Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Publications

doc. MUDr. Jana Radošinská, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - KOLLÁROVÁ, Marta - BALIŠ, Peter - FERENCZYOVÁ, Kristína - KALOČAYOVÁ, Barbora - BARTEKOVÁ, Monika - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - RADOŠINSKÁ, Jana**. Beneficial Effect of Quercetin on Erythrocyte Properties in Type 2 Diabetic Rats. In Molecules, 2021, vol. 26, art. no. 4868. (2020: 4.411 - IF, Q2 - JCR, 0.782 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2021 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1420-3049. Dostupné na internete: https://doi.org/10.3390/molecules26164868 (2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Type: ADCA
  • KOLLÁROVÁ, Marta - PÚZSEROVÁ, Angelika - BALIŠ, Peter - RADOŠINSKÁ, Dominika - TÓTHOVÁ, Ľubomíra - BARTEKOVÁ, Monika - BARANČÍK, Miroslav - RADOŠINSKÁ, Jana. The effect of age and hypertension on activity of circulating matrix metalloproteinases (MMP-2 and MMP-9) in rats = Vplyv veku a hypertenzie na aktivitu cirkulujúcich matrixových metaloproteináz (MMP-2 a MMP-9) u potkanov. In Cardiology Letters, 2021, vol. 30, no. 2, p. 111–118. (2020: 0.115 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1338-3655. (APVV-18-0548 : Úloha matrixových metaloproteináz v patofyziológii ochorení kardiovaskulárneho systému a ich vzťah k bunkovej redoxnej signalizácii. 2/0104/20 : Štúdium nových mechanizmov kardioprotekcie voči ischemicko-reperfúznemu poškodeniu srdca: úloha extracelulárnych vezikúl, nekódujúcich RNA a vplyv metabolických komorbidít na tieto mechanizmy) Type: ADNB
  • RADOŠINSKÁ, Jana** - JASENOVEC, Tomáš - RADOŠINSKÁ, Dominika - BALIŠ, Peter - PÚZSEROVÁ, Angelika - ŠKRÁTEK, Martin - MAŇKA, Ján - BERNÁTOVÁ, Iveta. Ultra-small superparamagnetic iron-oxide nanoparticles exert different effects on erythrocytes in normotensive and hypertensive rats. In Biomedicines, 2021, vol. 9, no. 4, art. no. 377. (2020: 6.081 - IF, Q1 - JCR, 1.511 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 2227-9059. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/biomedicines9040377 (APVV-16-0263 : Výskum magnetických foriem železa v rozvoji kardiovaskulárnych chorôb a porúch správania. VEGA č. 2/0160/17 : Vplyv ultra malých superparamagnetických nanočastíc železa na kardiovaskulárny systém potkana v podmienkach vysokého krvného tlaku. VEGA č. 2/0157/21 : Úloha signalizácie sprostredkovanej jadrovým faktorom NRF2 v regulácii metabolizmu železa počas stresu. VEGA č. 1/0193/21 : Vlastnosti erytrocytov a oxidačný stres za vybraných patológií a po podávaní antioxidantov) Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus