Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Dušan Bilčík

International projects

* Application of a new SpaceMap program for calculation of 3D complex crustal model in the Carpathian-Pannonian Basin region

Aplikácia nového SpaceMap programu pre výpočet 3D komplexného kôrového modelu v karpatsko-panónskom regióne

Duration: 1.4.2020 - 31.3.2022
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: prof. RNDr. Bielik Miroslav DrSc.


National projects

* LITHORES - Geophysical multi.parametric modelling of the Earth´s crust and upper mantle in Slovakia

Geofyzikálne multiparametrické modelovanie štruktúry zemskej kôry a vrchného plášťa Slovenska

Duration: 1.7.2017 - 30.6.2021
Program: APVV
Project leader: RNDr. Vozár Ján PhD.

* Integration of latest findings and approaches of gravimetry, geothermics and deep seismics for determining lithospheric structure and tectonics focusing on Western Carpathians

Integrácia najnovších poznatkov a interpretačných prístupov gravimetrie, geotermiky a hlbinnej seizmiky pre určenie stavby a tektoniky litosféry s dôrazom na Západné Karpaty

Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Vajda Peter PhD.

* -

Odozva borovice horskej – kosodreviny na stresové faktory v horských oblastiach Západných Karpát

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Lukasová Veronika PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver