Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

prof. RNDr. Jaroslav Briančin CSc.

International projects

* Supported Co-Pd catalysts for CO hydrogenation synthesized by impregnation and mechanical activation or by mechanical alloying

Katalyzátory na báze Co-Pd pre hydrogenáciu CO pripravených impregnáciou a mechanickou aktiváciou/legovaním

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Project leader: RNDr. Fabián Martin PhD.

* SeNaTa - Self-heating magnetic nanoconstructs for theranostic applications

Magnetické nanoštruktúrne materiály schopné samozahrievania pre teranostické aplikácie

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2025
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: RNDr. Kubovčíková Martina PhD.


National projects

* Synthesized minerals with the structure of complex oxides as components for devices for green energy production and storage

Syntetizované minerály na báze komplexných oxidov a testovanie ich využitia pre komponenty zariadení získavania a uskladnenia energie so zreteľom na udržateľnosť životného prostredia

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Fabián Martin PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver