Information Page of SAS Employee

Mgr. Miloš Rusnák PhD. - projects

International projects

Assessment of Drought Impact on Vegetation Dynamics in Riparian Zone of Braided-Wandering River System
Hodnotenie dopadov sucha na dynamiku vegetácie v ripariálnej zóne divočiaco-migrujúceho riečneho systému
Program: European Space Agency (ESA)
Project leader: Mgr. Rusnák Miloš PhD.
Duration: 27.4.2020 - 27.10.2020
* V4 communication platform for use of Earth Observation methods in biotic forest disturbances
Komunikačná platforma krajín V4 pre využívanie metód pozorovania Zeme pri biotickom poškodení lesa
Program: International Visegrad Found (IVF)
Project leader: RNDr. Kopecká Monika PhD.
Duration: 20.9.2019 - 30.8.2020


National projects

* Recent lateral and vertical evolution of river valley bottoms under changing environmental conditions and their impact on riverine landscape ecosystem services
Recentný laterálny a vertikálny vývoj dien dolín vodných tokov v podmienkach environmentálnych zmien a ich vplyv na ekosystémové služby riečnej krajiny
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kidová Anna PhD.
Duration: 1.1.2018 - 31.12.2020

Projects total: 3

Note:
* cosolver