Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • ACHIMOVIČOVÁ, Marcela** - GÁBOROVÁ, Katarína - NAVRÁTIL, Jiří - LEVINSKÝ, P. - SKURIKHINA, Olha - KURIMSKÝ, Juraj - BRIANČIN, Jaroslav - PLECHÁČEK, Tomáš - DRENČAKOVÁ, Dáša. Transport properties of mechanochemically synthesized copper (I) selenide for potential applications in energy conversion and storage. In Discover nano, 2024, vol. 19, iss.73, art. no.10. ISSN 2731-9229. Dostupné na: https://doi.org/10.1186/s11671-024-04025-5 (VEGA 2/0036/23 : Pokročilý spôsob prípravy vybraných chalkogenidov kovov vysoko-energetickým mletím ako potenciálnych materiálov pre konverziu energie.. APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu) Type: ADCA
  • BEKÉNYIOVÁ, Alexandra** - DANKOVÁ, Zuzana - ČECHOVSKÁ, Katarína - FEDOROVÁ, Erika - KOLLOVÁ, Zuzana - BAČO, Pavel - BRIANČIN, Jaroslav - FABIÁN, Martin. Insights into emulsion synthesis of self-assembled suprastructures formed by Janus silica particles with –NH2/–SH surface groups. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková ; editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s. 11-12. ISBN 978-80-8174-075-6. (Vedecká konferencia Geochémia 2024) Type: AFD
  • DUTKOVÁ, Erika** - BALÁŽ, Matej - KOVÁČ, Jaroslav - DANEU, Nina - BRIANČIN, Jaroslav - KASHIMBETOVA, Adelia - KOVÁČ, Jaroslav Jr. - KOVÁČOVÁ, S. - ČELKO, Ladislav. Optical and Optoelectrical Properties of Ternary Chalcogenide CuInS2/TiO2. In Crystals, 2024, vol. 14, iss. 4, art. no. 324. (2023: 2.4 - IF, Q2 - JCR, 0.449 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2073-4352. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/cryst14040324 (APVV 18-0357 : Chalkogenidy ako perspektívne ekologicky a ekonomicky prijateľné nanomateriály pre energetiku a medicínu. VEGA 2/0112/22 : Using eggshell waste and selected plants for the synthesis of nanocrystalline materials and environmental applications by high-energy milling. VEGA 2/0084/23 : Ziskavanie zlata z koncentratu Biely vrch (Detva) s vyuzitim rias a mechanickej aktivacie. APVV 20-0437) Type: ADCA
  • HREDZÁK, Slavomír** - MATIK, Marek - ŠESTINOVÁ, Oľga - ZUBRIK, Anton - BRIANČIN, Jaroslav - DOLINSKÁ, Silvia - ZNAMENÁČKOVÁ, Ingrid. Identifikácia minerálov v izolačných doskách so zameraním na azbest. In Geochémia 2024 : Zborník vedeckých príspevkov z konferencie. Editor Ľubomír Jurkovič, Jozef Kordík, Claudia Čičáková. - Bratislava : Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2024, s. 70-71. ISBN 978-80-8174-075-6. (VEGA 2/0167/21 : Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field. VEGA 2/0116/23 : Využitie mikrovlnnej energie pri odstraňovaní nebezpečných polutantov z modelových roztokov, banských vôd a pri dekontaminácii priemyselných odpadov. Vedecká konferencia Geochémia 2024) Type: AFD
  • MAKOTA, Oksana** - DUTKOVÁ, Erika - BRIANČIN, Jaroslav - BEDNARČÍK, Jozef - LISNICHUK, Maksym - YEVCHUK, Iryna - MELNYK, Inna. Advanced Photodegradation of Azo Dye Methyl Orange Using H2O2-Activated Fe3O4@SiO2@ZnO Composite under UV Treatment. In Molecules, 2024, vol. 29, no. 6, art. no. 1190. (2023: 4.2 - IF, Q2 - JCR, 0.744 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1420-3049. Dostupné na: https://doi.org/10.3390/molecules29061190 (09I03-03-V01-00099 : Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine. APVV-19-0302 : Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters. VEGA 2/0138/24 : Čistenie banských a priemyselných vôd pomocou funkcionalizovaných adsorbentov a katalyzátorov na báze oxidov) Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus