Information Page of SAS Employee

Mgr. Miroslav Štefánik PhD. - projects

International projects

DISKOW - Job Knowledge Discovery and Skill Development through Web Data Analytics towards facilitated mobility of European Professionals and Refugees - DISKOW
Tvorba poznatkov o povolaniach a zručnostiach analýzou webových údajov, pre zlepšenie mobility európskych profesionálov a utečencov
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.
Duration: 1.9.2018 - 31.8.2021


National projects

* VISHER - Analysis of Cohesion Policy Impacts in Visegrad countries using HERMIN modeling framework
Analýza vplyvov kohéznej politiky na Vyšehradské krajiny pomocou modelu HERMIN
Program: APVV
Project leader: Mgr. Miklošovič Tomáš PhD.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2020
* Contradictions in employment development at the background of anticipated demographic and structural changes in the SR
Kontradikcie vo vývoji zamestnanosti na pozadí očakávaných demografických a štruktúrnych zmien v SR
Program: VEGA
Project leader: Ing. Hvozdíková Veronika PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2020
* Modeling and analysis of options for reducing regional disparities in Slovakia through public policies
Modelovanie a analýza možností znižovania regionálnych rozdielov v SR prostredníctvom verejných politík
Program: VEGA
Project leader: Ing. Radvanský Marek PhD.
Duration: 1.1.2017 - 31.12.2019
* SHERM - Forecasting of Regional Development and Assessment of Effectiveness of Regional Policies Using the Structural HERMIN Model
Prognózovanie regionálneho vývoja SR a hodnotenie účinnosti regionálnych politík pomocou štruktúrneho makroekonomického modelu HERMIN
Program: APVV
Project leader: Ing. Radvanský Marek PhD.
Duration: 1.7.2017 - 31.12.2020
LM_evidence - Generating scientific information to support labour market policy making
Tvorba vedeckých informácii na podporu politík trhu práce
Program: APVV
Project leader: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.
Duration: 1.8.2018 - 31.12.2021

Projects total: 6

Note:
* cosolver