Informačná stránka zamestnanca SAV

Mgr. Richard Filčák MSc. PhD. - projektová činnosť

Medzinárodné projekty

Energetická chudoba v Európe: Spoluvytváranie agendy a vedomostných inovácií
European Energy Poverty: Agenda Co-Creation and Knowledge Innovation
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.
Doba trvania: 7.11.2017 - 6.11.2021
Podpora ďalšej generácie akademikov v oblasti sociálneho podnikania
Empowering the next generation of social enterprise scholars
Program: COST
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.
Doba trvania: 27.11.2017 - 26.11.2021
ENTRANCES - Transformácia energetiky smerom od uhlia a uhlíka: Vplyvy na spoločnosť
ENergy TRANsitions from Coal and carbon: Effects on Societies
Program: Horizont 2020
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.
Doba trvania: 1.5.2020 - 30.4.2023


Národné projekty

* MARGIWORK - Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve
Analysis of Barriers in Access to Employment for Marginalized Groups of Population: Selected regions of Slovakia in socio-economic, geographic and socio-anthropological perspective
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Škobla Daniel PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022
MARGIWORK - Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve.
Analysis of Barriers in Access to Employment for Marginalized: Groups of Population: Selected regions of Slovakia in socio- economic, geographic and socio-anthropological perspective
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Filčák Richard MSc. PhD.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022

Celkový počet projektov: 5

Poznámka:
* spoluriešiteľ