Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

RNDr. Pavol Miklánek, CSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • MIKLÁNEK, Pavol - PEKÁROVÁ, Pavla - BAČOVÁ MITKOVÁ, Veronika - BAJTEK, Zbyněk - HALMOVÁ, Dana - PEKÁR, Ján. Historical drought occurrence on Slovak rivers during the period 1931–2020. In EGU General Assembly 2024. - Vienna : EGU, 2024, eGU24-8738. Dostupné na: https://doi.org/10.5194/egusphere-egu24-8738 (VEGA 2/0015/23 : Komplexná analýza vývoja režimu kvantity a kvality vody v tokoch a ich vzájomného vzťahu vo vybraných povodiach Slovenska. APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia). EGU General Assembly) Type: AFG
  • PEKÁR, Ján - PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol. Bimodality and Long-Term Trends of the Extreme Values of Air Temperature. Dostupné na: https://doi.org/10.29227/IM-2024-01-24 (APVV-20-0374 : Regionálna detekcia, atribúcia a projekcia dopadov variability klímy a klimatickej zmeny na režim odtoku na Slovensku (Regional detection, attribution and projection of impacts of climate variability and climate change on runoff regimes in Slovakia)) Type: ADEB
  • PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol - PEKÁR, Ján. Impact of Anthropogenic Activity in the Upper Danube Basin on the Danube Water Temperature Regime at Bratislava. Dostupné na: https://doi.org/10.29227/IM-2024-01-73 (VEGA 2/0015/23 : Komplexná analýza vývoja režimu kvantity a kvality vody v tokoch a ich vzájomného vzťahu vo vybraných povodiach Slovenska) Type: ADEB
  • PEKÁROVÁ, Pavla - MIKLÁNEK, Pavol. Z histórie výskumu v prírodnom hydrologickom laboratóriu ÚH SAV v povodí potoka Mošteník za obdobie 1958-2006 [From the history of research in the Field Hydrological Laboratory of the Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences in the Mošteník stream watershed for the period 1958-2006]. In Počasie-podnebie-voda-pôda-ovzdušie a ich interakcie v 3. tisícročí : zborník abstraktov 1. ročníka Posterového dňa Slovenskej meteorologickej spoločnosti. - Bratislava : Slovenská meteorologická spoločnosť, občianske združenie, 2024, s. 23. ISBN 978-80-973051-1-6. Dostupné na internete: http://slovakmeteo.sk/posterday/web_files/Zbornik_abstraktov_SMS2024_final_21_3_2024.pdf Type: AFH
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus