Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Diana Duchoňová PhD.

National projects

* The phenomenon of space in the early modern urban environment. Symbolism - representation - relationships - fusions

Fenomén priestoru v ranonovovekom mestskom prostredí Symbolika – reprezentácia – vzťahy – fúzie

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Bada Michal PhD.

The glamour and fall of nobility. Strategies of noble representation in the History of Slovakia

Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Duchoňová Diana PhD.

At the castle and underneath

Na hrade a v podhradí

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Duchoňová Diana PhD.

* Positives and negatives. The Turkish world in the area of Central Europe in the early modern period

Pozitíva a negatíva. Turecký svet v priestore strednej Európy v období raného novoveku

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Čičaj Viliam CSc.

* Crossing the frontiers. The Phenomenon of Mobility in the History of Slovakia

Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska

Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Segeš Dušan M.A., PhD.

* Studies on the regimen of a medieval man. Alcoholic beverages as a cultural-historical phenomenon

Štúdie k životospráve stredovekého človeka. Alkoholické nápoje ako kultúrno-historický fenomén

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Dvořáková Daniela DrSc.

Projects total: 6

Note: * cosolver