Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Peter Szalay, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • MORAVČÍKOVÁ, Henrieta - HABERLANDOVÁ, Katarína - KRIŠTEKOVÁ, Laura - SZALAY, Peter - BOČKOVÁ, Monika - SMETANOVÁ, Gabriela. Architektúra na Slovensku 2020 – 2022. In SOS A : správa o slovenskej architektúre. 1. vyd. - Bratislava : Slovart, 2023, s. 9-109. ISBN 978-80-566-5849-9. Type: AEDA
  • Architektúra & urbanizmus = Architektura & Urbanizmus: journal of architectural and town-planning theory. Hlavný redaktor: Peter Szalay, editor Henrieta Moravčíková. Bratislava : Historický ústav SAV. Vydavateľ do 30. 5. 2018 :Ústav stavebníctva a architektúry SAV. Štvrťročník. ISSN 0044-8680 Type: FAI
  • RUMANOVÁ, Ivana - SZALAY, Peter. "Our clients are the most valuable thing we have." Pseudooživovanie miest cez development na príklade bratislavského Lida. In SOS A : správa o slovenskej architektúre. 1. vyd. - Bratislava : Slovart, 2023, s. 147-178. ISBN 978-80-566-5849-9. Type: AEDA
  • SZALAY, Peter. Rekonštrukcia a modernizácia Slovenskej národnej galérie = The Reconstruction and Modernisation of the Slovak National Gallery. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2023, roč. 72, č. 1, s. 48-53. ISSN 1335-4353. (VEGA č. 1/0286/21 : Inovácie v architektúre 20. storočia na Slovensku) Type: BDF
  • SZALAY, Peter - ŠKORVANKOVÁ, Eva. Jewish Architects and the struggle with the Regime of the Slovak state = Gli architetti ebrei e la lotta con il regime dello Stato slovacco. In Architecture and Remembrance. Traces of life and work. - Milano : Fondazione OAMi, 2023, p. 39-50. ISBN 978-88-31942-20-1. Type: BEE
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus