Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Jana Švehlíková PhD.

International projects

* SP4LIFE - Smart Patch for Life Support Systems

Inteligentná náplasť pre systémy na udržanie života

Duration: 10.3.2021 - 10.3.2024
Program: NATO
Project leader: doc. Ing. Tyšler Milan CSc.

PARQ - Sudden cardiac arrest prediction and resuscitation network: Improving the quality of care

Predikcia náhlej srdcovej zástavy a systém resuscitácie: Zvýšenie kvality zdravotnej starostlivosti

Duration: 26.10.2020 - 25.10.2024
Program: COST
Project leader: Ing. Švehlíková Jana PhD.

ClinECGI - Performance Evaluation of Noninvasive Electrocardiographic lmaging for the Localization of Premature Ventricular Contraction from Clinical Data

Vyhodnotenie neinvazívneho elektrokardiografického zobrazovania pre lokalizáciu predčasnej komorovej kontrakcie z klinických dát

Duration: 1.2.2021 - 1.2.2024
Program: JRP
Project leader: Ing. Švehlíková Jana PhD.


National projects

Use of multi-lead ECG measurement and modeling of the electric field of the heart in non-invasive diagnostics and therapy of ventricular arrhythmias and heart failure

Využitie mnohozvodového merania EKG a modelovania elektrického poľa srdca pri neinvazívnej diagnostike a terapii komorových arytmií a zlyhávajúceho srdca

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Švehlíková Jana PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver