Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Márta Koczka Bara PhD.

National projects

Modeling the influence of landscape revitalization measures on the water regime

Modelovanie účinkov revitalizačných opatrení v krajine na vodný režim územia

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2024
Program: Iné projekty
Project leader: Mgr. Koczka Bara Márta PhD.

* Optimization of adaptation measures for extreme torrential rainfall in urbanized catchments

Optimalizácia adaptačných opatrení na extrémne prívalové zrážky v urbanizovaných povodiach

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: doc. Ing. Sokáč Marek PhD.

* DRIWADIR - Technological Methods for Removal of Endocrine Disruptors and Elimination of Cyanobacteria Occurrence and Their Undesirable Effects in Water Sources to Ensure Drinking Water Quality according to the Increasing Demands of New EU Drinking Water Directive

Technologické postupy na odstránenie endokrinných disruptorov a elimináciu výskytu siníc a ich nežiaducich účinkov vo vodárenských zdrojoch pre zabezpečenie kvality pitnej vody podľa zvyšujúcich sa nárokov novej smernice EÚ pre pitnú vodu

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Ing. Velísková Yvetta PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver