Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Projects

Doc. RNDr. Viktor Witkovský CSc.

National projects

* Analysis of multivariate time series and its application to research of functional connectivity in the brain

Analýza viacrozmerných časových radov a jej aplikácie na výskum funkčných prepojení v mozgu

Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Krakovská Anna CSc.

DIMPP - Development of innovative methods for primary metrology torque forces by force effects of the conventional standards

Vývoj inovatívnych metód pre primárnu metrológiu momentu sily aplikáciou silových účinkov konvenčnej etalonáže

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2022
Program: APVV
Project leader: Doc. RNDr. Witkovský Viktor CSc.

Projects total: 2

Note: * cosolver