Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Martin Fabián PhD.

International projects

* CAMBIOMN - Complementary analytic methods for the determination of the biodistribution of the magnetic nanoparticles

Komplementárne analytické metódy na určenie biodistribúcie magnetických nanočastíc

Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: Ing. Koneracká Martina CSc.

Insight to local structure of doped/nanocrystalline complex oxides by sophisticated physico-chemical methods. Educational approach.

Lokálna štruktúra dopovaných podvojných oxidov nanokryštalických rozmerov pomocou sofistikovaných fyzikálno-analytických metód. Prenos poznatkov a vzdelávanie.

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: RNDr. Fabián Martin PhD.

* MultiFunMag - Design and preparation of multifunctional magnetic nanoparticles for the cancer cell detection

Návrh a príprava multifunkčných magnetických nanočastíc na detekciu nádorových buniek

Duration: 1.3.2020 - 31.12.2022
Program: Multilaterálne - iné
Project leader: Ing. Závišová Vlasta PhD.


National projects

-

Mechanosyntéza a štúdium minerálov na báze komplexných oxidov ako vhodných komponentov zariadení pre výrobu energie s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie

Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Fabián Martin PhD.

HINOX - Relationships between structure and unusual physical properties in highly nonequilibrium oxides prepared by unconventional mechanochemical synthesis

Vzťahy medzi štruktúrou a nezvyčajnými fyzikálnymi vlastnosťami vo vysoko-nerovnovážnych oxidoch pripravených nekonvenčnou mechanochemickou syntézou

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: RNDr. Fabián Martin PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver