiří Ladra, zástupca veliteľa Centra kariérneho rozvoja NAO. V druhom rade zľava predseda SAV prof. Štefan Luby, člen P SAV Igor Túnyi, podpredseda SAV Fedor Gömöry, a člen P SAV Peter Samuely.
Príloha

Predseda SAV Štefan Luby s jedným z mnohých Pamätných listov, ktoré Ústav informatiky udeľoval. Jeho má poradové číslo 1. Napravo od neho členovia Predsedníctva SAV Igor Túnyi, podpredseda SAV Fedor Gömöry a Peter Samuely.
Príloha

Predseda Klubu vedeckotechnických žurnalistov SSN Ľubomír Lenoch pozdravil kybernetikov a informatikov v mene novinárov. Nad ním riaditeľ Výpočtového strediska SAV Štefan Kohút, ktorý si tiež zaspomínal na svoje začiatky v ÚTK.
Príloha

A ešte jeden pohľad na zaplnenú sálu.
Príloha

Vladimír Britaňák, ÚI SAV (vpravo) pri prezentácii knihy, ktorej je spoluautorom, a ktorá začiatkom októbra vyšla v Amsterdame (viď text). Prezentáciu uviedol Ladislav Hluchý.
Príloha

Podľa slov V. Britaňáka, dvom ľuďom vďačí za podporu počas niekoľkoročnej práce na príprave rukopisu knihy. Prof. Ivanovi Planderovi a RNDR. Fridrichovi Slobodovi, CSc. Obom s poďakovaním venoval autorský výtlačok. (Knihu preberá F. Sloboda. Celkom vpravo prof. I. Plander).