Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Marek Ježík PhD.

International projects

* RESDINET - Network for novel remote sensing technologies in forest disturbance ecology

Sieť inovatívnych technológií diaľkového prieskumu Zeme v rámci disturbančnej ekológie v lesoch

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Horizont Európa
Project leader: Ing. Jakuš Rastislav DrSc.

NetFor - Towards a network for automated real-time monitoring of Quercus robur L. vitality in the Danube region

Vytvorenie automatizovanej monitorovacej siete za účelom sledovania vitality Quercus robur L. v Podunajsku

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2025
Program: Multilaterálne - iné
Project leader: Ing. Ježík Marek PhD.


National projects

* ForGenRes - Adaptive variation of genetic resources of forest trees under climate change

Adaptívna variabilita genetických zdrojov lesných drevín v podmienkach klimatickej zmeny

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Ing. Jamnická Gabriela PhD.

* The plant species diversity and physiological response to changing ecological conditions of floodplain forests

Hodnotenie druhovej diverzity a fyziologickej odozvy rastlín na ekologické podmienky lužných lesov

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Ing. Slezák Michal PhD.

* CALTER - Soil carbon fluxes in dominant forest ecosystems along elevation gradient in the Western Carpathian

Toky uhlíka v pôde hlavných typov lesných ekosystémov na výškovom gradiente Západných Karpát

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Ing. Barna Milan PhD.

* CALTER - Soil carbon fluxes in dominant forest ecosystems along elevation gradient in the Western Carpathians

Toky uhlíka v pôde hlavných typov lesných ekosystémov na výškovom gradiente Západných Karpát.

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: RNDr. Halada Ľuboš CSc.

Projects total: 6

Note: * cosolver